Daniel Zva­ra – mla­dý Žilin­čan, kto­ré­ho výhra v najp­res­tíž­nej­šej vedec­kej súťa­ži dosta­la na Impe­rial Col­le­ge Lon­don

Beatrix Rimarčíková / 23. júla 2016 / Rozhovory

Work hard and smart – to je pod­ľa Danie­la ces­ta k úspe­chu, aj keď sám pri­zná­va, že pora­ziť leni­vosť nie je jed­no­du­ché. V tvr­dej prá­ci na sebe ho moti­vu­je aj ško­la, vďa­ka kto­rej sa posú­va vpred. 

Daniel, ešte ako stre­doš­ko­lák, úspeš­ne pre­zen­to­val svoj pro­jekt na najp­res­tíž­nej­šej vedec­kej súťa­ži na sve­te Intel ISEF. Zo súťa­že si odnie­sol dve oce­ne­nia a množ­stvo skú­se­nos­tí, kto­ré mu pomoh­li dostať sa na uni­ver­zi­tu a nauči­li ho pra­co­vať na sebe. Pop­ri kon­ku­ren­cii, skla­da­jú­cej sa zo 7 000 000 štu­den­tov, Daniel zau­jal svo­jim pro­jek­tom mapo­va­nia orien­tá­cie v 3D pries­to­re, kto­rý je inšpi­ro­va­ný ľud­ským vide­ním.

Odvte­dy, sa ale vo svo­jom živo­te posu­nul ďalej – dostal sa na uni­ver­zi­tu a na let­nú stáž, kde má mož­nosť veno­vať sa robo­ti­ke, v kto­rej by sa rád pohy­bo­val aj po ško­le. O tom, ako mu úspech v mla­dom veku pomo­hol naštar­to­vať ambí­cie, aj o tom, ako na sebe pra­cu­je, sa dočí­taš v nasle­du­jú­cich riad­koch.

Súťa­že Intel ISEF si sa zúčast­nil ako stre­doš­ko­lák. Na tak mla­dé­ho člo­ve­ka to je obrov­ský úspech. Odkiaľ si nabral inšpi­rá­ciu pre svoj pro­jekt?

Najprv, teda, ďaku­jem. Inšpi­rá­cia priš­la šty­ri roky pred­tým, keď som sa začal tro­chu veno­vať prog­ra­mo­va­niu a robo­ti­ke. Pôvod­ne ma bavi­li počí­ta­če a har­dwa­re a toto bolo také logic­ké spo­je­nie. Cel­kom rých­lo som ale zis­til, že ma viac zau­jí­ma tá soft­vé­ro­vá časť a počí­ta­čo­vé vide­nie je jed­na z naj­dô­le­ži­tej­ších a naj­zau­jí­ma­vej­ších vecí, na kto­rých sa teraz v tej­to oblas­ti pra­cu­je. Pred­tým, ako som začal s pro­jek­tom, som už teda mal pre­hľad, skú­šal som rôz­ne veci, a keď raz dáte na robo­ta kame­ru, zis­tí­te že máte obrov­ské pole mož­nos­tí čo s ním ďalej robiť.

Celé je to ale pod­mie­ne­né tým, že tú kame­ru musí vedieť nejak využiť, ide­ál­ne na orien­tá­ciu, roz­poz­ná­va­nie objek­tov atď. Tak som si jed­né­ho dňa pove­dal, že by bolo cool pozrieť sa na to bliž­šie – naj­skôr teda na samot­né 3-D vide­nie, to je viac menej základ, na kto­rom sa ďalej sta­via, a potom SLAM – mapo­va­nie a loka­li­zá­cia, čo je jeden z hlav­ných cie­ľov v robo­ti­ke. K samot­ným tech­nic­kým „inšpi­rá­ciám“ som sa dostal zvy­čaj­ne dosť náhod­ne – nie­čo mi napad­lo, keď som čítal neja­ký člá­nok, ven­čil psa ale­bo sa roz­prá­val s ľuď­mi z odbo­ru, nemal som teda prá­ve jeden heuré­ka moment.

