Čín­sky auto­bus, ktorý dokáže jaz­diť ponad autá je rea­li­tou

Lýdia Repová / 11. augusta 2016 / Tech a inovácie

Len pred pár mesiacmi Čína uká­zala návrh futu­ris­tic­kého auto­busu, ktorý oble­tel celý svet. Teraz je tento auto­bus rea­li­tou.

Čína doka­zuje, že vo svete tech­no­ló­gií neza­háľa. Ešte pred nie­koľ­kými mesiacmi pred­sta­vila pro­to­typ auto­busu, ktorý by pre­vá­žal svo­jich pasa­žie­rov ponad autá na ces­tách a dnes je už tento futu­ris­tický auto­bus rea­li­tou.

elevated-bus-beijing-china-1b

TEB (Transit Ele­va­ted Bus), ako sa auto­bus volá, sa prvý krát obja­vil ako pro­to­typ na 19. roč­níku China Bei­jing High-Tech Expo v Máji. Video tohto modelu sa stalo na inter­nete veľ­kým hitom, no nik neča­kal, že za taký krátky čas, necelé 4 mesiace, sa niečo podobné dokáže aj skon­štru­ovať.

Auto­bus je 2 metre vysoký a umož­ňuje autám, aby pod ním pre­chá­dzali. Pohá­ňaný je elek­tric­kou ener­giou, pri­čom sa pohy­buje po dvoch úzkych koľaj­ni­ciach lemu­jú­cich cestu. Dokáže odniesť až 300 pasa­žie­rov, keďže je 21 met­rov dlhý a skoro 8 met­rov široký.

TEB podobné fun­kcie ako kla­sické metro. Prvé testy sa usku­toč­nili na 300 met­rov dlhej dráhe v meste Qin­hu­ang­dao. Zatiaľ dosia­hol rých­losť 60 km/h. Hlav­nou úlo­hou TEB je odľah­čiť dopravu v pre­pl­ne­ných mes­tách, keďže neza­be­rie na ces­tách veľa miesta, a dostať svo­jich pasa­žie­rov včas a bez­pečne na zastávku.

transit-elevated-bus-first-test-ride-qinhuangdao-china-1

foto: boredpanda.com

Je to rea­lita alebo pod­vrh?

Krátko po tom, čo vyšli zábery tohto pro­to­typu sto­ja­ceho na ceste sa začali viesť dlhé dis­ku­sie o tomto vyná­leze, ktoré vyvo­lali veľké otáz­niky. Podľa čín­skych médií spo­loč­nosť, ktorá vyro­bila TEB ile­gálne finan­co­vala tento pro­jekt a zavá­dzala svo­jich inves­to­rov. Tak­tiež podot­kli, že samotný test bol len ťah na zvý­še­nie záujmu o tento auto­bus u poten­ciál­nych inves­to­rov.

transit-elevated-bus-first-test-ride-qinhuangdao-china-5

foto: boredpanda.com

Kri­ti­zo­vaný je aj dizaj­nér TEB Song Youz­hou, ktorý by mal mať len základné škol­ské vzde­la­nie. Tak­tiež sa obja­vili správy, že tes­to­va­nie bolo len skú­ša­nie brz­do­vého sys­tému a akce­le­rá­cie. Dokonca aj samotné mesto Qin­hu­ang­dao potvr­dilo, že neboli infor­mo­vaný o tom, kde sa samotný test bude konať.

Najavo vyšlo aj pár pod­stat­ných tech­nic­kých nedos­tat­kov daného auto­busu. Mal by byť vyšší ako sú povo­lené limity v čín­skych mes­tách. Nie­ktoré autá a kami­óny tiež budú mať prob­lém podísť tento auto­bus. Song sa však vyjad­ril, že posledné testy len pou­ka­zujú na fakt, že je možné skon­štru­ovať takýto auto­bus.

transit-elevated-bus-first-test-ride-qinhuangdao-china-4

foto: boredpanda.com

Zdroj: boredpanda.comrt.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: boredpanda.com

Pridať komentár (0)