Čier­no­bie­le foto­gra­fie búrok, bles­kov a tor­nád ti vyra­zia dych

vedelisteze.sk / 2. októbra 2016 / Zaujímavosti

Foto­graf Mitch Dob­ro­wner ces­tu­je po USA, aby mohol svoj foto­apa­rát namie­riť na apo­ka­lyp­tic­ké búr­ky, kto­ré sa vysky­tu­jú nad polia­mi v Okla­ho­me, Kan­sa­se a Sever­nej Dako­te.

Inšpi­ro­va­ný foto­graf­mi, ako Minor Whi­te ale­bo Ansel Adams, zachy­tá­va kra­ji­nu v svo­jej sku­toč­nej sile. Čier­no­bie­le foto­gra­fie bles­kov a tor­nád vyze­ra­jú o to dra­ma­tic­kej­šie. V čase, keď sa väč­ši­na ľudí ute­ká skryť pred búr­kou ale­bo tor­ná­dom, Mitch pozor­ne sle­du­je masív­ne mra­ky a sna­ží sa zachy­tiť ten naj­zau­jí­ma­vej­ší oka­mih.

Syracuse, KansasNewkirk, Oklahoma
Bolton, KansasSyracuse, KansasPeckham, OklahomaPeckham, Oklahomamitch-11mitch-10mitch-9lead-1

zdroj člán­ku a všet­kých foto­gra­fií: vedelisteze.sk

Pridať komentár (0)