DSC_0821

Budeš v budúc­nos­ti pokra­čo­vať v ino­vá­ciách v oblas­ti mapo­va­nia orien­tá­cie v 3D pries­to­re? Roz­ví­jaš svoj pro­jekt ďalej?

Well, počas roka to v ško­le síce nej­de úpl­ne samo, a ak chcem dob­re pre­chá­dzať, nemô­žem sa veno­vať len pro­jek­tom. Sna­žím sa však ďalej pra­co­vať vo voľ­nom čase a sme­ro­vať tam svo­je mimo­škol­ské akti­vi­ty – toto leto pra­cu­jem v jed­nom veľ­mi cool slo­ven­skom com­pu­ter visi­on star­tu­pe a v sep­tem­bri idem na stáž do Dyson Robo­tics Lab na mojej uni­ver­zi­te, kde je SLAM jed­na z hlav­ných oblas­tí výsku­mu, čias­toč­ne tam dokon­ca ten výskum začal. Oko­lo je však veľa podob­ných, rov­na­ko zau­jí­ma­vých oblas­tí, kto­ré si urči­te chcem vyskú­šať, tak­že nie je isté, či sa o 5 rokov budem veno­vať stá­le tomu isté­mu.

A v akom slo­ven­sko star­tu­pe budeš toto leto pra­co­vať? Pri­blíž nám ho. :-)

Stá­žu­jem ako soft­wa­re engi­ne­e­ring intern v Photoneo.com, čo je mla­dá slo­ven­ská fir­ma a momen­tál­ne jeden z najús­peš­nej­ších slo­ven­ských star­tu­pov, kto­rá sa špe­cia­li­zu­je na výro­bu 3-D ske­ne­rov

V súťa­ži si bol oce­ne­ný 3. mies­tom v kate­gó­rií sys­té­mo­vých apli­ká­cií (1000 USD) a špe­ciál­nym oce­ne­ním od medzi­ná­rod­nej spo­loč­nos­ti pre opti­ku a fotó­ny SPIE, kto­rá ťa ohod­no­ti­la 4. mies­tom s výhrou 500 USD. Je to obrov­ský úspech a rov­na­ko pek­ná suma peňa­zí (cca 1347 €). Ako si využil svo­ju výhru? 

Bolo to moje posled­né leto pred uni­ver­zi­tou a ja dosť rád ces­tu­jem, tak­že som väč­ši­nu minul na dlhý výlet s pria­teľ­mi na Lofot­ské ostro­vy v Nór­sku a bolo to super.

DSC_2003

Daniel, médiá ťa tes­ne po ukon­če­ní súťa­že ozna­čo­va­li za mla­dé­ho ved­ca, vidíš svo­ju budúc­nosť ako vedec, ino­vá­tor ale­bo plá­nu­ješ pre­ra­ziť v inom odbo­re?

Nemys­lím si, že člo­vek musí byť vedec, aby bol ino­vá­tor a naopak. Pre­dov­šet­kým chcem ostať pra­co­vať s nový­mi tech­no­ló­gia­mi nie­kde v oblas­ti robotiky/informatiky. Na roz­diel od iných odvet­ví je výskum v tých­to oblas­tiach dosť apli­ko­va­ný. Bol by som rad­šej, keby za mnou budú exis­to­vať hma­ta­teľ­né výsled­ky, nie­čo viac než len člá­nok vytvo­re­ný v ide­ál­nych pod­mien­kach v labá­ku. Samoz­rej­me, vedec­ké člán­ky sú neko­neč­ne dôle­ži­tá vec, avšak nie vždy sa člá­nok rov­ná funkč­nej tech­no­ló­gii, naj­mä nie v infor­ma­ti­ke. Pre­to zva­žu­jem skôr nie­čo na hra­ni­ci medzi výsku­mom a pod­ni­ka­ním, naprí­klad výskum v rám­ci neja­kej fir­my, prí­pad­ne mojej vlast­nej, by bola veľ­mi fajn prá­ca.

