Čes­ký Sky­pic­ker vyrás­tol nesku­toč­ným tem­pom — v Brne ras­tie sve­to­vý gigant na poli lete­niek!

Martin Bohunický / 4. apríla 2016 / Startupy

Čes­ký star­tup Sky­pic­ker, síd­lia­ci v Brne, pat­rí medzi to naj­lep­šie, čo star­tu­po­vá scé­na v stred­nej Euró­pe ponú­ka.

Služ­ba, kto­rá pomá­ha ľuďom nachá­dzať leten­ky za super­vý­hod­né ceny, ras­tie ako z vody. Podľa posled­ných infor­má­cií činil obrat star­tu­pu za rok 2015 viac ako 81 mili­ó­nov eur, čo je medzi­roč­ný nárast o šia­le­ných 1500%!

Čis­tý zisk spo­loč­nos­ti za uply­nu­lý rok je tak­mer 1,5 mili­ó­na eur.

12247170_1123069314403434_3969629198642617909_n

foto: FB/Skypicker

Ten­to dra­ma­tic­ký nárast sa pocho­pi­teľ­ne pre­ja­vil aj na počte zamest­nan­cov — z 30 na začiat­ku roka to na kon­ci bolo 330 ľudí! Cel­ko­vo pre­dal za rok 2015 Sky­pic­ker doko­py 1,7 mili­ó­na lete­niek.

Nesta­čí? Mám tu pre teba ešte jed­no čís­lo. Začiat­kom roka 2015 mal Sky­pic­ker mesač­ný obrat 1 mili­ón eur. A dnes? Spo­loč­nosť má ambí­ciu dosiah­nuť pra­vi­del­ný obrať 2 mili­ó­ny eur…denne.

12828336_1183961008314264_3618089210175124862_o

foto: FB/Skypicker

Čo môže za taký­to rapíd­ny rast, kto­rý by mno­ho firiem ani nez­vlád­lo? Spo­lu­prá­ce. Naj­väč­ším zlo­mom bol pre Sky­pic­ker prav­de­po­dob­ne spo­lu­prá­ca s ame­ric­kým Kay­akom, kto­rý je elit­ným vyhľa­dá­va­čom lete­niek pre ame­ric­ký trh. Ďal­ším veľ­kým kro­kom je spo­lu­prá­ca so spo­loč­nos­ťou Ama­de­us, vďa­ka čomu roz­ší­ril Sky­pic­ker svo­ju data­bá­zu o tisí­ce ďal­ších letov.

Sky­pic­ker zatiaľ v zlo­ži­tej hre menom “star­tup” vyhrá­va a môže byť krás­nym prí­kla­dom toho, ako pre­ra­ziť. Koniec kon­cov, dnes už spo­loč­nosť plá­nu­je dokon­ca vlast­nú aero­lin­ku.

zdroj titul­nej foto­gra­fie: FB/Skypicker

Pridať komentár (0)