Dajte zbo­hom kope letá­kov s app­kou Good­buy!

Ráchel Matušková / 9. júl 2015 / Business

Pre­hra­bá­va­nie sa v hŕbe reklam­ných letá­kov je zábava asi len pre seni­orov. Nová slo­ven­ská apli­ká­cia Good­Buy pre­náša kla­sické papie­rové letáky do elek­tro­nic­kého sveta a pri­náša ich pou­ží­va­te­ľom v moder­nej a pre­hľad­nej podobe. 

V tejto appke sú len aktu­álne letáky od rôz­nych pre­daj­cov. Appka ponúka aj množ­stvo prak­tic­kých dopl­n­kov, čím pri­náša sku­točný pre­hľad a zvy­šuje kom­fort pou­ží­va­te­ľov.  

V sek­cii “Odlo­žené” si ukla­dáte aj letáky, kto­rých plat­nosť už uply­nula a inak by sa auto­ma­ticky zma­zali. Záložky pri­ná­šajú dávku per­so­na­li­zá­cie pre kaž­dého pou­ží­va­teľa.

Pred­sta­vili ste si koľko stro­mov padne za obeť hŕbe letá­kov, ktoré Vám každý týž­deň prídu do schránky? S apli­ká­ciou Good­Buy môžete sle­do­vať aj to, ako elek­tro­nické letáky pris­pie­vajú k ochrane život­ného pro­stre­dia v sek­cii Eko info. Ak nech­cete mať schránku pre­pl­nenú reklam­nými letákmi, označte ju nálep­kou Good­Buy a čítajte elek­tro­nické letáky.

Vezmi do rúk 10 pal­cový“ tab­let s dob­rým roz­lí­še­ním a uvi­díš, že pre­lis­to­vať si aktu­álne reklamné letáky v appke Good­Buy je rov­nako jed­no­du­ché a rov­nako pri­ro­dzené, ako lis­to­vať letáky papie­rové. Vyne­chať by si nemal takisto sek­ciu Eko­Info a kde uvi­díš, koľko vody, dreva a ener­gie môžeme spo­ločne ušet­riť, keď nás bude dosť.“ Peter Lamačka o Good­Buy.

Viac o appke Good­Buy pre­zra­dil “strojca” celého pro­jektu, Peter Lamačka.

Ako a prečo vznikla apli­ká­cia?

Boli sme v kon­takte s tým, ako sa v obcho­doch pou­ží­vajú reklamné letáky. Môže to byť vyni­ka­júci nástroj komu­ni­ká­cie, no môžu to byť aj vyho­dené peniaze. Záleží na obsahu a jeho uspo­ria­daní. Väč­šina “vyda­va­te­ľov” má len veľmi nepresné údaje o číta­nosti a efek­toch tejto komu­ni­ká­cie. Na 100% však vieme, že letáky (čítané aj nečí­tané) pred­sta­vujú eko­lo­gickú záťaž. Naša apli­ká­cia vznikla s ambí­ciou rie­šiť oba prob­lémy — číta­nosť aj eko­lo­gický dopad.

Aké boli prvé kroky apli­ká­cie? Kedy vznikla?

Prvý krát sme naše myš­lienky dali na papier (do pre­zen­tá­cie:) ) v marci 2014. Dlho sme o tom roz­prá­vali a ladili našu pred­stavu. V lete 2014 sa začalo pra­co­vať na gra­fike, vývoji bac­kendu a vývoji mobil­nej apli­ká­cie.

Kto na appke pra­cuje?

Dá sa pove­dať, že za myš­lien­kou Good­Buy na začiatku bol Ján Grin­val­ský a ja (Peter Lamačka). Jano sa dlhší čas pohy­buje v oblasti mar­ke­tingu a webo­vých apli­ká­cií, ja sa pohy­bu­jem vo svete ERP apli­ká­cií, takže táto téma je pre mňa nová. Gra­fiku, vývoj bac­kendu a webo­vej apli­ká­cie robili cha­lani (a Majka) z Adsul­ting. Adsul­ting nám pomáha aj s on-line mar­ke­tin­gom. Mobilné apli­ká­cie pre iOS a Android uro­bili cha­lani z Inloop a Good­Re­qu­est. No a s PR akti­vi­tami nám pomáha Tomáš Köte­leš.

