Chceš byť pro­duk­tív­nejší? Pre­staň piť kávu

Beatrix Rimarčíková / 30. júna 2016 / Tools a produktivita

Väč­šina ľudí si po ran­nej káve príde aktívna, ener­gická, pro­duk­tívna. Opak je ale prav­dou. Čo sa v sku­toč­nosti deje s ľud­ským telom, ak pre­stane pri­jí­mať kávu? 

Jedna, dve alebo päť šálok kávy denne? Bez kávy si nevieme pred­sta­viť deň. Je to tak, káva sa stala našou závis­los­ťou, nie­len pre svoju hor­kastú chuť, silnú arómu a dosta­tok kofe­ínu na pre­ko­na­nie únavy. Káva je životný štýl. Zvykli sme si „cho­diť na kávu“ a spra­viť z nej náš kaž­do­denný rituál.

Pra­vi­delný kávič­kár pozná tú bolesť hlavy, ktorá ho pre­padne, ak si zabudne, res­pek­tíve nestihne, vypiť svoju rannú šálku kávy. Napriek všet­kým člán­kom, vedec­kým či laic­kým, vieme, že pitie kávy má svoje klady i zápory. A, ako to u väč­šiny nápo­jov platí, všet­kého veľa škodí. Ale zmení sa ľud­ské telo, ak pre­stane pri­jí­mať kávu?

Skon­čiť s pri­jí­ma­ním kávy nie je jed­no­du­ché. Prvých 7 dní odvy­ka­nia je kľú­čo­vých — telo pre­ko­náva potrebu svo­jej dávky kofe­ínu. A keďže kofeín sti­mu­luje pohyb čriev, odvy­ka­nie spre­vá­dzajú vylu­čo­va­cie prob­lémy, tie ale v prie­behu pár dní vymiznú. Rov­nako aj podráž­de­nosť, pre­hnaná cit­li­vosť, únava či roz­la­de­nosť. Ďal­ším neprí­jem­ným sprie­vod­ným javom je zábud­li­vosť spo­jená s nedos­tat­kom pozor­nosti, mozog totižto nepod­ne­cujú povzbu­divé dávky kofe­ínu. Wes­ley Delb­ridge z ame­ric­kej Aka­dé­mia výživy a diét radí, aby každý, kto chce skon­co­vať s pitím kávy, na to vopred upo­zor­nil svo­jich kole­gov, pria­te­ľov i oko­lie.

foto: theblackhughhefner.com

Výsledky ukon­če­nia den­ného pitia kávy na seba však nedajú dlho čakať. Už po prvom týždni bez kávy telo získa výdrž a zvy­šuje svoju pro­duk­ti­vitu. S tým suvisí aj skva­lit­ne­nie spánku, ktorý odsta­ve­nie od kofe­ínu výrazne pod­po­ruje. Káva je sti­mu­lant, postupne uvoľ­ňuje adre­na­lín a ak ju člo­vek vypije šesť hodín pred­tým, než ide spať, káva skráti jeho dobu spánku o celú hodinu. Nepi­tie kávy výrazne ovplyv­ňuje kva­litu spánku aj režim spánku. Spo­čiatku síce telo odo­láva veľ­kej únave, ale z dlho­do­bého hľa­diska bude mať viac ener­gie.

Odvyk­nu­tie od kofe­ínu ovplyvní aj náladu. Člo­vek je pokoj­nejší a lep­šie zvláda stre­sové situ­ácie, ľah­šie odbú­rava ner­vo­zitu, je tiež menej úzkost­livý. Vidi­teľ­ným pozi­tív­nym účin­kom je už po týždni bel­šia zubná sklo­vina, vďaka čias­toč­nému odkys­le­niu orga­nizmu. Pokiaľ bolo telo navyk­nuté na svoju šálku kávy s mlie­kom a cuk­rom, tak odsta­ve­nie od tohto nápoja mu pomôže aj redu­ko­vať hmot­nosť. Navyše, odvyk­núť si od kávy ti ušetrí finan­cie aj čas.

Ak pre­sta­neš piť kávu, bude tvoje telo zdrav­šie, myseľ pokojná, pro­duk­tívna a konečne sa kva­litne vyspíš. Roz­lú­čiť sa s kávou stojí za všetky tieto výhody, len smelo do toho.

0_4200_0_2800_one_sf-barista-mb6579

foto: airbnb.com

zdroj: caffeineinformer.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: flickr.com

Pridať komentár (0)