Cha­lan kúpil domé­nu google.com: Goog­le pre­zra­dil, koľ­ko mu za ňu musel zapla­tiť

Chalan kúpil doménu google.com: Google prezradil, koľko za ňu musel zaplatiť! / 31. januára 2016 / Zaujímavosti

Veľ­mi pek­ný a milý prí­beh sa odo­hral v inter­ne­to­vých vodách, keď býva­lý zamest­na­nec Goog­lu San­may Ved zis­til, že domé­na google.com je voľ­ná a kúpil ju.

Na to, aby sa San­may dostal na titul­ky všet­kých tech­no­lo­gic­kých maga­zí­nov, mu sta­či­lo vlast­niť domé­nu na jed­nu minú­tu. Nie­koľ­ko sekúnd po zakú­pe­ní mu totiž pri­šiel e-mail od Goog­le Domains, že domé­na za $12 dolá­rov nemoh­la byť zare­gis­tro­va­ná.

Goog­le teda nemu­sel, no napriek tomu sa roz­ho­dol svoj­mu býva­lé­mu zamest­nan­co­vi za obja­ve­nie chy­by odvďa­čiť. Ako je pre Goog­le typic­ké, uro­bi­li to hrou s čís­la­mi a San­ma­y­o­vi popu­to­va­lo na účet $6006,73 dolá­rov. Ak sa pozrieš pozor­ne, mož­no zis­tíš, pre­čo prá­ve táto čias­t­ka.

V kaž­dom prí­pa­de, čosko­ro bolo po čís­lach. San­may je milý chla­pík a keď­že mu na slá­ve a penia­zoch nezá­le­ží, roz­ho­dol sa daro­vať tie­to penia­ze cha­ri­te Art of Living India. Keď sa to Goog­le dozve­del, čias­t­ku zdvoj­ná­so­bil. Good job, obe stra­ny

imrs.php

Zdroj: theverge.com

Pridať komentár (0)