Čer­no­byľ zno­va oží­va: Vybu­du­jú v ňom obrie solár­ne far­my

Timotej Vančo / 2. augusta 2016 / Eko

Ukra­jin­ská vlá­da ozná­mi­la plán na pre­me­ne­nie oblas­ti, kto­rá obklo­pu­je Čer­no­byľ. Na mies­te, kde stál jad­ro­vý reak­tor a dodnes neobý­va­nej oblas­ti, plá­nu­jú posta­viť solár­ne far­my.

Nie­len­že by ten­to plán prak­tic­ky využil neobý­va­teľ­nú oblasť Ukra­ji­ny, ale tak­tiež by zís­ka­li aj ener­giu z obno­vi­teľ­ných zdro­jov ener­gie, a tým sa sta­li menej závis­lý­mi na Rus­ku. Ukra­ji­na pre usku­toč­ne­nie toh­to plá­nu stá­le hľa­dá inves­tí­cie.

Čer­no­byľ má veľ­mi dob­rú polo­hu pre využi­tie solár­nych pane­lov. Už máme aj vede­nie na pre­nos vyso­ké­ho napä­tia, kto­ré bolo pred­tým pou­ži­té v jad­ro­vých elek­trár­ňach. Tak­tiež pozem­ky v tej­to oblas­ti sú veľ­mi lac­né a máme veľa ľudí vyško­le­ných na prá­cu v obno­vi­teľ­ných zdro­joch ener­gie,” pove­dal ukra­jin­ský minis­ter život­né­ho pro­stre­dia Ostap Seme­rak v roz­ho­vo­re v Lon­dý­ne.

Pred 30-timi rok­mi sa po nešťast­nej uda­los­ti v Čer­no­by­le udia­la masív­na eva­ku­ácia. Dodnes je 2 600 štvor­co­vých kilo­met­rov pozem­kov neobý­va­ných a ešte dlho tam nikto sta­vať dom nebu­de.

chernobyl

Foto: globalnews.ca

Tak­že, v sna­he zno­vu začať využí­vať kra­jin­nú oblasť pre nie­čo roz­um­né, sa vlá­da roz­hod­la inves­to­vať do výstav­by solár­nych pane­lov, kto­ré po dokon­če­ní budú pro­du­ko­vať pri­bliž­ne 4 Mega­wat­ty ener­gie pre obča­nov Ukra­ji­ny. Pod­ľa Kali­forn­skej Ener­ge­tic­kej Komi­sie, 1 Mega­watt ener­gie posta­čí pre napá­ja­nie 750 až 1 000 domov. Čiže 4 Mega­wat­ty ener­gie, by mali veľ­ký vplyv na ener­ge­ti­ku v Ukra­ji­ne.

Okrem nové­ho zdro­ja čis­tej ener­gie sa vlá­da sna­ží odpú­tať od závis­los­ti na Rus­ku, kto­ré im dodá­va aj elek­tric­kú ener­giu, ale aj pre nich ťaž­ko zís­ka­teľ­ný zem­ný plyn. Inšta­lá­ci­ou solár­nych pane­lov sa tak­tiež chcú pri­blí­žiť k pri­po­je­niu do Európ­skej Únie, kto­rá v posled­nej dobe zvy­šu­je svo­je zame­ra­nie na prob­le­ma­ti­ku život­né­ho pro­stre­dia.

Máme Európ­ske pri­ori­ty, čo zna­me­ná vyš­ší štan­dart život­né­ho pro­stre­dia a ambí­cie v zís­ka­va­ní čis­tej ener­gie. Chce­me byť úspeš­ná kra­ji­na, a to zna­me­ná, uká­zať ľudom, aj v zónach kon­flik­tu, že život s nami je lep­ší a viac kom­for­tnej­ší,“ pove­dal Seme­rak.

installing-solar-panels-on-your-house

Foto: dsignsomething.com

Prá­ve teraz sa Ukra­ji­na sna­ží zís­kať inves­tí­cie a roku­je s 2 inves­tič­ný­mi fir­ma­mi z USA a 4 ener­ge­tic­ký­mi spo­loč­nos­ťa­mi z Kana­dy.

Samoz­rej­me, ešte to istý čas potr­vá, kým Ukra­ji­na zís­ka inves­tí­cie a vybu­du­je solár­ne far­my. Ak ťa zau­jí­ma ako to teraz vyze­rá v Čer­no­by­le, pozri si toto video.

zdroj člán­ku: sciencealert.comzdroj titul­nej foto: un.org

Pridať komentár (0)