Cle­ver­Pet: prvá herná kon­zola určená pre psy

Mirka Čechová / 6. júna 2014 / Tech a inovácie

Psy nie sú stvo­rené na to, aby boli zatvo­rené vnútri, kým ich maji­te­lia sú mimo domu. Určite každý maji­teľ psa už zažil situ­áciu, keď pri­šiel domov a svoj byt našiel hore nohami. Preto sa spo­loč­nosť Cle­ver­Pet snaží s pomo­cou Kicks­tar­teru vytvo­riť herné zaria­de­nie pre našich chl­pa­tých kama­rá­tov.

Cle­ver­Pet je herná kon­zola pre psy od rov­no­men­nej spo­loč­nosti, ktorá ju čoskoro plá­nuje uviesť na trh. Sys­tém je navr­hnutý tak, aby po celý deň zapá­jal a zabá­val psy tým, že ich vzde­láva rôz­nymi úlo­hami, a keď je zviera úspešné, dostane odmenu. Ide len o tri na dotyk cit­livé svie­tiace tla­čidlá v pred­nej časti kon­zoly. Pes môže pou­žiť na komu­ni­ká­ciu labky alebo ňufák.

Kon­zola pou­žíva vedecky ove­rené tech­niky ponú­ka­júce inte­rak­ciu, ktoré sa pris­pô­so­bujú schop­nos­tiam jed­not­li­vých psov. Uče­nie vášho psa stúpa s nároč­nos­ťou týchto inte­rak­cií a môže pre­bie­hať, aj keď nie ste doma.

Mnoho psov, keď zostanú sami doma, sa nudia a nedos­ta­tok pod­ne­tov ich môže viesť k úzkosti z odlú­če­nia a náklad­nému deštruk­tív­nemu sprá­va­niu. S Cle­ver­Pet je váš pes zau­jatý a auto­ma­ticky pod­ne­co­vaný k uče­niu so zvy­šu­jú­cou sa nároč­nos­ťou.

Uče­nie a zábava pre­bie­hajú v šty­roch úrov­niach:

1. pes dostane jedlo náhodne a bez námahy

2. pes dostane jedlo po stla­čení aké­ho­koľ­vek tla­čidla

3. pes dostane jedlo po stla­čení toho správ­neho tla­čidla

4. pes dostane jedlo po spl­není rôz­nych úloh (hla­vo­la­mov)

Soft­vér Cle­ver­Pet obsa­huje množ­stvo algo­rit­mov, preto je potrebné nasta­viť obťaž­nosť háda­niek. Maji­te­lia môžu sle­do­vať prog­res svojho psa v reál­nom čase a pri­dá­vať nové výzvy pro­stred­níc­tvom webo­vých strá­nok alebo mobil­nej apli­ká­cie.

Začia­tok je jed­no­du­chý. Cle­ver­Pet dá psovi odmenu za každé stla­če­nie tla­čidla. Neskôr odme­ňuje už len za stla­če­nie svie­tia­ceho tla­čidla, alebo pes má stla­čiť tla­čidlo, ktoré svieti inou far­bou ako ostatné tla­čidlá. Potom začína integ­ro­vať úlohy, ktoré postupne zvy­šujú obťaž­nosť. Naprí­klad stlá­čať len tla­čidlá, keď svieti určitá farba, opa­ko­vať kom­bi­ná­cie ako pri Dance Dance Revo­lu­tion, alebo rea­go­vať na zvu­kové pod­nety, naprí­klad “stlač modrú” alebo “dot­kni sa pra­vej”. Hry sú rôzne a vždy pris­pô­so­bené schop­nos­tiam psa.

Cle­ver­Pet má objem pre toľko krmiva ako štan­dardné psie misky, no dáv­kuje ho po malých množ­stvách. Je navr­hnutý pre aký­koľ­vek druh psích gra­núl, od malých po tie väč­šie. Nemu­síte sa báť, že pes nebude celý deň robiť nič iné len sa hrať. Kon­zola sa dá tiež naprog­ra­mo­vať na presné hodiny, kedy bude fun­go­vať ako oby­čajná miska s krmi­vom a kedy ako hra.

Kicks­tar­ter kam­paň začala 29. apríla a skon­čila 2 júna. Cie­ľom bolo zís­kať 100 000 dolá­rov. Cle­ver­Pet bude stáť 279 dolá­rov v malo­ob­chode, ale pris­pe­ním cez kam­paň ho bolo možné zís­kať už za 199 dolá­rov. Cle­ver­Pet oča­káva, že prvé výrobky budú k dis­po­zí­cii vo feb­ru­ári 2015. Nako­niec sa poda­rilo cez Kicks­tar­ter vyzbie­rať viac ako 180 000 dolá­rov, teda výroba môže začať.

Zdroj: getcleverpet.com, www.kickstarter.com, www.polygon.com

Pridať komentár (0)