Český Sky­pic­ker vyrás­tol nesku­toč­ným tem­pom — v Brne ras­tie sve­tový gigant na poli lete­niek!

Martin Bohunický / 4. apríla 2016 / Startupy

Český star­tup Sky­pic­ker, síd­liaci v Brne, patrí medzi to naj­lep­šie, čo star­tu­pová scéna v stred­nej Európe ponúka.

Služba, ktorá pomáha ľuďom nachá­dzať letenky za super­vý­hodné ceny, ras­tie ako z vody. Podľa posled­ných infor­má­cií činil obrat star­tupu za rok 2015 viac ako 81 mili­ó­nov eur, čo je medzi­ročný nárast o šia­le­ných 1500%!

Čistý zisk spo­loč­nosti za uply­nulý rok je tak­mer 1,5 mili­óna eur.

12247170_1123069314403434_3969629198642617909_n

foto: FB/Skypicker

Tento dra­ma­tický nárast sa pocho­pi­teľne pre­ja­vil aj na počte zamest­nan­cov — z 30 na začiatku roka to na konci bolo 330 ľudí! Cel­kovo pre­dal za rok 2015 Sky­pic­ker dokopy 1,7 mili­óna lete­niek.

Nestačí? Mám tu pre teba ešte jedno číslo. Začiat­kom roka 2015 mal Sky­pic­ker mesačný obrat 1 milión eur. A dnes? Spo­loč­nosť má ambí­ciu dosiah­nuť pra­vi­delný obrať 2 mili­óny eur…denne.

12828336_1183961008314264_3618089210175124862_o

foto: FB/Skypicker

Čo môže za takýto rapídny rast, ktorý by mnoho firiem ani nez­vládlo? Spo­lu­práce. Naj­väč­ším zlo­mom bol pre Sky­pic­ker prav­de­po­dobne spo­lu­práca s ame­ric­kým Kay­akom, ktorý je elit­ným vyhľa­dá­va­čom lete­niek pre ame­rický trh. Ďal­ším veľ­kým kro­kom je spo­lu­práca so spo­loč­nos­ťou Ama­deus, vďaka čomu roz­ší­ril Sky­pic­ker svoju data­bázu o tisíce ďal­ších letov.

Sky­pic­ker zatiaľ v zlo­ži­tej hre menom “star­tup” vyhráva a môže byť krás­nym prí­kla­dom toho, ako pre­ra­ziť. Koniec kon­cov, dnes už spo­loč­nosť plá­nuje dokonca vlastnú aero­linku.

zdroj titul­nej foto­gra­fie: FB/Skypicker

Pridať komentár (0)