Čo appka pri­náša pou­ží­va­te­ľom? Čo je zákla­dom?

Základná myš­lienka je dať pou­ží­va­te­ľovi do tab­letu schránku na reklamné letáky a téma­ticky podobné tla­čo­viny, ktorá mu nahradí schránku fyzickú. Mala by byť rov­nako jed­no­du­chá na obsluhu – letáky do nej prídu samé, ja si ich vybe­riem, pre­čí­tam, a zaho­dím. Alebo odlo­žím na neskôr. Ak budem mesiac na dovo­lenke (kiež by), nenáj­dem v nej 4 staré LIDL letáky, ale len ten aktu­álne platný. To je základ.

Aké dopl­n­kové fun­kcie posky­tuje pou­ží­va­te­ľom? (naprí­klad na čo slú­žia Záložky?)

Pri­daná hod­nota naviac je mož­nosť uro­biť si na strán­kach letá­kov záložky s poznám­kami, uro­biť si “kôpky” odlo­že­ných letá­kov, ktoré si môžem pozrieť aj neskôr, alebo rovno z letáku odsko­čiť na web pre­dajcu, kde si náj­dem kon­takty, otvá­ra­cie hodiny, alebo dokonca skok na webs­hop pre­dajcu, kde náj­dem pro­dukty z aktu­ál­nej stránky letáku – ak pre­dajca leták pri­praví s taký­mito lin­kami. Ďalej je možné zdie­ľať stránku letáku aj takým pou­ží­va­te­ľom, ktorí nemajú nain­šta­lo­vanú appku Good­Buy.
Po regis­trá­cii má pou­ží­va­teľ synch­ro­ni­zo­vaný pro­fil medzi zaria­de­niami. Takže záložky, ktoré som si uro­bil doma na iPade, otvo­rím na tele­fóne priamo v obchode.

Aké letáky si môžem cez appku pozrieť?

V prvom rade sme sa sna­žili dostať do appky všetky “bežné” letáky, teda letáky obvyk­lých reťaz­cov, ktoré pôso­bia na celom území SR a pra­vi­delne komu­ni­kujú so svo­jimi zákaz­níkmi for­mou letá­kov. Sna­žíme sa ďalej dostať do schránky aj hod­not­nej­šie číta­nie, ako je naprí­klad sezónna kuchár­ska kniha od Tes­comy. Nemáme ambí­ciu poskyt­núť nástroj na hľa­da­nie naj­lep­šej zľavy, ale nástroj na hľa­da­nie nákup­ných inšpi­rá­cií.

Kde môžem zís­kať appku?

Appka je na stia­hnu­tie v Pla­yS­toreAppS­tore , treba hľa­dať Good­Buy. Apli­ká­cia beží aj ako webová apli­ká­cia na adrese mojeletaky.sk. Funkč­nosť je úplne rov­naká pre všetky mobilné apli­ká­cie, vrá­tane synch­ro­ni­zá­cie. Napriek tomu by sme naj­rad­šej videli našich pou­ží­va­te­ľov, ako si lis­tujú letáky v našej appke nie­kde na gauči s tab­le­tom v ruke. Pohoda. Pôvodný pra­covný názov pro­jektu bol Sofa Sur­fer, takže toto je naša pred­stava .

Čo pri­ne­sie regis­trá­cia pou­ží­va­te­ľovi? Aký je roz­diel medzi regis­tro­va­ným a nere­gis­tro­va­ným pou­ží­va­te­ľom?

