Dating apli­ká­cie – ničia nám vzťahy, alebo ich naopak vo veľ­kom umož­ňujú?

Alexandra Dulaková / 2. apríla 2016 / Tech a inovácie

Kedysi bol Tin­der len nezná­mym slo­vom, ktoré mi musela objas­niť kama­rátka, dnes už ho pozná snáď každý. Vo svo­jom okolí nepres­tá­vam počú­vať o ľuďoch, ktorí sa spoz­nali cez Tin­der, OkCu­pid, Match, ale samoz­rejme aj cez sociálne siete ako Ins­ta­gram či Face­book. Ľudia sa medzi sebou, síce iným spô­so­bom, ale stále spoz­ná­vajú, tak kde je ten prob­lém, o kto­rom ktosi stále hovorí? 

Asi pred dvomi rokmi som od kama­rátky počula túto hlášku: „Tento týž­deň idem na svoj prvý Tin­der date.“

Na čo? Kam to ide? Musela mi to vysvet­liť ako idi­otovi a ozná­miť, že, ak som dote­raz o Tin­deri ešte nepo­čula, zrejme buď žijem v jas­kyni, alebo som zadaná. (Našťas­tie to bola tá druhá mož­nosť.) Tin­der je totiž v našej oblasti najob­ľú­be­nej­šia zozna­mo­va­cia apli­ká­cia. Kedysi ľudia na tento účel využí­vali naprí­klad Pokec, dnes sme už o čosi pokro­čili. A aj keď som dovtedy o tomto zázraku nepo­čula, exis­ten­cia podob­nej apli­ká­cie ma vôbec neprek­va­pila.

V dneš­nej dobe pova­žu­jem za úplnú samoz­rej­mosť, že sa väč­šina vzťa­hov buď začne, alebo aspoň roz­víja na inter­nete. Veľké zozna­mo­va­cie por­tály mi síce vždy prišli ako tak tro­chu zúfalé miesta, kde si vypi­sujú neus­po­ko­jení starí mlá­denci s rov­nako nešťast­nými maji­teľ­kami desia­tich mačiek, ale gene­rá­cia appiek podob­ných Tin­deru je pre cel­kom inú cie­ľovú sku­pinu. Pre tú, do kto­rej pat­rím aj ja a zrejme aj ty: zanep­ráz­dne­ných a upo­náh­ľa­ných mla­dých ľudí, ktorí sa chcú pre­dov­šet­kým zabá­vať.

Flirting couple in the park texting on smartphones

foto: sheknows.com

Odkedy som z úst sku­toč­ného, nie fil­mo­vého, člo­veka pred pár rokmi prvý­krát počula na otázku „Kde ste sa zozná­mili?“ odpo­veď: „na inter­nete“, už Duna­jom pre­tieklo poriadne veľa vody. Sociálne siete sa stali úplne bež­nou súčas­ťou nášho kaž­do­den­ného života, bez kto­rej pomaly ani nevieme exis­to­vať. A nemys­lím to takým tým kla­sic­kým kata­stro­fic­kým spô­so­bom, akoby som chcela pove­dať: „Tento svet sa rúti do záhuby.“ Nerúti. (A ak áno, určite nie kvôli sociál­nym sie­ťam.)

Jed­no­du­cho je to tak – spá­jajú v sebe mož­nosť komu­ni­ká­cie s našimi blíz­kymi a pria­teľmi, spô­sob, ako medzi sebou udr­žia­vať kon­takt a vidieť, ako sa tomu dru­hému darí, pop­rí­pade vedieť aj to, čo sa aktu­álne deje vo svete a môcť o tom živo dis­ku­to­vať. So far, so good. Keď už sme tak­mer všetci takto pohodlne zare­gis­tro­vaní (väč­ši­nou) pod našimi sku­toč­nými menami, bolo zrejme len otáz­kou času, kým túto úprim­nosť nie­kto využije vo svoj pros­pech a pros­pech tých, ktorí hľa­dajú nie­koho do páru.

Tinder dating app photo

foto: iko-system.com

Práve v tom vidím veľkú výhodu Tin­deru a práve preto som si ho ani vrámci sociál­neho expe­ri­mentu nikdy neza­lo­žila. Je pre­po­jený na Face­book. Tým rieši prob­lém s fake účtami vymys­le­ných ľudí, ktorí druhú stranu lákajú von s pofi­dér­nymi úmys­lami. Okrem toho, na zozna­mo­va­cích app­kách toho o sebe naozaj veľa neprez­rá­dzame – mini­málne nie oveľa viac, než na verejne prí­stup­nom Face­bo­oku – takže sa o svoju bez­peč­nosť netreba obá­vať o nič viac, ako keď máme účet na Face­bo­oku, Ins­ta­grame, Tum­blri, a vše­likde inde. Meno, vek, niečo krátke o sebe a samoz­rejme, fotky.

