Colin Snead, ktorý k nám pri­nie­sol All­packu: Slo­ven­sko je pre nás dôle­žitý trh

Martin Bohunický / 17. februára 2016 / Business

Pre­čí­taj si roz­ho­vor s Coli­nom Sne­a­dom, ktorý sa zami­lo­val do našej kra­jiny a pri­nie­sol službu, ktorá zamotá Slo­ven­skej Pošte hlavu (a biz­nis).

Ak ešte nevieš čo je All­packa, pre­čí­taj si člá­nok, kde sme túto ino­va­tívnu službu pred­sta­vili.

Ahoj Colin, ako si spo­kojný so vstu­pom na slo­ven­ský trh?

Abso­lútne! Chcelo to veľa tvr­dej práce, no slo­ven­ský trh pri­jal naše služby veľmi pozi­tívne, celý tím vďaka tomu pre­ky­puje moti­vá­ciou. Je skvelé mať tak skoro momen­tum, cítime neza­sta­vi­teľní a zaží­vame veľa zábavy!

12736879_10206982284573737_291013094_o

foto: archív C.S.

V Maďar­sku pôso­bíš od roku 2010, kde si dosia­hol veľký úspech. Teraz expan­du­ješ na Slo­ven­sko, do Čes­kej repub­liky a do Rumun­ska. Čo je tvo­jim cie­ľom. Máš v úmysle raz expan­do­vať do celého sveta?

(smiech) Našim cie­ľom na najb­liž­ších 5 rokov je byť naj­väč­šou strán­kou svojho druhu v stred­nej a vo východ­nej Európe. Rád by som dobyl svet, no keď ide o expan­ziu, je dôle­žité byť rea­lista. Slo­ven­sko je pre nás dôle­žitý trh a momen­tálne sa zame­ria­vame na roz­ší­re­nie pou­ží­va­teľ­skej základne. Sna­žíme sa spra­viť pré­mi­ové doru­čo­va­teľ­ské služby cenovo dostupné a to pre slo­ven­ské star­tupy, malé firmy, ale aj jed­not­liv­cov.

Čo bolo naj­ťaž­šie na roz­behu All­packa v Maďar­sku, tam zná­mej ako “Für­ge­fu­tár”?

Wow, ťažká otázka! Kde by som začal? V pod­state sme sa stretli s rov­na­kými výzvami, aké stre­tá­vajú v začiat­koch všetky star­tupy. Mys­lím, že náš naj­väčší prob­lém bol, že sme boli pre­sved­čený o tom, že naši zákaz­níci chceli jednu vec, no v sku­toč­nosti chceli nie­koľko variá­cii toho, čo sme ponú­kali. Veľmi rýchlo sme sa naučili, že zákaz­ní­kov musíme počú­vať a mys­lím si, že práve to je základ pre úspech kaž­dého star­tupu.

Prečo si sa roz­ho­dol pre­me­no­vať sa na All­packa?

V Maďar­čine znie Für­ge­fu­tár skvele! No pre mimo-maďar­ských ľudí to bolo na jazyk trošku ťažké. Na počiatku nového mena bol skvelý team­bu­il­ding, kde sa vypilo fakt veľa piva.

Potre­bo­vali sme niečo chyt­ľavé, čo by jasne vysti­ho­valo, čo robíme. Tiež sme chceli nejaké pre­po­je­nie so zvie­ra­ťom, ktoré by bolo tvá­rou značky. Návrhy boli čoraz viac nezmy­seľ­nej­šie, no napo­kon ráno potom pri káve vzniklo meno All­packa.

12597057_10206982283893720_246976038_o

foto: archív C.S.

Tvoje meno naz­na­čuje, že nie si rodený Maďar. Čo ťa pri­viedlo do tejto kra­jiny?

Nuž, to je dlhý príbeh..no v krát­kosti som sa do tejto časti sveta zami­lo­val. Buda­pešť a Bra­ti­slava sú nád­herné mestá, ľudia sú tu skvelí a otvo­rení novým nápa­dom. Žijem v Maďar­sku okolo 10 rokov, no čoraz viac času trá­vim na Slo­ven­sku. Je to nád­herná kra­jina, už mi len zostáva pre­sved­čiť man­želku, aby sme sa pre­sťa­ho­vali :)

Pri­nie­sol si k nám úplne nový kon­cept, ktorý môže totálne zatriasť trhom s doru­čo­va­teľmi a výrazne zvý­šiť popu­la­ritu kuri­é­rov. V našej kra­jine stále mnohí využí­vame pomalú a nespo­ľah­livú Slo­ven­skú Poštu. Je Slo­ven­sko neja­kým spô­so­bom špe­ci­fické v porov­naní s ostat­nými kra­ji­nami?

