Čes­ký star­tup Sky­pic­ker prav­de­po­dob­ne vybral meno pre svo­ju aero­lin­ku

Zuzana Kotuliaková / 30. marca 2016 / Business

Zná­my star­tup z Brna — Sky­pic­ker, chy­til za pače­sy novú prí­le­ži­tosť. Čo má za lubom, ešte nevie­me, ale pod­ľa pár posled­ných správ vraj chys­tá novú aero­lin­ku.

Fir­ma už je na trhu od roku 2012 a od tej doby stá­le stú­pa vyš­šie a vyš­šie ku hviez­dam. Sky­pic­ker nezvy­šu­je len obrat, ale aj počet zamest­nan­cov. Momen­tál­ne ich je nie­čo cez 300 a ten­to rok by sa mal počet zvý­šiť o ďal­šich 1000 osôb.

Dom­nie­va­me sa, že za kúpou domé­ny kiwi.com, môže byť zrod novej aero­lin­ky. Spo­loč­nosť však zatiaľ ten­to údaj nepo­tr­v­di­la. Táto domé­na však nepat­ri­la medzi tie naj­lac­nej­šie, obľú­be­ný vyhľa­dá­vač lete­niek za ňu zapla­til 800 000 ame­ric­kých dolá­rov, čo je v pre­poč­te asi 19 mili­ó­nov korún.

Sky­pic­ker den­ne pre­dá leten­ky v hod­no­te 20 mili­ó­nov korún, čo mu umož­ňu­je zhro­maž­diť nesku­toč­né množ­stvo dát, čo sa lete­niek týka. Bola by pre­to ško­da tie­to dáta nevy­užiť. A ak by táto nová vir­tu­ál­na spo­loč­nosť mala úspech, moh­lo by to Sky­pic­ker posu­núť opäť o nie­čo vyš­šie.

Vľa­vo Lucie Bre­so­vá — mana­ging direc­tor, v pra­vo Oli­ver Dlou­hý — foun­der a CEO Sky­pic­ke­ru, foto: uk.businessinsider.com

Spo­loč­nosť má tak­tiež výho­du v tom, že lie­tad­lá nemu­sí vlast­niť. “Nemô­že­me si dovo­liť vlast­niť lie­tad­lá, keď nevie­me ani to, ako ich zapar­ko­vať, či natan­ko­vať” tvr­dí Hla­ven­ka — spo­lu­za­kla­da­teľ Sky­pic­ke­ru.

Vir­tu­ál­ne aero­lin­ky fun­gu­jú na prin­cí­pe pre­na­jí­ma­nia lie­ta­diel. Pre spo­loč­nosť to je veľ­ký krok, kto­rý so sebou pri­ná­ša aj veľ­ké rizi­ko.

Je to len expe­ri­ment a nikto zatiaľ nevie pove­dať, či pro­jekt bude úspeš­ný, ale­bo nie. Ak sa to však náho­dou poda­rí, spo­loč­nosť mož­no začne uva­žo­vať aj o kúpe lie­ta­diel a posád­ky. “Zača­li by sme fun­go­vať na kla­sic­kom mode­li”.

Momen­tál­ne môže­me len tipo­vať, či nové aero­lin­ky dosta­nú pome­no­va­nie Kiwi, ale­bo nás prek­va­pia s nie­čím úpl­ne novým. Dúfa­me však, že to bude zna­me­nať o nie­čo lac­nej­šie leten­ky.

2

Jiří Hla­ven­ka — co-foun­der Sky­pic­ke­ru, foto: nazory.euro.e15.cz,

zdroj titul­nej foto­gra­fie: en.skypicker.com

Pridať komentár (0)