Dnešné zoznamky nám teda už niečo ako-tak garan­tujú – čo je oproti ano­nym­nej minu­losti pokrok. Fotky sú naj­dô­le­ži­tej­šie a záro­veň, aj keď dokážu poriadne skres­ľo­vať, musia byť aspoň tro­chu auten­tické. Čo však nezna­mená, že sa ti na rande nemôže namiesto pek­nej slečny (v tvári) dova­liť hys­te­rická obézna žena so slo­vami, že si vás udrží za každú cenu. (True story. Našťas­tie nie moja.) Nemám vôbec nič proti ženám s nad­vá­hou, no ak o niečo podob­ného raze­nia nie je záu­jem, tera­pia šokom a zavá­dza­nie to nijako nezmení.

Dinner Party

foto: liveandlearnkid.wordpress.com

Záro­veň sú podobné vymo­že­nosti per­fekt­ným mies­tom pre ľudí, ktorí pat­ria do istej komu­nity s urči­tými požia­dav­kami a vedia, že si budú roz­umieť len s ľuďmi podob­ného raze­nia. Platí to nie­len pre zoznamky vyhra­dené pre gayov, lesby, ale aj zoznamky nasta­vené podľa nábo­žen­ského vyzna­nia: Cat­ho­lic Sin­gles, Jdate, Cres­cent, atď. Fil­tre na osoby zájumu môžu byť takéto zásadné, ale aj cel­kom bežné.

Cof­fee Meets Bagel naprí­klad ľudí sor­tuje podľa uve­de­ných vlast­ností, akými sú naprí­klad osob­nostné črty, ale aj úro­veň vzde­la­nia, nábo­žen­stvo, poli­tické názory, či ink­li­ná­cie k domá­cim zvie­ra­tám. Zanep­ráz­dnení ľudia tak nemu­sia strá­cať čas hľa­da­ním, apli­ká­cia to spraví za nich a rovno im pošle hotovú ponuku. Ak to nie­kto chce brať seri­ózne, príde si na svoje. Aj keď, pár trol­lov sa iste nájde všade. 

online-dating-header2

foto: David W. Gant

A v tom sa zrejme skrýva naj­väčší háčik podob­ných appiek – strach z toho, že to, čo sa na stret­nutí ukáže, bude cel­kom iné ako to, čo si videl vo vir­tu­ál­nom svete. Nikto na upra­ve­nej fotke na Ins­ta­grame, ktorú si nepo­chybne vybe­rie aj medzi repre­zen­ta­tívne fotky na zozna­mo­va­nie, nevy­zerá úplne rov­nako, ako v sku­toč­nom živote. S týmto fak­tom jed­no­du­cho treba žiť. Obavy sú do istej miery na mieste. Aj prí­behy o úno­soch a úchy­loch, ktorí nás chcú pre­dať na orgány a ešte pred­tým zná­sil­niť, mi rezo­nujú v ušiach ešte od ran­ných čias inter­netu.

Pred stret­nu­tiami naslepo máme teda opráv­nene rešpekt. Napriek tomu sa dnes už v USA začína tre­tina man­žels­tiev na inter­nete. Ten rešpekt teda môže byť namieste, no väč­ši­nou sa naše naj­hor­šie obavy ani zďa­leka nepo­tvr­dia. A takto zozná­mené páry vraj sú aj spo­koj­nej­šie, než tie, čo sa zozna­mujú tvá­rou v tvár. Aspoň to zis­tili v štú­dii Chi­cags­kej uni­ver­zity. Pri dneš­nom počte roz­vo­dov je však oveľa zau­jí­ma­vej­šie skôr to, či tieto man­žels­tvá vydr­žia, alebo sa, naopak skon­čia.

27TINDER1-master675

foto: nytimes.com

Záro­veň ostáva fak­tom, že apli­ká­cie ako Tin­der, Badoo, Bum­ble, Hinge, Ok-Cupid, alebo Match, nie sú štan­dardne mies­tom na nad­vä­zo­va­nie celo­ži­vot­ného zväzku. Vrámci u nás naj­po­pu­lár­nej­šieho Tin­deru pre­žije len 13% nad­via­za­ných vzťa­hov dlh­šie ako mesiac. Čo je nie­kedy presne tak isto dlhá doba, ako iným trvá uznať, že v neja­kom vzťahu vôbec sú. A čo mňa osobne neprek­va­puje ani tro­chu, je, že ani tieto apli­ká­cie nie sú imúnne voči úchy­lom, ktorí majú pocit, že nie­koho zau­jí­majú naprí­klad ich dick pics.

