Daj si výzvu a rob niečo nové po dobu 30 dní

Ľudovít Nastišin / 10. januára 2016 / Tools a produktivita

Z via­ce­rých 30dňo­vých výziev som sa naučil, že len zriedka kedy je to o kaž­do­den­ných úlo­hách. Skôr je to o tom, čo z toho vznike, keď to robíte kon­zis­ten­tne po celú dobu. 

Minulý rok som si dal 30dňový social media detox chal­lenge. Jedi­ným cie­ľom bolo stop­nu­tie mojej závis­losti na Face­bo­oku a Twit­teri.

No počas tých 30 dní sa stalo niečo neoča­ká­vané: pri­šiel som s nápa­dom, ako mone­ti­zo­vať pod­cast, na kto­rom som spo­lu­pra­co­val. Takéto výzvy majú zvy­čajne nejaké ved­ľaj­šie pro­dukty a vo väč­šine prí­pa­dov sú pozi­tívne.

Tak­tiež som sa naučil, že doká­žem usku­toč­niť vo svo­jom živote zásadné zmeny a to len za 30 dní.

download

Kľú­čom k úspeš­nej 30dňo­vej výzve je, že si zvo­líte niečo dosia­hnu­teľné

Všetci chceme zho­diť nejaké kilečko naviac (99 % z nás určite). Všetci chceme byť v neja­kom skille lepší (písa­nie, číta­nie, výroba exo­tic­kých kober­cov). Tie zlep­še­nia sa však väč­ši­nou neu­sku­toč­nia, pro­tože máme ten­den­ciu nasta­viť si métu prí­liš vysoko. Zame­rajte sa na niečo malé každý deň. 

Ide­álne je, ak vaša denná úloha z 30dňo­vej výzvy neza­be­rie viac ako hodinu. Vlastne je lep­šie, ak to bude len 15 minút denne, najmä ak ste ešte nikdy pred tým nero­bili nič kon­zis­ten­tne po dobu 30 dní.

Je v ľud­skej povahe zachá­dzať do extré­mov. No v extré­moch sa len zried­kavo rodí nejaký prog­res. Zlep­še­nie pri­chá­dza vďaka kon­zis­ten­tnosti a opa­ko­va­nému úsi­liu.

superga_MDV_4

Ak sa nie­čoho vzdáte, musíte nahra­diť prázdne miesto

Tieto výzvy sú skvelé na vytvá­ra­nie nových zvy­kov, no ak sa sna­žíte s nie­čím skon­čiť, musíte to miesto vypl­niť inak. 

Bez ohľadu na to, o čo sa sna­žíte, s čím chcete skon­čiť za 30 dní, niečo musíte robiť namiesto toho, aby sa váš starý zvyk nevrá­til. Budete prek­va­pení, ako rýchlo doká­žete vytvo­riť nový zvyk a ako rýchlo sa viete zba­viť toho zlého, keď viete že ho musíte nahra­diť, nie len vyne­chať.

Je dobré, ak si postup meriate a zazna­me­ná­vate, no odtiaľ potiaľ

Zis­til som, že tie najús­peš­nej­šie 30dňové výzvy si nevy­ža­dujú striktné sle­do­va­nie. Čím viac vecí si do toho zvyku pri­dá­vate, tým men­šia šanca je, že sa z toho stane zvyk. 

Žijeme v spo­loč­nosti, ktorá si meria asi všetko. Nie vždy je to však k dobru veci. Keď už budete na istej úrovni, potom si to kľudne začnite brať aj mate­ma­ticky, no nepre­há­ňajte to hneď zo začiatku. 

Takže akú výzvu si dáte vy?

christian-henkel-full-planche-1024x678

Zdroj: the­next­web

Pridať komentár (0)