Čín­sky auto­bus, kto­rý doká­že jaz­diť ponad autá je rea­li­tou

Lýdia Repová / 11. augusta 2016 / Tech a inovácie

Len pred pár mesiac­mi Čína uká­za­la návrh futu­ris­tic­ké­ho auto­bu­su, kto­rý oble­tel celý svet. Teraz je ten­to auto­bus rea­li­tou.

Čína doka­zu­je, že vo sve­te tech­no­ló­gií neza­há­ľa. Ešte pred nie­koľ­ký­mi mesiac­mi pred­sta­vi­la pro­to­typ auto­bu­su, kto­rý by pre­vá­žal svo­jich pasa­žie­rov ponad autá na ces­tách a dnes je už ten­to futu­ris­tic­ký auto­bus rea­li­tou.

elevated-bus-beijing-china-1b

TEB (Trans­it Ele­va­ted Bus), ako sa auto­bus volá, sa prvý krát obja­vil ako pro­to­typ na 19. roč­ní­ku Chi­na Bei­jing High-Tech Expo v Máji. Video toh­to mode­lu sa sta­lo na inter­ne­te veľ­kým hitom, no nik neča­kal, že za taký krát­ky čas, nece­lé 4 mesia­ce, sa nie­čo podob­né doká­že aj skon­štru­ovať.

Auto­bus je 2 met­re vyso­ký a umož­ňu­je autám, aby pod ním pre­chá­dza­li. Pohá­ňa­ný je elek­tric­kou ener­gi­ou, pri­čom sa pohy­bu­je po dvoch úzkych koľaj­ni­ciach lemu­jú­cich ces­tu. Doká­že odniesť až 300 pasa­žie­rov, keď­že je 21 met­rov dlhý a sko­ro 8 met­rov širo­ký.

TEB podob­né fun­kcie ako kla­sic­ké met­ro. Prvé tes­ty sa usku­toč­ni­li na 300 met­rov dlhej drá­he v mes­te Qin­hu­ang­dao. Zatiaľ dosia­hol rých­losť 60 km/h. Hlav­nou úlo­hou TEB je odľah­čiť dopra­vu v pre­pl­ne­ných mes­tách, keď­že neza­be­rie na ces­tách veľa mies­ta, a dostať svo­jich pasa­žie­rov včas a bez­peč­ne na zastáv­ku.

transit-elevated-bus-first-test-ride-qinhuangdao-china-1

foto: boredpanda.com

Je to rea­li­ta ale­bo pod­vrh?

Krát­ko po tom, čo vyšli zábe­ry toh­to pro­to­ty­pu sto­ja­ce­ho na ces­te sa zača­li viesť dlhé dis­ku­sie o tom­to vyná­le­ze, kto­ré vyvo­la­li veľ­ké otáz­ni­ky. Pod­ľa čín­skych médií spo­loč­nosť, kto­rá vyro­bi­la TEB ile­gál­ne finan­co­va­la ten­to pro­jekt a zavá­dza­la svo­jich inves­to­rov. Tak­tiež podot­kli, že samot­ný test bol len ťah na zvý­še­nie záuj­mu o ten­to auto­bus u poten­ciál­nych inves­to­rov.

transit-elevated-bus-first-test-ride-qinhuangdao-china-5

foto: boredpanda.com

Kri­ti­zo­va­ný je aj dizaj­nér TEB Song Youz­hou, kto­rý by mal mať len základ­né škol­ské vzde­la­nie. Tak­tiež sa obja­vi­li sprá­vy, že tes­to­va­nie bolo len skú­ša­nie brz­do­vé­ho sys­té­mu a akce­le­rá­cie. Dokon­ca aj samot­né mes­to Qin­hu­ang­dao potvr­di­lo, že nebo­li infor­mo­va­ný o tom, kde sa samot­ný test bude konať.

Naja­vo vyšlo aj pár pod­stat­ných tech­nic­kých nedos­tat­kov dané­ho auto­bu­su. Mal by byť vyš­ší ako sú povo­le­né limi­ty v čín­skych mes­tách. Nie­kto­ré autá a kami­ó­ny tiež budú mať prob­lém podísť ten­to auto­bus. Song sa však vyjad­ril, že posled­né tes­ty len pou­ka­zu­jú na fakt, že je mož­né skon­štru­ovať taký­to auto­bus.

transit-elevated-bus-first-test-ride-qinhuangdao-china-4

foto: boredpanda.com

Zdroj: boredpanda.comrt.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: boredpanda.com

Pridať komentár (0)