Česi spus­tili úžasnú appku Bar­Box!

Šandi / 14. júl 2014 / Business

Keď ste doma, môžete si v kľude púš­ťať hudbu podľa svojho vkusu. Lenže čo keď idete nie­kam do spo­loč­nosti? Pri mno­hých prí­le­ži­tos­tiach si hudbu jed­no­du­cho vybrať nemô­žete. Či už ide o večer v klube, alebo naprí­klad svadbu vášho zná­meho. Alebo môžete? 

Je to asi mesiac, čo bola uve­dená služba Bar­Box, za kto­rou stojí Yan Renelt a David Kra­toch­víl. Chlapci sú per­fekt­ným dôka­zom toho, že k úspe­chu nie je za potreby veľký tím. Stačí mať dobrý nápad a kva­litne ho spra­co­vať.

Cha­lani sa spoz­nali na bicykli, následne sko­čili na pivo, kde sa bavili o nových tech­no­ló­giách a ich mož­nos­tiach, zhodli sa, že lep­šie je menej roz­prá­vať a pus­tiť sa rovno do práce, čo aj spra­vili a vzni­kol Bar­box.

O čo ide?

Bar­Box je o hudbe. Pod­nik sa zare­gis­truje a jeho náv­štev­níci si potom stiahnu Bar­Box apli­ká­ciu pre iOS alebo Android. No a s pomo­cou tejto apli­ká­cie si potom pekne jed­no­du­cho nadik­tujú, čo by si priali počú­vať.

Samoz­rejme je tu mož­nosť urči­tej kon­troly zo strany pod­niku, aby sa hudobný výber nedos­tal do zlých medzí. Pre­vádz­ko­va­te­lia pod­niku môžu pokojne obme­dziť určité žánre alebo zaká­zať urči­tých auto­rov.

Prečo spo­lu­práca s Dee­ze­rom?

V čase kedy cha­lani makali na Bar­boxe, tak v Čechách ešte nebola dostupná služba Spo­tify, preto sa roz­ho­do­vali medzi Rdio a Dee­ze­rom. Spo­lu­práca s Rdio sa nepo­da­rila, a to bol pod­net začať komu­ni­ká­ciu s Dee­ze­rom. Do budúcna služba uva­žuje, že si jej useri budú môcť vybrať medzi Dee­ze­rom a Spo­tify, čo im veľmi zvýši ich pon­ten­ciálny cus­to­mer reach.

Koľko to stojí?

Hudobná služba Dee­zer Pre­mium stojí 5,99€ mesačne a služba Bar­box 9,90€/mesiac. Takže cakom prásk za nece­lých 16€ mesačne si maji­teľ baru vyrieši sta­rosti s hudob­nou pro­duk­ciou. Ostrá ver­zia appky je už vonku a apli­ká­ciu si stiahlo okolo 2000 iOS a Android uží­va­te­ľov v Čechách. Bar­box pou­žíva zatiaľ len 15 pod­ni­kov, no oča­ká­vame expo­nen­ciálny nárast v najb­liž­ších mesia­coch. Cha­la­nom držíme palce a oča­ká­vame spus­te­nie služby na Slo­ven­sku! :)

Pridať komentár (0)