Cre­oPop: 3D pero s novým roz­me­rom

Techpedia: Harry Gavendová / 10. júna 2014 / Tech a inovácie

Cre­oPop 3D Pen je ďal­šie 3D pero, kto­ré sa chys­tá zau­jať — pri­ná­ša totiž novin­ku z oblas­ti nápl­ne. Je ňou živi­ca Cool Ink, kto­rá rých­lo tuh­ne — no až po ožia­re­ní UV svet­lom. Okrem toho bude obsa­ho­vať zau­jí­ma­vé vlast­nos­ti a pri tvor­be nebu­de­te cítiť pach plas­tu vša­de naoko­lo.

Naj­skôr to boli 3D tla­čiar­ne, čo doká­za­li tla­čiť troj­roz­mer­né objek­ty a teraz sa do tej­to oblas­ti zača­li mie­šať i 3D perá, kto­ré dáva­jú pries­tor kre­a­ti­vi­te bez pre­doš­lé­ho dizaj­no­vé­ho návrhu v gra­fic­kom prog­ra­me. Pres­ne to je mož­né aj s perom Cre­oPop 3D Pen. Doslo­va ním „kres­lí­te“ veci do vzdu­chu. Je naozaj pomer­ne kva­lit­né a dá sa pri­rov­nať k tepel­nej lepia­cej piš­to­li.

Dokon­ca mate­riál, kto­rý fun­gu­je ako náplň, teda to, z čoho objek­ty neskôr pozos­tá­va­jú, sa volá „Cool Ink“. Ide o rých­lo tuh­nú­cu živi­cu, kto­rá však stuh­ne až vte­dy, keď ju vysta­ví­te UV žia­re­niu. Pero teda obsa­hu­je aj malú UV lam­pu. Ide tak o prvé 3D pero, kto­ré sa nespo­lie­ha len na vyčká­va­nie, kým uschne plast.

Tie­to nápl­ne majú aj ďal­šie výho­dy — naprí­klad svie­tia v tme či dokon­ca rea­gu­jú na zme­ny tep­lo­ty. V súčas­nos­ti pra­cu­jú tvor­co­via na far­bách, kto­ré budú vodi­vé, elas­tic­ké ale­bo budú mať mag­ne­tic­kú pova­hu. Novin­kou z tej­to oblas­ti bude tiež vytvo­re­nie lát­ky, kto­rú telo doká­že pri­jať a bude schop­né tvo­riť obra­zy na pokož­ke, podob­ne ako hen­na teto­va­nie.

Cre­oPop sa však ešte len chys­tá na kam­paň Indie­go­go (spus­tí sa kon­com júna). Cena je zatiaľ sta­no­ve­ná na 89 dolá­rov.

Zdroj: tech­pe­dia

Pridať komentár (0)