Ako som už spo­me­nul, regis­trá­cia umožní synch­ro­ni­zo­vať celý pro­fil pou­ží­va­teľa medzi zaria­de­niami. Okrem zálo­žiek sa synch­ro­ni­zuje aj zoznam toho, ktoré letáky už pou­ží­va­teľ otvo­ril a ktoré sú v schránke nové, synch­ro­ni­zuje sa zoznam odlo­že­ných a vyma­za­ných letá­kov. Slúži to záro­veň ako záloha – ak si nain­šta­lu­jem appku na nový tele­fón, lebo starý som uto­pil, a pri­hlá­sim sa, zre­kon­štru­uje sa mi celý môj pro­fil – schránka, záložky aj archív.

Koľko stia­hnutí už má appka Good­Buy?

Pre iOS je to pri­bližne 500 stia­hnutí, pre Android niečo cez 800. Významný počet letá­kov si pre­čí­tajú aj pou­ží­va­te­lia cez webovú apli­ká­ciu, počet uni­kát­nych náv­štev sa však nedá porov­ná­vať s počtom stia­hnutí.

Fun­gu­jete aj v iných kra­ji­nách ako na Slo­ven­sku? Resp. plá­nu­jete?

Bac­kend aj mobilná apli­ká­cia je navr­hnutá s tým, že dáva pries­tor pre dis­tri­bú­ciu obsahu vo via­ce­rých kra­ji­nách. Tech­no­lo­gický rol­lout na ďal­šie trhy je jed­no­du­chý. Dokonca ani s obsa­hom nie je veľký prob­lém. Na pre­sa­de­nie však potre­bu­jeme rea­li­zo­vať nie­koľko mar­ke­tin­go­vých kro­kov, možno par­tner­stvá, ktoré sú už veľmi špe­ci­fické pre daný trh. Tak­tiež v západ­nej Európe exis­tujú etab­lo­vané apli­ká­cie, ktoré túto tému rie­šia, aj keď možno tro­chu inak, ale majú za sebou silné mediálne domy a ohromnú pou­ží­va­teľ­skú základňu. Vidíme teda pred sebou v prvom rade Slo­ven­sko, opti­mis­ticky potom Česko, prí­padne nie­ktoré ďal­šie oko­lité kra­jiny.

Aký je Tvoj názor na star­tupy a slo­ven­ský star­tu­pový eko­sys­tém?

My sme v našom pro­jekte zatiaľ nevy­užili žiadny star­tu­pový event, ani inú formu pod­pory. Každ­po­pádne dá sa pove­dať, že jeden Star­tup Wee­kend v Žiline nás naštar­to­val a pre­sved­čil, že máme mož­nosť uro­biť niečo vlastné. Takisto sme sa tam spoz­nali s cha­lanmi z Inloop, ktorí pre nás rea­li­zujú appky pre obe plat­formy. Nepo­znám pro­stre­die slo­ven­ských star­tu­pov tak dobre, aby som ho mohol hod­no­tiť. Kaž­do­pádne sku­točné zdravé star­tupy, ktoré to dotiahnu do komerč­nej fázy (teda nie do fázy, keď našli iba inves­tora, ale do fázy, keď majú tržby od zákaz­ní­kov), sú pre eko­no­miku úžasný prí­nos a žia­rivý moti­vu­júci prí­klad pre všet­kých vo veku od 15 do 95.

Ja som Good­Buy už vyskú­šala a využí­vam ju aj naďa­lej. Páči sa mi jej pre­hľad­nosť, najmä to, že zobra­zuje len aktu­álne letáky pekne všetky pokope. Dobrý pocit mám aj z pozi­tív­neho eko­lo­gic­kého dopadu. Čo poviete na túto appku Vy? Stane sa súčas­ťou naku­po­va­nia aj u Vás?

Ďaku­jem za roz­ho­vor a pra­jem veľa spo­koj­ných pou­ží­va­te­ľov!

Pridať komentár (0)