Pomo­hol ti úspech v mla­dom veku roz­be­hnúť vlast­né plá­ny a cie­le? Posu­nul si sa za ten rok nie­kam?

Urči­te áno, okrem iné­ho mi pomo­hol dostať sa na uni­ver­zi­tu a naučil ma veľa uži­toč­ných vecí. Keď dlho­do­bo robí­te na jed­nom pro­jek­te, spoz­ná­te veľ­mi veľa detai­lov v danej téme, ove­rí­te si, či vás to naozaj baví, zlep­ší­te si time mana­ge­ment, zís­ka­te kon­takt. Bola to skve­lá skú­se­nosť, kto­rá ma v mno­hých veciach dosť vyfor­mo­va­la. Od ISEF-u mi väč­ši­nu času zabra­la ško­la a samoz­rej­me, tá ma posú­va ďalej stá­le. Okrem toho mám však ove­ľa väč­šiu odva­hu skú­šať nové veci, ale aj odchá­dzať od nich.

Vyskú­šal som si tro­chu star­tu­po­va­nia, via­ce­ro odvet­ví infor­ma­ti­ky, zohnal si stá­že na leto a podob­ne. Dosť dôle­ži­tá vec, kto­rú som si počas ISEF-u uve­do­mil je taký tri­viál­ny fakt, že sa naozaj opla­tí tvrdo pra­co­vať a roz­mýš­ľať nad tým, čo a ako robí­te. Je cel­kom ťaž­ké si na to zvyk­núť a pri­ro­dze­ne sa nám to nepá­či, špe­ciál­ne ja som veľ­mi leni­vý člo­vek, ale väč­ši­na vecí sa bez náma­hy dosiah­nuť nedá. Záro­veň nemá zmy­sel tvrdo makať, ak to robí­te zle, potom sa môže stať, že sa stá­le len sna­ží­te a nič z toho. V skrat­ke – work hard and smart, a to „smart“ nie­ke­dy nie je úpl­ne jed­no­du­ché.

Momen­tál­ne štu­du­ješ Počí­ta­čo­vú vedu na Impe­rial Col­le­ge Lon­don. Trú­faš si porov­nať škols­tvo u nás a v zahra­ni­čí?

Mám dojem, že naprí­klad výuč­ba je v zahra­ni­čí ove­ľa viac prak­tic­ká. To znie tro­chu ako kli­šé, ale vďa­ka tomu netrá­vi­me kopu času nad čas­to nezmy­sel­ným memo­ro­va­ním. Pra­cu­je­me na množ­stve pro­jek­tov a väč­ši­nu času strá­vi­me v labe. Poin­ta je, že ak štu­den­ti rých­lo zvlád­nu prak­tic­ké detai­ly, nič im nesto­jí v ces­te naučiť sa toľ­ko teórie, koľ­ko len chcú. To je potom dru­há vec – mám pocit, že ma ško­la dosť sil­ne moti­vu­je pra­co­vať na sebe a nie­kam sa posú­vať, hoci občas dosť tvrdo. Cel­ko­vo vytvá­ra fajn atmo­sfé­ru na štú­dium, tak­že štu­den­ti sa, naprí­klad teóriu, úpl­ne pokoj­ne učia sami.

Naopak na Slo­ven­sku mám nie­ke­dy dojem, že ško­lám sú tie­to veci úpl­ne ukrad­nu­té a naj­rad­šej by po pred­náš­ke na zvy­šok dňa zavre­li, nezve­rej­ňo­va­li žiad­ne infor­má­cie a vlast­ne jedi­né, čo od štu­den­tov chcú, je neja­ká mini­mál­na znám­ka zo skúš­ky. Potom sa nedá veľ­mi čudo­vať, že ľudia odchá­dza­jú preč, keď­že pocit, že uni­ver­zi­ta o vás má sku­toč­ný záu­jem, je dosť fajn. Bohu­žiaľ, toto asi nie je otáz­ka peňa­zí, skôr prí­stu­pu zamest­nan­cov ško­ly a nasta­ve­nia sys­té­mu, hlav­ne čo sa týka orga­ni­zač­ných vecí. Samoz­rej­me, česť výnim­kám. No ak máte chuť makať, tak štu­do­vať u nás vôbec nie je zlý nápad a mys­lím, že vedo­most­ne sú naše ško­ly nie­ke­dy na porov­na­teľ­nej úrov­ni opro­ti mno­hým zahra­nič­ným ško­lám.

