Dating apli­ká­cie – ničia nám vzťa­hy, ale­bo ich naopak vo veľ­kom umož­ňu­jú?

Alexandra Dulaková / 2. apríla 2016 / Tech a inovácie

Kedy­si bol Tin­der len nezná­mym slo­vom, kto­ré mi muse­la objas­niť kama­rát­ka, dnes už ho pozná snáď kaž­dý. Vo svo­jom oko­lí nepres­tá­vam počú­vať o ľuďoch, kto­rí sa spoz­na­li cez Tin­der, OkCu­pid, Match, ale samoz­rej­me aj cez sociál­ne sie­te ako Ins­ta­gram či Face­bo­ok. Ľudia sa medzi sebou, síce iným spô­so­bom, ale stá­le spoz­ná­va­jú, tak kde je ten prob­lém, o kto­rom kto­si stá­le hovo­rí?

Asi pred dvo­mi rok­mi som od kama­rát­ky poču­la túto hláš­ku: „Ten­to týž­deň idem na svoj prvý Tin­der date.“

Na čo? Kam to ide? Muse­la mi to vysvet­liť ako idi­oto­vi a ozná­miť, že, ak som dote­raz o Tin­de­ri ešte nepo­ču­la, zrej­me buď žijem v jas­ky­ni, ale­bo som zada­ná. (Našťas­tie to bola tá dru­há mož­nosť.) Tin­der je totiž v našej oblas­ti najob­ľú­be­nej­šia zozna­mo­va­cia apli­ká­cia. Kedy­si ľudia na ten­to účel využí­va­li naprí­klad Pokec, dnes sme už o čosi pokro­či­li. A aj keď som dovte­dy o tom­to zázra­ku nepo­ču­la, exis­ten­cia podob­nej apli­ká­cie ma vôbec neprek­va­pi­la.

V dneš­nej dobe pova­žu­jem za úpl­nú samoz­rej­mosť, že sa väč­ši­na vzťa­hov buď začne, ale­bo aspoň roz­ví­ja na inter­ne­te. Veľ­ké zozna­mo­va­cie por­tá­ly mi síce vždy priš­li ako tak tro­chu zúfa­lé mies­ta, kde si vypi­su­jú neus­po­ko­je­ní sta­rí mlá­den­ci s rov­na­ko nešťast­ný­mi maji­teľ­ka­mi desia­tich mačiek, ale gene­rá­cia appiek podob­ných Tin­de­ru je pre cel­kom inú cie­ľo­vú sku­pi­nu. Pre tú, do kto­rej pat­rím aj ja a zrej­me aj ty: zanep­ráz­dne­ných a upo­náh­ľa­ných mla­dých ľudí, kto­rí sa chcú pre­dov­šet­kým zabá­vať.

Flirting couple in the park texting on smartphones

foto: sheknows.com

Odke­dy som z úst sku­toč­né­ho, nie fil­mo­vé­ho, člo­ve­ka pred pár rok­mi prvý­krát poču­la na otáz­ku „Kde ste sa zozná­mi­li?“ odpo­veď: „na inter­ne­te“, už Duna­jom pre­tiek­lo poriad­ne veľa vody. Sociál­ne sie­te sa sta­li úpl­ne bež­nou súčas­ťou náš­ho kaž­do­den­né­ho živo­ta, bez kto­rej poma­ly ani nevie­me exis­to­vať. A nemys­lím to takým tým kla­sic­kým kata­stro­fic­kým spô­so­bom, ako­by som chce­la pove­dať: „Ten­to svet sa rúti do záhu­by.“ Nerú­ti. (A ak áno, urči­te nie kvô­li sociál­nym sie­ťam.)

Jed­no­du­cho je to tak – spá­ja­jú v sebe mož­nosť komu­ni­ká­cie s naši­mi blíz­ky­mi a pria­teľ­mi, spô­sob, ako medzi sebou udr­žia­vať kon­takt a vidieť, ako sa tomu dru­hé­mu darí, pop­rí­pa­de vedieť aj to, čo sa aktu­ál­ne deje vo sve­te a môcť o tom živo dis­ku­to­vať. So far, so good. Keď už sme tak­mer všet­ci tak­to pohodl­ne zare­gis­tro­va­ní (väč­ši­nou) pod naši­mi sku­toč­ný­mi mena­mi, bolo zrej­me len otáz­kou času, kým túto úprim­nosť nie­kto využi­je vo svoj pros­pech a pros­pech tých, kto­rí hľa­da­jú nie­ko­ho do páru.

