Cle­ver­Pet: prvá her­ná kon­zo­la urče­ná pre psy

Mirka Čechová / 6. júna 2014 / Tech a inovácie

Psy nie sú stvo­re­né na to, aby boli zatvo­re­né vnút­ri, kým ich maji­te­lia sú mimo domu. Urči­te kaž­dý maji­teľ psa už zažil situ­áciu, keď pri­šiel domov a svoj byt našiel hore noha­mi. Pre­to sa spo­loč­nosť Cle­ver­Pet sna­ží s pomo­cou Kicks­tar­te­ru vytvo­riť her­né zaria­de­nie pre našich chl­pa­tých kama­rá­tov.

Cle­ver­Pet je her­ná kon­zo­la pre psy od rov­no­men­nej spo­loč­nos­ti, kto­rá ju čosko­ro plá­nu­je uviesť na trh. Sys­tém je navr­hnu­tý tak, aby po celý deň zapá­jal a zabá­val psy tým, že ich vzde­lá­va rôz­ny­mi úlo­ha­mi, a keď je zvie­ra úspeš­né, dosta­ne odme­nu. Ide len o tri na dotyk cit­li­vé svie­tia­ce tla­čid­lá v pred­nej čas­ti kon­zo­ly. Pes môže pou­žiť na komu­ni­ká­ciu lab­ky ale­bo ňufák.

Kon­zo­la pou­ží­va vedec­ky ove­re­né tech­ni­ky ponú­ka­jú­ce inte­rak­ciu, kto­ré sa pris­pô­so­bu­jú schop­nos­tiam jed­not­li­vých psov. Uče­nie váš­ho psa stú­pa s nároč­nos­ťou tých­to inte­rak­cií a môže pre­bie­hať, aj keď nie ste doma.

Mno­ho psov, keď zosta­nú sami doma, sa nudia a nedos­ta­tok pod­ne­tov ich môže viesť k úzkos­ti z odlú­če­nia a náklad­né­mu deštruk­tív­ne­mu sprá­va­niu. S Cle­ver­Pet je váš pes zau­ja­tý a auto­ma­tic­ky pod­ne­co­va­ný k uče­niu so zvy­šu­jú­cou sa nároč­nos­ťou.

Uče­nie a zába­va pre­bie­ha­jú v šty­roch úrov­niach:

1. pes dosta­ne jed­lo náhod­ne a bez náma­hy

2. pes dosta­ne jed­lo po stla­če­ní aké­ho­koľ­vek tla­čid­la

3. pes dosta­ne jed­lo po stla­če­ní toho správ­ne­ho tla­čid­la

4. pes dosta­ne jed­lo po spl­ne­ní rôz­nych úloh (hla­vo­la­mov)

Soft­vér Cle­ver­Pet obsa­hu­je množ­stvo algo­rit­mov, pre­to je potreb­né nasta­viť obťaž­nosť háda­niek. Maji­te­lia môžu sle­do­vať prog­res svoj­ho psa v reál­nom čase a pri­dá­vať nové výzvy pro­stred­níc­tvom webo­vých strá­nok ale­bo mobil­nej apli­ká­cie.

Začia­tok je jed­no­du­chý. Cle­ver­Pet dá pso­vi odme­nu za kaž­dé stla­če­nie tla­čid­la. Neskôr odme­ňu­je už len za stla­če­nie svie­tia­ce­ho tla­čid­la, ale­bo pes má stla­čiť tla­čid­lo, kto­ré svie­ti inou far­bou ako ostat­né tla­čid­lá. Potom začí­na integ­ro­vať úlo­hy, kto­ré postup­ne zvy­šu­jú obťaž­nosť. Naprí­klad stlá­čať len tla­čid­lá, keď svie­ti urči­tá far­ba, opa­ko­vať kom­bi­ná­cie ako pri Dan­ce Dan­ce Revo­lu­ti­on, ale­bo rea­go­vať na zvu­ko­vé pod­ne­ty, naprí­klad “stlač mod­rú” ale­bo “dot­kni sa pra­vej”. Hry sú rôz­ne a vždy pris­pô­so­be­né schop­nos­tiam psa.

Cle­ver­Pet má objem pre toľ­ko krmi­va ako štan­dard­né psie mis­ky, no dáv­ku­je ho po malých množ­stvách. Je navr­hnu­tý pre aký­koľ­vek druh psích gra­núl, od malých po tie väč­šie. Nemu­sí­te sa báť, že pes nebu­de celý deň robiť nič iné len sa hrať. Kon­zo­la sa dá tiež naprog­ra­mo­vať na pres­né hodi­ny, kedy bude fun­go­vať ako oby­čaj­ná mis­ka s krmi­vom a kedy ako hra.

Kicks­tar­ter kam­paň zača­la 29. aprí­la a skon­či­la 2 júna. Cie­ľom bolo zís­kať 100 000 dolá­rov. Cle­ver­Pet bude stáť 279 dolá­rov v malo­ob­cho­de, ale pris­pe­ním cez kam­paň ho bolo mož­né zís­kať už za 199 dolá­rov. Cle­ver­Pet oča­ká­va, že prvé výrob­ky budú k dis­po­zí­cii vo feb­ru­ári 2015. Nako­niec sa poda­ri­lo cez Kicks­tar­ter vyzbie­rať viac ako 180 000 dolá­rov, teda výro­ba môže začať.

Zdroj: getcleverpet.com, www.kickstarter.com, www.polygon.com

Pridať komentár (0)