Další dôkaz toho prečo je Elon tak geniálny!

Martin Kráľ / 8. augusta 2015 / Tools a produktivita

O Elo­novi píšeme pomerne často. Nie je to preto, že nemáme o čom písať, no preto že tento člo­vek nás každý deň nie­čím prek­vapí a nie­kedy aj šokuje. Jed­ným z dôka­zom toho je jeho dnešná pre­chádzka po dvoj­ploš­níku, na ktorý si išiel doslova pre­čis­tiť hlavu! :)

Elon sa dnešnú sobotu roz­ho­dol strá­viť so svo­jou ženou Talu­lah Riley, no nebolo to v shop­ping malle, ale na dvoj­ploš­níku Bre­it­ling Win­gwal­king team, ktorí tento záži­tok, prejsť sa počas letu na kríd­lach lie­tadla, pre­dáva za pomerne pri­ja­teľnú cenu $620. Briet­ling zaru­čuje neopa­ko­va­teľný záži­tok a to najmä pri rých­losti 130mph. Abso­lutný gól je Elo­nov komen­tár s fot­kou kde sa vyjad­ril nasle­dovne: “Went for a nice wing walk” today. :)

oNiekto, kto sa na tieto fotky nebude s veľ­kou rados­ťou poze­rať, je určite jeho pis­tovňa a akci­onári, ktorí po zhliad­nutí týchto fotiek ostanú určite para­ly­zo­vaní :).

Pridať komentár (0)