CEO Star­buck­su prá­ve zvý­šil plat kaž­dé­mu zamest­nan­co­vi

Jakub Jablonický / 12. júla 2016 / Business

Howard Schultz pred trid­sia­ti­mi rok­mi vstú­pil do kávo­vé­ho biz­ni­su s jedi­ným cie­ľom — vylep­šiť vzťah ľudí ku ich kaž­do­den­nej káve.

Dnes je na čele Star­buck­su, naj­väč­šej kavia­ren­skej sie­te na sve­te a jed­nej z najob­ľú­be­nej­ších zna­čiek vôbec. Súčas­ná hod­no­ta jeho spo­loč­nos­ti je 82 miliárd dolá­rov. Minu­lý rok dosiah­la zisk 2,8 miliar­dy dolá­rov a trž­by vo výš­ke 19 miliárd dolá­rov. Obe hod­no­ty sú naj­vyš­šie v his­tó­rii spo­loč­nos­ti.

No Schultz sa neza­me­ria­va iba na tra­dič­né zis­ky. Je mode­lom prog­re­sív­ne­ho CEO, kto­ré­mu na sociál­nych témach a zamest­nan­coch zále­ží rov­na­ko ako na zis­koch. Dokon­ca vo svo­jom pon­del­ko­vom lis­te zamest­nan­com ozná­mil, že všet­kým zamest­nan­com v Spo­je­ných štá­toch zdvih­ne od 3. októb­ra plat o 5% až 15%.

gettyimages-517094408

Toto zvý­še­nie upev­ňu­je Schult­zov závä­zok inves­to­vať do svo­jich zamest­nan­cov a zo Star­buck­su robí jed­né­ho z kľú­čo­vých hrá­čov v zvy­šo­va­ní prie­mer­ných pla­tov, kto­ré momen­tál­ne nastá­va v USA. Prie­mer­ný hodi­no­vý záro­bok v Júni vzrás­tol o 2,6% — naj­rých­lej­šie od finanč­nej krí­zy.

Toto zvý­še­nie je urči­te sčas­ti príp­ra­vou Star­buck­su na rast mini­mál­nych miezd v urči­tých štá­toch, no tak­tiež je to dôsled­kom vyso­ké­ho dopy­tu po pra­cov­nej sile v sek­to­re slu­žieb. Mzdy v tom­to sek­to­re ras­tú rých­lej­šie ako celo­štát­ny prie­mer – v júni vzrást­li o 4%.

starbucks employees ceoA spo­loč­nos­ti ako Star­bucks, kto­rá má na celom sve­te viac ako 180 000 zamest­nan­cov na plný úvä­zok a tak­mer 12 000 pre­vá­dzok iba v USA, sa ten­to trend dot­kne viac ako asi koho­koľ­vek iné­ho.

Ras­tú­ce pla­ty a inten­zív­nej­ší dopyt po níz­ko-kva­li­fi­ko­va­ných zamest­nan­coch zna­me­ná, že Star­bucks sa bude musieť zame­rať na udr­ža­nie svo­jich zamest­nan­cov. A naj­jed­no­duch­ším spô­so­bom, ako udr­žať svo­jich zamest­nan­cov, je zapla­tiť im viac.

zdroj: businessinsider.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: epimg.net, zdroj foto­gra­fií: businessinsider.com

Pridať komentár (0)