Chceš mať kvalitný spánok? Stačí, keď začneš robiť túto jednu vec

psych.sk / 9. decembra 2018 / Lifehacking

Nie­ktoré noci sú jed­no­du­cho také, že nech ro­bíte čo­koľ­vek, ne­darí sa vám za­spať. Naj­hor­šie ešte je, ak viete, že ďalší deň bude ná­ročný a vy po­tre­bu­jete kva­litný spá­nok ako soľ. Na in­ter­nete náj­dete množ­stvo ti­pov a tri­kov, ako do­cie­liť, aby ste ih­neď po ľa­hnutí do pe­rín za­spali. Ale ktoré z nich aj na­ozaj fun­gujú? Možno by sme mali pre­stať hľa­dať ne­jaké kú­zelné za­klí­nadlá a na dobrý spá­nok vy­užiť niečo, čo máme do­slova pod no­som. Na­prí­klad aj takú knihu.

zdroj: pexels.com

Nie­ktoré noci sú jed­no­du­cho také, že nech ro­bíte čo­koľ­vek, ne­darí sa vám za­spať. Naj­hor­šie ešte je, ak viete, že ďalší deň bude ná­ročný a vy po­tre­bu­jete kva­litný spá­nok ako soľ. Na in­ter­nete náj­dete množ­stvo ti­pov a tri­kov, ako do­cie­liť, aby ste ih­neď po ľa­hnutí do pe­rín za­spali. Ale ktoré z nich aj na­ozaj fun­gujú? Možno by sme mali pre­stať hľa­dať ne­jaké kú­zelné za­klí­nadlá a na dobrý spá­nok vy­užiť niečo, čo máme do­slova pod no­som. Na­prí­klad aj takú knihu.

Čí­ta­nie kníh pred spa­ním je pre nás a naše telo oveľa lep­šie, než te­le­ví­zia

Vedci to­tiž zis­tili, že čí­ta­nie vám do­káže po­môcť za­spať a do­konca sa po­va­žuje za je­den z naj­jed­no­duch­ších a  na­job­ľú­be­nej­ších spô­so­bov, ako do­siah­nuť bla­žený spá­nok plný slad­kých snov. Vý­skumy uká­zali, že čí­ta­nie kníh pred­tým, než pôj­dete spať, re­du­kuje stres až o ne­uve­ri­teľ­ných 68 per­cent – čo je oveľa viac, než keby ste to chceli vy­skú­šať inými spô­sobmi, ako na­prí­klad ča­jom pre lepší spá­nok, po­čú­va­ním hudby či ma­lou pre­chádz­kou.

Vedci tak­tiež zis­tili, že nám stačí iba 6 mi­nút čí­ta­nia a naše telo či my­seľ sa do­kážu po­riadne upo­ko­jiť a zre­la­xo­vať. To vô­bec ne­znie zle, však?

Lis­to­va­nie strá­nok dob­rej knihy dáva vášmu telu sig­nál, že je čas ísť do po­stele, pre­tože to per­fektne upo­ko­juje mo­zog po kaž­dom ná­roč­nom dni

Ale nie je to len sa­motné čí­ta­nie, kto­rému treba pri­pi­so­vať zá­sluhy na tom, že bu­deme mať po­kojný spá­nok. Veľký po­diel na tom má aj sa­motná pa­pie­rová kniha, pre­tože vďaka tomu, že čí­tate re­álnu knihu, ne­vy­sta­vu­jete seba a svoje telo mo­der­ným tech­no­ló­giam v po­dobe smart­fó­nov či tab­le­tov, ktoré roz­hodne nie sú tým naj­lep­ším rie­še­ním pre dobrý a kva­litný spá­nok.

Vedci aj v tomto smere usku­toč­nili množ­stvo vý­sku­mov a prišli na to, že ľu­dia, ktorí si pred spa­ním pre­ze­rali so­ciálne siete sa na druhý deň cí­tili oveľa viac vy­čer­paní a una­vení, než tí, ktorí sa roz­hodli pre „sta­ro­módny“ spô­sob, teda pre čí­ta­nie knihy.

Takže, ak na­hra­díte vaše ve­černé po­ze­ra­nie te­le­ví­zie ne­ja­kým skve­lým ro­má­nom, do­sta­nete oveľa viac mu­ziky za málo pe­ňazí

Čo sa tým myslí? Nie, nemá to nič spo­ločné so šet­re­ním. Keď sa roz­hod­nete siah­nuť po knihe na­miesto te­le­ví­zie, uro­bíte tú naj­lep­šiu vec, akú pre seba mô­žete uro­biť.

Po prvé, prí­beh a ro­man­tickú záp­letku náj­dete aj v kni­hách, nie­len v se­riá­loch. Po druhé, vaše telo a my­seľ sa upo­koja, vaša hla­dina stresu klesne o viac ako po­lo­vicu, zre­la­xu­jete, bude sa vám lep­šie spať a na druhý deň sa bu­dete cí­tiť oveľa ču­lej­šie, ne­ho­vo­riac o iný­chos­tat­ných vý­ho­dách, ktoré so se­bou pri­náša čí­ta­nie kníh.

A aby sa ne­za­budlo, na to všetko vám stačí len 6 mi­nút. Tak čo, ešte stále si mys­líte, že čí­ta­nie nemá vý­znam?

Zdroj: psych.sk

viac_podobnych_clankov_na_www_psych_sk
Pridať komentár (0)