Český star­tup Sky­pic­ker prav­de­po­dobne vybral meno pre svoju aero­linku

Zuzana Kotuliaková / 30. marca 2016 / Business

Známy star­tup z Brna — Sky­pic­ker, chy­til za pačesy novú prí­le­ži­tosť. Čo má za lubom, ešte nevieme, ale podľa pár posled­ných správ vraj chystá novú aero­linku.

Firma už je na trhu od roku 2012 a od tej doby stále stúpa vyš­šie a vyš­šie ku hviez­dam. Sky­pic­ker nezvy­šuje len obrat, ale aj počet zamest­nan­cov. Momen­tálne ich je niečo cez 300 a tento rok by sa mal počet zvý­šiť o ďal­šich 1000 osôb.

Dom­nie­vame sa, že za kúpou domény kiwi.com, môže byť zrod novej aero­linky. Spo­loč­nosť však zatiaľ tento údaj nepo­tr­v­dila. Táto doména však nepat­rila medzi tie naj­lac­nej­šie, obľú­bený vyhľa­dá­vač lete­niek za ňu zapla­til 800 000 ame­ric­kých dolá­rov, čo je v pre­počte asi 19 mili­ó­nov korún.

Sky­pic­ker denne predá letenky v hod­note 20 mili­ó­nov korún, čo mu umož­ňuje zhro­maž­diť nesku­točné množ­stvo dát, čo sa lete­niek týka. Bola by preto škoda tieto dáta nevy­užiť. A ak by táto nová vir­tu­álna spo­loč­nosť mala úspech, mohlo by to Sky­pic­ker posu­núť opäť o niečo vyš­šie.

Vľavo Lucie Bre­sová — mana­ging direc­tor, v pravo Oli­ver Dlouhý — foun­der a CEO Sky­pic­keru, foto: uk.businessinsider.com

Spo­loč­nosť má tak­tiež výhodu v tom, že lie­tadlá nemusí vlast­niť. “Nemô­žeme si dovo­liť vlast­niť lie­tadlá, keď nevieme ani to, ako ich zapar­ko­vať, či natan­ko­vať” tvrdí Hla­venka — spo­lu­za­kla­da­teľ Sky­pic­keru.

Vir­tu­álne aero­linky fun­gujú na prin­cípe pre­na­jí­ma­nia lie­ta­diel. Pre spo­loč­nosť to je veľký krok, ktorý so sebou pri­náša aj veľké riziko.

Je to len expe­ri­ment a nikto zatiaľ nevie pove­dať, či pro­jekt bude úspešný, alebo nie. Ak sa to však náho­dou podarí, spo­loč­nosť možno začne uva­žo­vať aj o kúpe lie­ta­diel a posádky. “Začali by sme fun­go­vať na kla­sic­kom modeli”.

Momen­tálne môžeme len tipo­vať, či nové aero­linky dostanú pome­no­va­nie Kiwi, alebo nás prek­va­pia s nie­čím úplne novým. Dúfame však, že to bude zna­me­nať o niečo lac­nej­šie letenky.

2

Jiří Hla­venka — co-foun­der Sky­pic­keru, foto: nazory.euro.e15.cz,

zdroj titul­nej foto­gra­fie: en.skypicker.com

Pridať komentár (0)