CEO Uberu pre­zra­dil tajom­stvá pod­ni­ka­nia: Tri hod­notné lek­cie, ktoré si z jeho pred­nášky môžeme vziať

Martin Bohunický / 18. februára 2016 / Tools a produktivita

Vo svo­jom prvom TED talku pre­zra­dil Tra­vis Kala­nick tie naj­väč­šie tajom­stvá svo­jej spo­loč­nosti.

Nazvať Uber kon­tro­verz­nou spo­loč­nos­ťou by bolo málo. Napriek tomu však neuve­ri­teľne ras­tie. Z pred­nášky, kde sa Tra­vis Kala­nick roz­prá­val s kurá­to­rom TED Chri­som Ander­so­nom si môžeme vziať tieto tri veci.

1. Pokiaľ sa tvoje pub­li­kum zmení, neboj sa zme­niť svoj imidž

Okolo loga Uberu sa toho nake­calo až až. Zmena z obli­gát­neho U-čka k zámku a kľúču zákaz­ní­kov aku­rát zmiatla. Sám Chris pri­znal, že mal prob­lém apli­ká­ciu nájsť. Po zmene loga navyše odišiel šéf dizajnu Uberu, čo len ťažko môžeme ozna­čiť za náhodu. No podľa Kala­nicka bola zmena nevy­hnutná.

gallery-1454513250-uber-new

foto: cosmopolitan.com

Na začiatku to boli iba čierne autá. Stla­čil si tla­čidlo a pri­šiel S-Class. Keď sme sa neskôr roz­ši­ro­vali do sveta, potre­bo­vali sme byť viac dostupní a lokálni. V San­skrit neexis­tuje pís­meno U. Ani v man­da­rín­čine neexis­tuje U.”

2. Čím rých­lej­šie ras­tieš, tým viac si musíš stáť za svo­jim

Udr­žať kul­túru Uberu je ťažké, špe­ciálne pri tom nátlaku a kri­tike médii. Ander­son sa Tra­visa spý­tal, aké to bolo, zvlá­dať tento tlak.

Pred dva a pol rokom nás bolo 400. Dnes nás je 6500. Pri tomto raste si musíš za svo­jimi hod­no­tami naozaj pevne stáť. Ľudia sa totiž pri tomto tlaku neus­tále pýtajú sami seba, ‘sme dobrí ľudia, ktorí robia dobrú vec’?

Travis

foto: cnbc.com

3. Pri­prav sa na to, že tvoj biz­nis sa bude musieť neus­tále meniť

Kala­nick už pre­zra­dil, že oča­káva prí­chod auto­nóm­nych áut a chce na ne Uber pri­pra­viť. To je síce zatiaľ vecou vzdia­le­nej budúc­nosti (5 a viac rokov), no Tra­vis tvrdí, že je lep­šie byť pri­pra­vený. Na takéto veci totiž treba rea­go­vať extrémne rýchlo.

V zásade to zna­mená, že by si sa mal zme­niť skôr, než bude zmena nutná. Tak ako to uro­bil Uber so svo­jim logom. Koniec kon­cov, Uber je naj­väčší uni­corn na svete, Tra­vis asi vie, o čom hovorí.

Zdroj: inc.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: Ben Hartman/TED

Pridať komentár (0)