Čin­ské star­tupy, ktoré to majú nakop­nuté na IPO

Šandi / 3. marec 2014 / Tools a produktivita

Vyzerá to tak, že čín­ske firmy si zís­ka­vajú pria­zeň čoraz väč­šieho počtu ame­ric­kých inves­to­rov. Nie­koľko z nich plá­nuje v dru­hom kvar­tály tohto roka aj svoje IPO.

Po nie­koľ­kých rokoch poklesu sa vlani akciám čín­skych tech­no­lo­gic­kých spo­loč­ností darilo pomerne dobre. 

Momo

Apli­ká­cia Momo, ktorá vznikla ešte v roku 2011, bola jed­nou z prvých čín­skych mobil­ných apli­ká­cii a umož­ňo­vala vyhľa­dá­va­nie a cha­to­va­nie s ľudmi v závis­losti od ich vzdia­le­nosti. V súčas­nosti je Momo už len jed­nou z množ­stva podob­ných čín­skych apli­ká­cii, ktoré uží­va­te­ľovi ponú­kajú mobilné hry, spo­plat­nené stickre a iné fičúry. Minulý mesiac firma ohlá­sila 100 miló­nov regis­tro­va­ných uží­va­te­ľov, z čoho 40 mili­ó­nov, bolo pra­vi­del­ných na mesač­nej báze. Momo bolo ozna­čené za druhú naj­lep­šie zará­ba­júcu ne-gamin­govú apli­ká­ciu roku 2013 podľa por­tálu App Annie. Vyzerá, že dnešná doba praje mes­sa­gin­go­vým apli­ká­ciám, čoho jas­ným dôka­zom je LINE, kto­rého mone­ti­začný model ohro­mil celý svet. Cena, ktorú pred časom Face­book zapla­til za What­sApp, dodáva odvahu a ape­tít množ­stvu ďal­ších podob­ných apli­ká­cií.

Momo zís­kalo finan­co­va­nie od veľ­kých firiem, ako je naprí­klad e-com­merce gigant Ali­baba, Digi­tal Sky Tech­ni­lo­gies a Mat­rix Par­tners.

Xun­lei

Xun­lei je jed­nou z čín­skych najob­ľú­be­nej­ších slu­žieb na sťa­ho­va­nie a stre­a­mo­va­nie kon­tentu. Firma plá­no­vala ešte v roku 2011 svoje IPO na ame­rickú burzu, no rozmys­lela si to, po nedos­ta­toč­nom výkone ame­ric­kých akcií a prob­lé­moch s vlast­níc­kymi prá­vami kon­tentu. Tento rok sa majú veci zme­niť a v dru­hom kvar­tály firma plá­nuje vstup na burzu. Xun­lei je jed­nou z mála čín­skych inter­ne­to­vých spo­loč­ností, ktorá zís­kava väč­šinu svo­jich pros­tried­kov z pré­mi­ového sub­sc­rip­tion modelu. CEO Xun­lei pova­žuje tento biz­nis model za naj­lep­šiu mož­nosť ako vymá­mit čo naj­viac peňazí od čín­skych uží­va­te­ľov. Sub­sc­rip­tion model nie je samoz­rejme jediný zdroj odkiaľ spo­loč­nosť svoje finan­cie zís­kava, tak­tiež zarába aj na reklame a gamin­go­vých služ­bách.

Inves­tormi Xun­lei sú Google China, Qihoo 360, IDG a zopár ďal­ších.

Veríme, že budú čín­ske tech­no­lo­gické spo­loč­nosti zís­ka­vať čoraz väč­šiu popu­la­ritu aj medzi uží­va­teľmi v Európe a Ame­rike a stanú sa odra­zo­vým mos­tí­kom k roz­voju čín­skych talen­tov a star­tu­po­vej scény.

Zdroj: technode.com

Pridať komentár (0)