Chceš byť pro­duk­tív­nej­ší? Pre­staň piť kávu

Beatrix Rimarčíková / 30. júna 2016 / Lifehacking

Väč­ši­na ľudí si po ran­nej káve prí­de aktív­na, ener­gic­ká, pro­duk­tív­na. Opak je ale prav­dou. Čo sa v sku­toč­nos­ti deje s ľud­ským telom, ak pre­sta­ne pri­jí­mať kávu? 

Jed­na, dve ale­bo päť šálok kávy den­ne? Bez kávy si nevie­me pred­sta­viť deň. Je to tak, káva sa sta­la našou závis­los­ťou, nie­len pre svo­ju hor­kas­tú chuť, sil­nú aró­mu a dosta­tok kofe­ínu na pre­ko­na­nie úna­vy. Káva je život­ný štýl. Zvyk­li sme si „cho­diť na kávu“ a spra­viť z nej náš kaž­do­den­ný ritu­ál.

Pra­vi­del­ný kávič­kár pozná tú bolesť hla­vy, kto­rá ho pre­pad­ne, ak si zabud­ne, res­pek­tí­ve nestih­ne, vypiť svo­ju ran­nú šál­ku kávy. Napriek všet­kým člán­kom, vedec­kým či laic­kým, vie­me, že pitie kávy má svo­je kla­dy i zápo­ry. A, ako to u väč­ši­ny nápo­jov pla­tí, všet­ké­ho veľa ško­dí. Ale zme­ní sa ľud­ské telo, ak pre­sta­ne pri­jí­mať kávu?

Skon­čiť s pri­jí­ma­ním kávy nie je jed­no­du­ché. Prvých 7 dní odvy­ka­nia je kľú­čo­vých — telo pre­ko­ná­va potre­bu svo­jej dáv­ky kofe­ínu. A keď­že kofe­ín sti­mu­lu­je pohyb čriev, odvy­ka­nie spre­vá­dza­jú vylu­čo­va­cie prob­lé­my, tie ale v prie­be­hu pár dní vymiz­nú. Rov­na­ko aj podráž­de­nosť, pre­hna­ná cit­li­vosť, úna­va či roz­la­de­nosť. Ďal­ším neprí­jem­ným sprie­vod­ným javom je zábud­li­vosť spo­je­ná s nedos­tat­kom pozor­nos­ti, mozog totiž­to nepod­ne­cu­jú povzbu­di­vé dáv­ky kofe­ínu. Wes­ley Delb­rid­ge z ame­ric­kej Aka­dé­mia výži­vy a diét radí, aby kaž­dý, kto chce skon­co­vať s pitím kávy, na to vopred upo­zor­nil svo­jich kole­gov, pria­te­ľov i oko­lie.

foto: theblackhughhefner.com

Výsled­ky ukon­če­nia den­né­ho pitia kávy na seba však neda­jú dlho čakať. Už po prvom týžd­ni bez kávy telo zís­ka výdrž a zvy­šu­je svo­ju pro­duk­ti­vi­tu. S tým suvi­sí aj skva­lit­ne­nie spán­ku, kto­rý odsta­ve­nie od kofe­ínu výraz­ne pod­po­ru­je. Káva je sti­mu­lant, postup­ne uvoľ­ňu­je adre­na­lín a ak ju člo­vek vypi­je šesť hodín pred­tým, než ide spať, káva skrá­ti jeho dobu spán­ku o celú hodi­nu. Nepi­tie kávy výraz­ne ovplyv­ňu­je kva­li­tu spán­ku aj režim spán­ku. Spo­čiat­ku síce telo odo­lá­va veľ­kej úna­ve, ale z dlho­do­bé­ho hľa­dis­ka bude mať viac ener­gie.

Odvyk­nu­tie od kofe­ínu ovplyv­ní aj nála­du. Člo­vek je pokoj­nej­ší a lep­šie zvlá­da stre­so­vé situ­ácie, ľah­šie odbú­ra­va ner­vo­zi­tu, je tiež menej úzkost­li­vý. Vidi­teľ­ným pozi­tív­nym účin­kom je už po týžd­ni bel­šia zub­ná sklo­vi­na, vďa­ka čias­toč­né­mu odkys­le­niu orga­niz­mu. Pokiaľ bolo telo navyk­nu­té na svo­ju šál­ku kávy s mlie­kom a cuk­rom, tak odsta­ve­nie od toh­to nápo­ja mu pomô­že aj redu­ko­vať hmot­nosť. Navy­še, odvyk­núť si od kávy ti ušet­rí finan­cie aj čas.

Ak pre­sta­neš piť kávu, bude tvo­je telo zdrav­šie, myseľ pokoj­ná, pro­duk­tív­na a koneč­ne sa kva­lit­ne vyspíš. Roz­lú­čiť sa s kávou sto­jí za všet­ky tie­to výho­dy, len sme­lo do toho.

0_4200_0_2800_one_sf-barista-mb6579

foto: airbnb.com

zdroj: caffeineinformer.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: flickr.com

Pridať komentár (0)