Český Sky­pic­ker rai­sol ďal­ších 25 mili­ó­nov

Lukáš Gašparík jr. / 5. február 2015 / Tools a produktivita

HOT NEWS: Český vyhľa­dá­vač a pre­dajca lac­ných lete­niek Skypicker.com sa môže pochvá­liť inves­tí­ciou vo výške 25 mili­ó­nov čes­kých korún.

Skypicker.com je v týchto dňoch jed­ným z naj­dis­ku­to­va­nej­ších star­tu­pov u našich západ­ných suse­dov. Ondrej Tomek, ktorý je zakla­da­te­ľom čes­kého por­tálu Centrum.cz, inves­to­val do Sky­pic­keru 25 mili­ó­nov čes­kých korún, výme­nou za 10% podiel v tomto star­tupe, čím sa navý­šila jeho hod­nota už na štvrt miliardy. 

Jed­nou z hlav­ných výhod, prečo je Sky­pic­ker tak úspešný je to, že dokáže kom­bi­no­vať letenky aj od nízko nákla­do­vých pre­prav­cov a tým vám ponúk­nuť naozaj nízke ceny. Tržby Sky­pic­keru sa v posled­nom mesiaci minu­lého roku vyšpl­hali až na 40 mili­ó­nov čes­kých korún.

Sky­pic­keru gra­tu­lu­jeme a veríme, že tento úspech moti­vuje aj ďal­šie začí­na­júce star­tupy :)

Pridať komentár (0)