Dá sa v Bra­ti­slave vyžiť z 3€ na deň?

Martina Horváthová / 2. júna 2016 / Zo Slovenska

3 eurá rovná sa 90 slo­ven­ských korún. Pred rokmi, keď ešte o Eurách nebolo ani chýru, ani sly­chu, som s 90 koru­nami bola krá­ľov­nou a mohla si dovo­liť nie­koľko kop­če­kov zrz­liny a ešte k tomu pelen­drek a takto som si mlsala aj 3 dni. To bola fra­je­rina mať tak­mer 100 korún vo vrecku. Tri Euro mince na deň v roku 2016 a v Bra­ti­slave? Chal­lenge accep­ted! Bývam neďa­leko Bra­ti­slavy takže pre mňa, cez­poľ­ného oby­va­teľa (alebo CP-čkára) to bola naozaj výzva. Roz­hodla som sa, že skú­sim z 3 Eur na deň vyžiť 3 dni, s tým, že každý deň uro­bím niečo inak, okrem toho, že pôj­dem do práce.

snp

Deň prvý

Do práce cho­die­vam vla­kom a často si so sebou beriem aj svojho psíka. Ešte chvíľu si uží­vam sta­tus štu­denta, takže využí­vam jednu z výhod zo „sociál­neho balíčka“ a ces­tu­jem vla­kom zadarmo. Môj pes ale zadarmo neces­tuje. Ráno sme mali šťas­tie, nemu­sela som kupo­vať lís­tky, pre­tože pán reví­zor nepre­chá­dzal vla­kom.

toby

Vlak meš­kal a aby sme stihli prísť na čas do práce, išli sme MHD. Môj prvý výda­vok prvého tro­j­e­uro­vého dňa bolo 35 centov(v prí­pade neštu­denta by to bol dvoj­ná­so­bok) za lís­tok na auto­bus. Do práce som si pri­niesla jedlo z domu. Raňajky, aj obed. Nie­kedy však bývam hladná viac ako pred­po­kla­dám a potom, ako som odišla z práce, som sa zasta­vila na naj­lep­šie hra­nolky v meste za 1,99€. Na vla­kovú sta­nicu sme popo­ludní išli pešo. Tam som už však lís­tok pre psa kúpila, a ten ma vyšiel na 60 cen­tov. Ja som sa viezla opäť zadarmo. Suma sumá­rum, ma môj prvý deň vyšiel na 2,94€.

orbis

Deň druhý

V tento deň havko zostal doma. Ráno som si opäť kúpila lís­tok na MHD za 35 cen­tov. Do práce som si zobrala raňajky, obed a pre tento deň aj olov­rant, keby ma pre­pa­dol hlad, ako v prvý deň.

snd

Zostá­valo mi 2,65€ tak som si dovo­lila po práci sad­núť si na terasu jed­nej z mojich obľú­be­ných kaviarní. Majú vyni­ka­júce domáce koláče ale môj bud­get sa nena­fúkne a teda ani moje bru­cho, čo mi vôbec neva­dilo. Za kávu som zapla­tila 1,70€. Na sta­nicu som sa odviezla MHD. Suma sumá­rum, zostalo mi 60 cen­tov.

kava

Deň tretí

Tretí deň som si so sebou do práce vzala iba raňajky, psík opäť zostal doma. Do práce a z práce som išla pešo. Ako som cho­dila, lákali ma rôzne výklady s oble­če­ním na zľavy. Ino­kedy by som sa nechala zlá­kať, ale zaťala som zuby a nevk­ro­čila som tam.

slae

Ešte ráno som nav­ští­vila potra­viny, kde som si kúpila balený šalát, dres­sing a pečivo na obed. Čo ma vyšlo na nece­lých 2,50€. V tento deň mi zostalo v peňa­ženke 50 cen­tov a neve­dela som sa doč­kať kedy prí­dem domov a dobre sa najem.

salat

Zhr­nu­tie

Ak nerá­tam do tohto roz­počtu jedlo, ktoré som si kupo­vala v potra­vi­nách, pri­pra­vila si z neho raňajky na každý deň a uva­rila si z neho obedy na dva dni tak sa dá vyžiť z troch eur. Ak by som to však všetko zará­tala, tak by to bolo ďaleko za hra­ni­cou tejto čias­tky. Ak by som ale neces­to­vala vla­kom zadarmo, výdavky by sa mi zvý­šili asi o 2€ denne. K tomu výdavky na MHD, by sa mi ako neštu­den­tovi zvý­šili na 70 cen­tov za jeden lís­tok. Po ďal­šie, za tieto dni bolo vonku pekne a teplo, takže som si pre­chádzky do a z práce užila, keby ale pršalo alebo keby bola zima, určite sa vybe­riem MHD-čkou. Našťas­tie ma nikto za tieto dni neza­vo­lal na drink, to je jasné že by som potre­bo­vala o nie­koľko eur viac. Na dru­hej strane to bol prí­jemný chal­lenge, pre­tože som si dávala pozor kde a koľko peňazí míňam, nebolo to také “euro sem, euro tam” míňa­nie. Určite odpo­rú­čam kaž­dému skú­siť žiť s den­ným roz­poč­tom ale asi s tro­chu vyš­ším ako sú 3 eurá.

Pridať komentár (0)