CEO Ube­ru pre­zra­dil tajom­stvá pod­ni­ka­nia: Tri hod­not­né lek­cie, kto­ré si z jeho pred­náš­ky môže­me vziať

Martin Bohunický / 18. februára 2016 / Lifehacking

Vo svo­jom prvom TED tal­ku pre­zra­dil Tra­vis Kala­nick tie naj­väč­šie tajom­stvá svo­jej spo­loč­nos­ti.

Nazvať Uber kon­tro­verz­nou spo­loč­nos­ťou by bolo málo. Napriek tomu však neuve­ri­teľ­ne ras­tie. Z pred­náš­ky, kde sa Tra­vis Kala­nick roz­prá­val s kurá­to­rom TED Chri­som Ander­so­nom si môže­me vziať tie­to tri veci.

1. Pokiaľ sa tvo­je pub­li­kum zme­ní, neboj sa zme­niť svoj imidž

Oko­lo loga Ube­ru sa toho nake­ca­lo až až. Zme­na z obli­gát­ne­ho U-čka k zám­ku a kľú­ču zákaz­ní­kov aku­rát zmiat­la. Sám Chris pri­znal, že mal prob­lém apli­ká­ciu nájsť. Po zme­ne loga navy­še odišiel šéf dizaj­nu Ube­ru, čo len ťaž­ko môže­me ozna­čiť za náho­du. No pod­ľa Kala­nic­ka bola zme­na nevy­hnut­ná.

gallery-1454513250-uber-new

foto: cosmopolitan.com

Na začiat­ku to boli iba čier­ne autá. Stla­čil si tla­čid­lo a pri­šiel S-Class. Keď sme sa neskôr roz­ši­ro­va­li do sve­ta, potre­bo­va­li sme byť viac dostup­ní a lokál­ni. V San­skrit neexis­tu­je pís­me­no U. Ani v man­da­rín­či­ne neexis­tu­je U.”

2. Čím rých­lej­šie ras­tieš, tým viac si musíš stáť za svo­jim

Udr­žať kul­tú­ru Ube­ru je ťaž­ké, špe­ciál­ne pri tom nátla­ku a kri­ti­ke médii. Ander­son sa Tra­vi­sa spý­tal, aké to bolo, zvlá­dať ten­to tlak.

Pred dva a pol rokom nás bolo 400. Dnes nás je 6500. Pri tom­to ras­te si musíš za svo­ji­mi hod­no­ta­mi naozaj pev­ne stáť. Ľudia sa totiž pri tom­to tla­ku neus­tá­le pýta­jú sami seba, ‘sme dob­rí ľudia, kto­rí robia dob­rú vec’?

Travis

foto: cnbc.com

3. Pri­prav sa na to, že tvoj biz­nis sa bude musieť neus­tá­le meniť

Kala­nick už pre­zra­dil, že oča­ká­va prí­chod auto­nóm­nych áut a chce na ne Uber pri­pra­viť. To je síce zatiaľ vecou vzdia­le­nej budúc­nos­ti (5 a viac rokov), no Tra­vis tvr­dí, že je lep­šie byť pri­pra­ve­ný. Na také­to veci totiž tre­ba rea­go­vať extrém­ne rých­lo.

V zása­de to zna­me­ná, že by si sa mal zme­niť skôr, než bude zme­na nut­ná. Tak ako to uro­bil Uber so svo­jim logom. Koniec kon­cov, Uber je naj­väč­ší uni­corn na sve­te, Tra­vis asi vie, o čom hovo­rí.

Zdroj: inc.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: Ben Hartman/TED

Pridať komentár (0)