Čer­no­byľ znova ožíva: Vybu­dujú v ňom obrie solárne farmy

Timotej Vančo / 2. augusta 2016 / Eko

Ukra­jin­ská vláda ozná­mila plán na pre­me­ne­nie oblasti, ktorá obklo­puje Čer­no­byľ. Na mieste, kde stál jad­rový reak­tor a dodnes neobý­va­nej oblasti, plá­nujú posta­viť solárne farmy.

Nie­lenže by tento plán prak­ticky využil neobý­va­teľnú oblasť Ukra­jiny, ale tak­tiež by zís­kali aj ener­giu z obno­vi­teľ­ných zdro­jov ener­gie, a tým sa stali menej závis­lými na Rusku. Ukra­jina pre usku­toč­ne­nie tohto plánu stále hľadá inves­tí­cie.

Čer­no­byľ má veľmi dobrú polohu pre využi­tie solár­nych pane­lov. Už máme aj vede­nie na pre­nos vyso­kého napä­tia, ktoré bolo pred­tým pou­žité v jad­ro­vých elek­trár­ňach. Tak­tiež pozemky v tejto oblasti sú veľmi lacné a máme veľa ľudí vyško­le­ných na prácu v obno­vi­teľ­ných zdro­joch ener­gie,” pove­dal ukra­jin­ský minis­ter život­ného pro­stre­dia Ostap Seme­rak v roz­ho­vore v Lon­dýne.

Pred 30-timi rokmi sa po nešťast­nej uda­losti v Čer­no­byle udiala masívna eva­ku­ácia. Dodnes je 2 600 štvor­co­vých kilo­met­rov pozem­kov neobý­va­ných a ešte dlho tam nikto sta­vať dom nebude.

chernobyl

Foto: globalnews.ca

Takže, v snahe znovu začať využí­vať kra­jinnú oblasť pre niečo roz­umné, sa vláda roz­hodla inves­to­vať do výstavby solár­nych pane­lov, ktoré po dokon­čení budú pro­du­ko­vať pri­bližne 4 Mega­watty ener­gie pre obča­nov Ukra­jiny. Podľa Kali­forn­skej Ener­ge­tic­kej Komi­sie, 1 Mega­watt ener­gie postačí pre napá­ja­nie 750 až 1 000 domov. Čiže 4 Mega­watty ener­gie, by mali veľký vplyv na ener­ge­tiku v Ukra­jine.

Okrem nového zdroja čis­tej ener­gie sa vláda snaží odpú­tať od závis­losti na Rusku, ktoré im dodáva aj elek­trickú ener­giu, ale aj pre nich ťažko zís­ka­teľný zemný plyn. Inšta­lá­ciou solár­nych pane­lov sa tak­tiež chcú pri­blí­žiť k pri­po­je­niu do Európ­skej Únie, ktorá v posled­nej dobe zvy­šuje svoje zame­ra­nie na prob­le­ma­tiku život­ného pro­stre­dia.

Máme Európ­ske pri­ority, čo zna­mená vyšší štan­dart život­ného pro­stre­dia a ambí­cie v zís­ka­vaní čis­tej ener­gie. Chceme byť úspešná kra­jina, a to zna­mená, uká­zať ľudom, aj v zónach kon­fliktu, že život s nami je lepší a viac kom­for­tnejší,“ pove­dal Seme­rak.

installing-solar-panels-on-your-house

Foto: dsignsomething.com

Práve teraz sa Ukra­jina snaží zís­kať inves­tí­cie a rokuje s 2 inves­tič­nými fir­mami z USA a 4 ener­ge­tic­kými spo­loč­nos­ťami z Kanady.

Samoz­rejme, ešte to istý čas potrvá, kým Ukra­jina získa inves­tí­cie a vybu­duje solárne farmy. Ak ťa zau­jíma ako to teraz vyzerá v Čer­no­byle, pozri si toto video.

zdroj článku: sciencealert.comzdroj titul­nej foto: un.org

Pridať komentár (0)