DSC_2924

Aké sú tvo­je plá­ny do budúc­na?

Kon­com roka by som si rád našiel neja­kú pek­nú stáž na budú­ce leto a ak bude čas pokra­čo­val v spo­lu­prá­ci s labom, do kto­ré­ho idem stá­žo­vať na kon­ci toh­to leta. Dlho­do­bej­šie by som rád ukon­čil baka­lá­ra naj­lep­šie ako sa bude dať. Potom sa budem musieť roz­hod­núť či si chcem doro­biť jed­no­roč­ný MEng titul v Lon­dý­ne, ale­bo vyskú­šať neja­kú inú uni­ver­zi­tu, k tomu mi tro­chu pomo­hol aj Bre­xit. Ide­ál­ne by som rád zostal v Euró­pe a ak to pôj­de, mož­no sa dokon­ca vrá­til na Slo­ven­sko.

Ako vidíš situ­áciu v Lon­dý­ne po Bre­xi­te? Mys­líš, že to ovplyv­ní tvo­je štú­dium ale­bo tvo­je plá­ny v Bri­tá­nií vo vše­obec­nos­ti?

Well, cez leto som doma na Slo­ven­sku, kaž­do­pád­ne Bre­xit by moje štú­dium nejak zásad­ne ovplyv­niť nemal. Pár dní po samot­nom refe­ren­de nás ško­la a ban­ka uis­ti­li, že pod­mien­ky štú­dia a štu­dent­ských pôži­čiek sa pre môj a dokon­ca ešte jeden nasle­du­jú­ci roč­ník meniť nebu­dú, tak­že doštu­do­vať by som mal bez prob­lé­mov. Z neja­ké­ho vše­obec­né­ho pohľa­du, urči­te bude ťaž­šie plá­no­vať v Bri­tá­nii čokoľ­vek dlho­do­bo a urči­te je menej prav­de­po­dob­né, že tam osta­nem pra­co­vať aj po kon­ci štú­dia. Kaž­do­pád­ne, zatiaľ, však neja­ké veľ­ké zme­ny čo sa týka bež­né­ho živo­ta a štú­dia ešte nepriš­li.

Akou for­mou na sebe pra­cu­ješ?

Nemám jed­nu špe­ciál­nu tech­ni­ku, pod­ľa kto­rej by som „na sebe pra­co­val“, snáď len okrem dáva­nia si pozor, aby som netrá­vil čas hlú­pos­ťa­mi. Inak sa sna­žím hlav­ne stá­le nie­čo robiť nech sa toho naučím a vyskú­šam čo naj­viac – zvy­čaj­ne si vymys­lím kopec plá­nov a sna­žím sa sti­hnúť tak veľa ako sa dá. Momen­tál­ne sa zame­ria­vam na prog­ra­mo­va­nie a viac prak­tic­ké čas­ti infor­ma­ti­ky. Od budú­ce­ho roka by som sa chcel zase viac pono­riť do teórie. Rád by som to zla­dil aj s neja­ký­mi off­to­pic veca­mi na odľah­če­nie – naprí­klad na budú­ci rok som si zapí­sal nemči­nu (ako úpl­ný začia­toč­ník), občas si vybeh­nem vyvet­rať hla­vu na neja­ký hike a sna­žím sa nechať si tro­chu času aj na šport, pria­te­ľov a neja­ký social life, hlav­ne teraz v lete.

DSC_0754

Ďaku­je­me za roz­ho­vor!

zdroj foto­gra­fií: archív Danie­la Zva­ru

Pridať komentár (0)