Daj si výzvu a rob nie­čo nové po dobu 30 dní

Ľudovít Nastišin / 10. januára 2016 / Lifehacking

Z via­ce­rých 30dňo­vých výziev som sa naučil, že len zried­ka kedy je to o kaž­do­den­ných úlo­hách. Skôr je to o tom, čo z toho vzni­ke, keď to robí­te kon­zis­ten­tne po celú dobu. 

Minu­lý rok som si dal 30dňo­vý social media detox chal­len­ge. Jedi­ným cie­ľom bolo stop­nu­tie mojej závis­los­ti na Face­bo­oku a Twit­te­ri.

No počas tých 30 dní sa sta­lo nie­čo neoča­ká­va­né: pri­šiel som s nápa­dom, ako mone­ti­zo­vať pod­cast, na kto­rom som spo­lu­pra­co­val. Také­to výzvy majú zvy­čaj­ne neja­ké ved­ľaj­šie pro­duk­ty a vo väč­ši­ne prí­pa­dov sú pozi­tív­ne.

Tak­tiež som sa naučil, že doká­žem usku­toč­niť vo svo­jom živo­te zásad­né zme­ny a to len za 30 dní.

download

Kľú­čom k úspeš­nej 30dňo­vej výzve je, že si zvo­lí­te nie­čo dosia­hnu­teľ­né

Všet­ci chce­me zho­diť neja­ké kileč­ko naviac (99 % z nás urči­te). Všet­ci chce­me byť v neja­kom skil­le lep­ší (písa­nie, číta­nie, výro­ba exo­tic­kých kober­cov). Tie zlep­še­nia sa však väč­ši­nou neu­sku­toč­nia, pro­to­že máme ten­den­ciu nasta­viť si métu prí­liš vyso­ko. Zame­raj­te sa na nie­čo malé kaž­dý deň. 

Ide­ál­ne je, ak vaša den­ná úlo­ha z 30dňo­vej výzvy neza­be­rie viac ako hodi­nu. Vlast­ne je lep­šie, ak to bude len 15 minút den­ne, naj­mä ak ste ešte nikdy pred tým nero­bi­li nič kon­zis­ten­tne po dobu 30 dní.

Je v ľud­skej pova­he zachá­dzať do extré­mov. No v extré­moch sa len zried­ka­vo rodí neja­ký prog­res. Zlep­še­nie pri­chá­dza vďa­ka kon­zis­ten­tnos­ti a opa­ko­va­né­mu úsi­liu.

superga_MDV_4

Ak sa nie­čo­ho vzdá­te, musí­te nahra­diť prázd­ne mies­to

Tie­to výzvy sú skve­lé na vytvá­ra­nie nových zvy­kov, no ak sa sna­ží­te s nie­čím skon­čiť, musí­te to mies­to vypl­niť inak. 

Bez ohľa­du na to, o čo sa sna­ží­te, s čím chce­te skon­čiť za 30 dní, nie­čo musí­te robiť namies­to toho, aby sa váš sta­rý zvyk nevrá­til. Bude­te prek­va­pe­ní, ako rých­lo doká­že­te vytvo­riť nový zvyk a ako rých­lo sa vie­te zba­viť toho zlé­ho, keď vie­te že ho musí­te nahra­diť, nie len vyne­chať.

Je dob­ré, ak si postup meria­te a zazna­me­ná­va­te, no odtiaľ potiaľ

Zis­til som, že tie najús­peš­nej­šie 30dňo­vé výzvy si nevy­ža­du­jú strikt­né sle­do­va­nie. Čím viac vecí si do toho zvy­ku pri­dá­va­te, tým men­šia šan­ca je, že sa z toho sta­ne zvyk. 

Žije­me v spo­loč­nos­ti, kto­rá si meria asi všet­ko. Nie vždy je to však k dob­ru veci. Keď už bude­te na istej úrov­ni, potom si to kľud­ne začni­te brať aj mate­ma­tic­ky, no nepre­há­ňaj­te to hneď zo začiat­ku.

Tak­že akú výzvu si dáte vy?

christian-henkel-full-planche-1024x678

Zdroj: the­next­web

Pridať komentár (0)