Cre­oPop: 3D pero s novým roz­me­rom

Techpedia: Harry Gavendová / 10. júna 2014 / Tech a inovácie

Cre­oPop 3D Pen je ďal­šie 3D pero, ktoré sa chystá zau­jať — pri­náša totiž novinku z oblasti náplne. Je ňou živica Cool Ink, ktorá rýchlo tuhne — no až po ožia­rení UV svet­lom. Okrem toho bude obsa­ho­vať zau­jí­mavé vlast­nosti a pri tvorbe nebu­dete cítiť pach plastu všade naokolo.

Naj­skôr to boli 3D tla­čiarne, čo doká­zali tla­čiť troj­roz­merné objekty a teraz sa do tejto oblasti začali mie­šať i 3D perá, ktoré dávajú pries­tor kre­a­ti­vite bez pre­doš­lého dizaj­no­vého návrhu v gra­fic­kom prog­rame. Presne to je možné aj s perom Cre­oPop 3D Pen. Doslova ním „kres­líte“ veci do vzdu­chu. Je naozaj pomerne kva­litné a dá sa pri­rov­nať k tepel­nej lepia­cej piš­toli.

Dokonca mate­riál, ktorý fun­guje ako náplň, teda to, z čoho objekty neskôr pozos­tá­vajú, sa volá „Cool Ink“. Ide o rýchlo tuh­núcu živicu, ktorá však stuhne až vtedy, keď ju vysta­víte UV žia­re­niu. Pero teda obsa­huje aj malú UV lampu. Ide tak o prvé 3D pero, ktoré sa nespo­lieha len na vyčká­va­nie, kým uschne plast.

Tieto náplne majú aj ďal­šie výhody — naprí­klad svie­tia v tme či dokonca rea­gujú na zmeny tep­loty. V súčas­nosti pra­cujú tvor­co­via na far­bách, ktoré budú vodivé, elas­tické alebo budú mať mag­ne­tickú povahu. Novin­kou z tejto oblasti bude tiež vytvo­re­nie látky, ktorú telo dokáže pri­jať a bude schopné tvo­riť obrazy na pokožke, podobne ako henna teto­va­nie.

Cre­oPop sa však ešte len chystá na kam­paň Indie­gogo (spustí sa kon­com júna). Cena je zatiaľ sta­no­vená na 89 dolá­rov.

Zdroj: tech­pe­dia

Pridať komentár (0)