Česi zostro­ji­li auto, s kto­rým môžeš vzliet­nuť a ofi­ciál­ne jaz­diť po ces­tách

Linda Cebrová / 4. apríla 2017 / Tech a inovácie

zdroj: facebook.com/virniky

O lie­ta­jú­com aute sa už roz­prá­va naozaj dlho, ale tak­mer niko­mu sa nepo­da­ri­lo zís­kať všet­ky potreb­né povo­le­nia pre legál­ny let a jaz­du po verej­ných komu­ni­ká­ciách.

Dnes sa zdá, že ako prvej sa to poda­ri­lo čes­kej fir­me Nir­va­na Sys­tems. Pred pár týžd­ňa­mi defi­ni­tív­ne zís­ka­la všet­ky povo­le­nia pre ich vír­nik Gyrod­ri­ve, kto­ré­ho vývoj zača­li pred šies­ti­mi rok­mi.

Čes­ká fir­ma tak pat­rí medzi prvé na sve­te, kto­rým sa nie­čo také­to poda­ri­lo. Vír­nik sa na ces­te pohy­bu­je pomo­cou elek­tro­mo­to­ru maxi­mál­nou rých­los­ťou 40 km/h. Vo vzdu­chu si však môžeš naozaj ule­tieť, a to rých­los­ťou až 185 km/h. Pri úpl­ne prvom tes­to­va­ní vír­ni­ka Gyrod­ri­ve priš­lo aj k poli­caj­nej kon­tro­le. Polí­cia však zosta­la bez slov.

foto:facebook.com/virniky

Na to, aby vír­nik zís­kal tech­nic­ký pre­ukaz musel naj­skôr prejsť radou úprav. Dis­po­nu­je pre­to homo­lo­go­va­ným osvet­le­ním, držia­kom na regis­trač­nú znač­ku, spät­ný­mi zrka­diel­ka­mi, klak­só­nom aj výstraž­ným tro­j­u­hol­ní­kom, kto­rý by bol bež­né­mu vír­ni­ku len na dve veci. Vďa­ka tým­to úpra­vám zís­kal vír­nik nie­len tech­ni­čák, ale aj osved­če­nie zvlášt­ne­ho moto­ro­vé­ho vozid­la a regis­trač­nú znač­ku.

facebook.com/virniky

O auto kom­bi­no­va­né s vír­ni­kom má už teraz záu­jem nie­koľ­ko zákaz­ní­kov. Budúc­nosť tej­to novin­ky sa však bude for­mo­vať až po jeho pred­sta­ve­ní na aprí­lo­vom letec­kom veľ­tr­hu v Nemec­ku. Ak pôj­de všet­ko pod­ľa plá­nov, mala by sa odštar­to­vať výro­ba prvej série, v kto­rej bude pri­bliž­ne 40 vír­ni­kov.

facebook.com/virniky

Cenu sta­no­vi­la Nir­va­na Sys­tems asi o 10 až 15 % vyš­šiu, než ako je u kla­sic­ké­ho vír­ni­ku, s kto­rým sa môžeš pohy­bo­vať len vo vzduch. Malo by teda ísť o zhru­ba 93-tisíc eur. Všet­ko však závi­sí aj od zákaz­ní­kom zvo­le­né­ho typu a mie­ry luxu­su, na kto­rý si potr­pí.

Na roz­diel od vrtuľ­ní­ka, kto­rý využí­va pre let prin­cíp aktív­nej rotá­cie roto­ra, vír­ník využí­va prin­cíp tzv. auto­ro­tá­cie. Roto­ro­vé lis­ty nie sú aktív­ne pohá­ňa­né, ale roz­tá­ča­jú sa vďa­ka vet­ru. Môžeš s ním letieť naozaj rých­lo, ale tak­tiež sa dá užiť poma­lá vyhliad­ko­vá jaz­da. Opro­ti kla­sic­kým lie­tad­lám zvlá­da vír­nik aj tur­bo­lent­né poča­sie. Ver­zie s uzav­re­tou stre­chou dokon­ca dis­po­nu­jú kúre­ním, tak­že s nimi môžeš lie­tať celo­roč­ne. Šta­tis­ti­ky tak­tiež potvr­dzu­jú, že lie­ta­nie s vír­nik­mi pat­rí k naj­bez­peč­nej­ším spô­so­bom lie­ta­nia.

zdroj:autogyro.cz

Pridať komentár (0)