Nie, základné prin­cípy kaž­dého trhu sú rov­naké, ako si spo­me­nul, štátni doru­čo­va­te­lia sú pomalí a nespo­ľah­liví, kuri­éri sú zase drahí — teda až kým im neza­ru­číme určitý počet zásie­lok. Náš biz­nis model ponúka star­tu­pom a malým fir­mám s men­ším počtom zásie­lok mož­nosť využiť pré­mi­ové doru­čo­va­teľ­ské služby za dostupné ceny.

Ako pre­bieha komu­ni­ká­cia s doru­čo­va­teľmi? Sú otvo­rení takýmto ino­vá­ciám?

Náš vzťah s kuri­ér­skymi služ­bami musí byť pevný, aby tento biz­nis model fun­go­val. Dôle­žité je, že im vieme pri­niesť niečo, čo by sami nedo­ká­zali zís­kať. S kaž­dou spo­loč­nos­ťou zdie­ľame našu mar­ke­tin­govú stra­té­giu a cie­ľové sku­piny a tým sa sna­žíme eli­mi­no­vať vše­tok strach, ktorý môžu mať.

Ako Für­ge­fu­tár zme­nil trh s kuri­érmi v Maďar­sku? Nestali ste sa tŕňom v oku štát­neho doru­čo­va­teľa?

(smiech) Na začiatku bolo náročné pre­sved­čiť všetky spo­loč­nosti, že práca s nami im pri­ne­sie dosta­tok bene­fi­tov. Zabralo nám to nejaký čas, no pri­niesli sme im veľa nových záka­ziek, ktoré ich nestáli nič navyše. Preto si mys­lím, že je to skvelé win win pre obe strany.

12699066_10206982284653739_192507558_o

foto: archív C.S.

Pre­zra­díš nám nejaké zau­jí­mavé čísla, ktoré si dosia­hol v Maďar­sku? A môžeme niečo podobné oča­ká­vať aj na Slo­ven­sku?

Mesačne vyba­víme viac ako osem­ti­síc zásie­lok, čo je úžasné číslo, keď sa nad tým zamys­líte. Taký istý poten­ciál vidím aj na Slo­ven­sku, ani tro­chu o tom nepo­chy­bu­jem! Dúfame, že by sme takéto čísla mohli dosiah­nuť do Via­noc 2017.

Ako si stre­tol Ildikó Bodo­kovú?

Kiežby to bol zau­jí­ma­vejší prí­beh, ako že sme si dali inze­rát a ona sa ozvala :)

Je to ona, kto má na sta­rosti slo­ven­skú časť All­packy. Čo ťa pre­sved­čilo, že ona je tá pravá, s kto­rou tu môžeš uspieť?

Jedna vec sú jej bohaté skú­se­nosti a skvelé výsledky..no mys­lím si, že vďaka jej ener­gii a entu­ziazmu bolo roz­hod­nu­tie pri­jať ju veľmi ľahké. Keby jej kto­koľ­vek z vašich čita­te­ľov zavo­lal, garan­tu­jem, že by už po minúte kon­ver­zá­cie zdie­ľali rov­naký názor, ako mám ja.

12754947_10206982285053749_608983319_o

foto: archív C.S.

Mimo­cho­dom, čo hovo­ríš na našu kra­jinu? :)

Milu­jem to tu, je tu skvelá atmo­sféra a vždy si to tu uží­vam. Mám rád vašu kul­túru, minulé leto som tu bol na kanoe, teraz sa chys­tám užiť si tu pár týž­dňov lyžo­vačky.

Máš na záver nejaký odkaz pre mla­dých star­tu­pis­tov na Slo­ven­sku?

S rados­ťou, tu je moja myšlienka…menej pre­mýš­ľajte, viac robte! Ak máte nápad, spravte z neho rea­litu, nesta­rajte sa o veci, ktoré sa môžu poka­ziť, pre­tože sa aj tak poka­zia, patrí to k tomu.

Pridať komentár (0)