Z opý­ta­ných sa až 57% žien a oproti tomu len 21% mužov pri­znalo, že ich na Tin­deri nie­kto obťa­žo­val, naprí­klad seuxál­nymi návrhmi, nevy­žia­da­nými fot­kami geni­tá­lií, alebo tým, že podobné fotky žia­dal od nich. Aj keď ide o zozna­mo­va­ciu appku, nejaká úro­veň by sa udr­žia­vať mohla. A vôbec, ak si v roku 2016 ešte mys­líš, že nie­koho cudzieho zau­jíma nevy­žia­daná fotka tvojho penisu, nemal by si byť nie­len na Tin­deri, ale ani voľne na verej­nosti.

Two Men Sitting at Cafe, Asian Mix Race Friends Guys Happy Smile Natural Light ** Note: Visible grain at 100%, best at smaller sizes

foto: astro glide

Aj z oko­li­tých skú­se­ností môžem potvr­diť, že nech boli úmysly ako­koľ­vek úprimné, žia­den trvácny vzťah — alebo aký­koľ­vek vzťah — sa s takýmto začiat­kom neko­nal. Buď je Tin­der využí­vaný ako pros­trie­dok na krát­ko­dobé zábavky, alebo ako spô­sob zábavy. Pri takej veľ­kej ponuke sa niet čomu čudo­vať. Pokiaľ je člo­vek podľa kri­té­rií Tin­deru zau­jí­mavý, „mat­ches“ sa môžu len tak hrnúť. Aj preto mi ďal­šia kama­rátka nedávno spo­mí­nala, že sa vďaka Tin­deru pozná a stre­táva s asi piatmi cha­lanmi.

Jeden štu­duje medi­cínu a je veľmi inte­li­gentný, druhý je z toho istého mesta čo ona a má kapelu, ďalší je veľmi vtipný… Keby si mala vybrať, s kto­rým si niečo začať, neve­dela by sa roz­hod­núť. Cel­kovo má pri podob­ných výmys­loch člo­vek pocit, že mož­nosti zná­mostí sú tak­mer neob­me­dzené, a z tohto dôvodu žiadnu nebe­rie cel­kom vážne. Lebo ak to nevyjde, môže vždy ísť von s nie­kym iným.

a-z-of-millennial-dating-body-image-1452474792

foto: id.vice

Takže v skratke: zatiaľ čo vzťahy na celý život si cez zozna­mo­va­cie appky zrejme nenáj­deš (teda pokiaľ motyka nevy­strelí), ak je tvo­jim cie­ľom skôr zábava, krát­ko­dobé vzťahy a zná­mosti, go for it. Rande môže dopad­núť skvelo, ale aj hrozne, ale čo medzi ľuďmi nasle­duje potom, sa už na Tin­der, ani žiadnu inú apli­ká­ciu zva­liť nedá, pre­tože to môže dopad­núť rov­nako dobre aj zle pro­stred­níc­tvom kaž­dého druhu zozná­me­nia.

Vše­obecný trend vrámci vzťa­hov je taký, že sa libe­ra­li­zujú, uvoľ­ňujú a že ľudia žijú viac nevia­zane a menej mono­gamne. V tomto smere sa obrov­skej popu­la­rite rande apli­ká­cií netreba čudo­vať.

A ak sa ešte dnes nie­kto roz­hor­čuje nad tým, aké je hrozné, ak sa nejaké to prí­padné dieťa neskôr dozvie, že sa jeho rodi­čia zozná­mili na inter­nete (pre­boha!), mys­lím, že takéto dieťa môže naopak byť rado, ak sú jeho rodi­čia v bode, keď vie samo klásť otázky, ešte stále spolu v har­mo­nic­kom vzťahu. Pre­tože pri­bližne polo­vica man­žels­tiev sa na Slo­ven­sku stále roz­padá. Takže, či už to bolo na zastávke, v bare, na ulici alebo na inter­nete, v tomto smere účel svätí pros­triedky. A aké pros­triedky má kon­krétne svä­tiť, je už na kaž­dého vlast­nom úsudku.

Dating-

foto: mad pat­ri­ots

zdroj: Metro.co.uk, digi­tal trends, zdroj titul­nej foto­gra­fie: mashable.com

Pridať komentár (0)