CEO Star­bucksu práve zvý­šil plat kaž­dému zamest­nan­covi

Jakub Jablonický / 12. júla 2016 / Business

Howard Schultz pred trid­sia­timi rokmi vstú­pil do kávo­vého biz­nisu s jedi­ným cie­ľom — vylep­šiť vzťah ľudí ku ich kaž­do­den­nej káve.

Dnes je na čele Star­bucksu, naj­väč­šej kavia­ren­skej siete na svete a jed­nej z najob­ľú­be­nej­ších zna­čiek vôbec. Súčasná hod­nota jeho spo­loč­nosti je 82 miliárd dolá­rov. Minulý rok dosiahla zisk 2,8 miliardy dolá­rov a tržby vo výške 19 miliárd dolá­rov. Obe hod­noty sú naj­vyš­šie v his­tó­rii spo­loč­nosti.

No Schultz sa neza­me­riava iba na tra­dičné zisky. Je mode­lom prog­re­sív­neho CEO, kto­rému na sociál­nych témach a zamest­nan­coch záleží rov­nako ako na zis­koch. Dokonca vo svo­jom pon­del­ko­vom liste zamest­nan­com ozná­mil, že všet­kým zamest­nan­com v Spo­je­ných štá­toch zdvihne od 3. októbra plat o 5% až 15%.

gettyimages-517094408

Toto zvý­še­nie upev­ňuje Schult­zov závä­zok inves­to­vať do svo­jich zamest­nan­cov a zo Star­bucksu robí jed­ného z kľú­čo­vých hrá­čov v zvy­šo­vaní prie­mer­ných pla­tov, ktoré momen­tálne nastáva v USA. Prie­merný hodi­nový záro­bok v Júni vzrás­tol o 2,6% — naj­rých­lej­šie od finanč­nej krízy.

Toto zvý­še­nie je určite sčasti príp­ra­vou Star­bucksu na rast mini­mál­nych miezd v urči­tých štá­toch, no tak­tiež je to dôsled­kom vyso­kého dopytu po pra­cov­nej sile v sek­tore slu­žieb. Mzdy v tomto sek­tore rastú rých­lej­šie ako celo­štátny prie­mer – v júni vzrástli o 4%.

starbucks employees ceoA spo­loč­nosti ako Star­bucks, ktorá má na celom svete viac ako 180 000 zamest­nan­cov na plný úvä­zok a tak­mer 12 000 pre­vá­dzok iba v USA, sa tento trend dot­kne viac ako asi koho­koľ­vek iného.

Ras­túce platy a inten­zív­nejší dopyt po nízko-kva­li­fi­ko­va­ných zamest­nan­coch zna­mená, že Star­bucks sa bude musieť zame­rať na udr­ža­nie svo­jich zamest­nan­cov. A naj­jed­no­duch­ším spô­so­bom, ako udr­žať svo­jich zamest­nan­cov, je zapla­tiť im viac.

zdroj: businessinsider.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: epimg.net, zdroj foto­gra­fií: businessinsider.com

Pridať komentár (0)