CEO spo­loč­nosti Nokia: Chys­táme návrat veľ­kým vpá­dom na spot­re­bi­teľ­ský trh!

Peter Puchovich / 10. november 2016 / Tech a inovácie

Nokia bola kedysi naozaj veľmi popu­lárna a úspešná značka, no zlé roz­hod­nu­tia, akými bola spo­lu­práca s Mic­ro­sof­tom a igno­ro­va­nie Andro­idu zaprí­či­nili, že posledné roky boli pre výrobcu veľmi ťažké a veľmi rýchlo stra­til popu­la­ritu.

Nokia chystá veľký návrat a bude vyrá­bať tro­chu iné zaria­de­nia ako dote­raz. Menej zau­jí­mavé Lumia smart­fóny s ope­rač­ným sys­té­mom Win­dows Phone by mali nahra­diť pré­mi­ovej­šie modely s Andro­idom, 2K disp­le­jom a Snapd­ra­go­nom 820. Obja­vila sa dokonca aj exis­ten­cia pri­pra­vo­va­ného tab­letu Nokia D1C s 13.8-palcovým disp­le­jom.

CEO Nokie - Rajeev Suri

Nokii budú s návra­tom pomá­hať aj ďal­šie spo­loč­nosti, ktoré odkú­pila. Reč je o fran­cúz­skej tele­ko­mu­ni­kač­nej spo­loč­nosti Alca­tel-Lucent, ktorý zas vlastní Bell Labo­ra­to­ries, jeden z naj­väč­ších komu­ni­kač­ných výskum­ných ústa­vov na svete s port­fó­liom viac než 29 000 paten­tov. Okrem toho, Nokia vlastní ďal­šiu fran­cúz­sku spo­loč­nosť Wit­hings, ktorá sa zaoberá výro­bou nosi­teľ­ných zaria­dení zame­ra­ných na zdra­vie.

nokia_01

Nokia momen­tálne tvrdo pra­cuje aj na 5G tech­no­ló­gii, ktorú chce sti­hnúť spus­tiť v Japon­sku do začiatku Olym­pij­ských hier 2020 kona­júce sa v Tokiu. Výrobca má v pláne toho naozaj veľa a už teraz sa tešíme na prvé novinky, ktoré by mohol pred­sta­viť už budúci rok. Oča­ká­vať môžeme nové smart­fóny, tab­lety, nosi­teľnú tech­niku a v Japon­sku sa môžu tešiť aj na 5G sieť.

Tablet Nokia N1fony-z-ciny3-1024x1821-1024x182

zdroj: fonyzciny.startitup.sk

Pridať komentár (0)