Čier­no­biele foto­gra­fie búrok, bles­kov a tor­nád ti vyra­zia dych

vedelisteze.sk / 2. októbra 2016 / Zaujímavosti

Foto­graf Mitch Dob­ro­wner ces­tuje po USA, aby mohol svoj foto­apa­rát namie­riť na apo­ka­lyp­tické búrky, ktoré sa vysky­tujú nad poliami v Okla­home, Kan­sase a Sever­nej Dakote.

Inšpi­ro­vaný foto­grafmi, ako Minor White alebo Ansel Adams, zachy­táva kra­jinu v svo­jej sku­toč­nej sile. Čier­no­biele foto­gra­fie bles­kov a tor­nád vyze­rajú o to dra­ma­tic­kej­šie. V čase, keď sa väč­šina ľudí uteká skryť pred búr­kou alebo tor­ná­dom, Mitch pozorne sle­duje masívne mraky a snaží sa zachy­tiť ten naj­zau­jí­ma­vejší oka­mih.

Syracuse, KansasNewkirk, Oklahoma
Bolton, KansasSyracuse, KansasPeckham, OklahomaPeckham, Oklahomamitch-11mitch-10mitch-9lead-1

zdroj článku a všet­kých foto­gra­fií: vedelisteze.sk

Pridať komentár (0)