Tinder dating app photo

foto: iko-system.com

Prá­ve v tom vidím veľ­kú výho­du Tin­de­ru a prá­ve pre­to som si ho ani vrám­ci sociál­ne­ho expe­ri­men­tu nikdy neza­lo­ži­la. Je pre­po­je­ný na Face­bo­ok. Tým rie­ši prob­lém s fake účta­mi vymys­le­ných ľudí, kto­rí dru­hú stra­nu láka­jú von s pofi­dér­ny­mi úmys­la­mi. Okrem toho, na zozna­mo­va­cích app­kách toho o sebe naozaj veľa neprez­rá­dza­me – mini­mál­ne nie ove­ľa viac, než na verej­ne prí­stup­nom Face­bo­oku – tak­že sa o svo­ju bez­peč­nosť netre­ba obá­vať o nič viac, ako keď máme účet na Face­bo­oku, Ins­ta­gra­me, Tum­bl­ri, a vše­lik­de inde. Meno, vek, nie­čo krát­ke o sebe a samoz­rej­me, fot­ky.

Dneš­né zoznam­ky nám teda už nie­čo ako-tak garan­tu­jú – čo je opro­ti ano­nym­nej minu­los­ti pokrok. Fot­ky sú naj­dô­le­ži­tej­šie a záro­veň, aj keď doká­žu poriad­ne skres­ľo­vať, musia byť aspoň tro­chu auten­tic­ké. Čo však nezna­me­ná, že sa ti na ran­de nemô­že namies­to pek­nej sleč­ny (v tvá­ri) dova­liť hys­te­ric­ká obéz­na žena so slo­va­mi, že si vás udr­ží za kaž­dú cenu. (True sto­ry. Našťas­tie nie moja.) Nemám vôbec nič pro­ti ženám s nad­vá­hou, no ak o nie­čo podob­né­ho raze­nia nie je záu­jem, tera­pia šokom a zavá­dza­nie to nija­ko nezme­ní.

Dinner Party

foto: liveandlearnkid.wordpress.com

Záro­veň sú podob­né vymo­že­nos­ti per­fekt­ným mies­tom pre ľudí, kto­rí pat­ria do istej komu­ni­ty s urči­tý­mi požia­dav­ka­mi a vedia, že si budú roz­umieť len s ľuď­mi podob­né­ho raze­nia. Pla­tí to nie­len pre zoznam­ky vyhra­de­né pre gay­ov, les­by, ale aj zoznam­ky nasta­ve­né pod­ľa nábo­žen­ské­ho vyzna­nia: Cat­ho­lic Sin­gles, Jda­te, Cres­cent, atď. Fil­tre na oso­by záju­mu môžu byť také­to zásad­né, ale aj cel­kom bež­né.

Cof­fee Meets Bagel naprí­klad ľudí sor­tu­je pod­ľa uve­de­ných vlast­nos­tí, aký­mi sú naprí­klad osob­nost­né črty, ale aj úro­veň vzde­la­nia, nábo­žen­stvo, poli­tic­ké názo­ry, či ink­li­ná­cie k domá­cim zvie­ra­tám. Zanep­ráz­dne­ní ľudia tak nemu­sia strá­cať čas hľa­da­ním, apli­ká­cia to spra­ví za nich a rov­no im pošle hoto­vú ponu­ku. Ak to nie­kto chce brať seri­óz­ne, prí­de si na svo­je. Aj keď, pár trol­lov sa iste náj­de vša­de. 

online-dating-header2

foto: David W. Gant

A v tom sa zrej­me skrý­va naj­väč­ší háčik podob­ných appiek – strach z toho, že to, čo sa na stret­nu­tí uká­že, bude cel­kom iné ako to, čo si videl vo vir­tu­ál­nom sve­te. Nikto na upra­ve­nej fot­ke na Ins­ta­gra­me, kto­rú si nepo­chyb­ne vybe­rie aj medzi repre­zen­ta­tív­ne fot­ky na zozna­mo­va­nie, nevy­ze­rá úpl­ne rov­na­ko, ako v sku­toč­nom živo­te. S tým­to fak­tom jed­no­du­cho tre­ba žiť. Oba­vy sú do istej mie­ry na mies­te. Aj prí­be­hy o úno­soch a úchy­loch, kto­rí nás chcú pre­dať na orgá­ny a ešte pred­tým zná­sil­niť, mi rezo­nu­jú v ušiach ešte od ran­ných čias inter­ne­tu.

Pred stret­nu­tia­mi nasle­po máme teda opráv­ne­ne rešpekt. Napriek tomu sa dnes už v USA začí­na tre­ti­na man­žels­tiev na inter­ne­te. Ten rešpekt teda môže byť namies­te, no väč­ši­nou sa naše naj­hor­šie oba­vy ani zďa­le­ka nepo­tvr­dia. A tak­to zozná­me­né páry vraj sú aj spo­koj­nej­šie, než tie, čo sa zozna­mu­jú tvá­rou v tvár. Aspoň to zis­ti­li v štú­dii Chi­cags­kej uni­ver­zi­ty. Pri dneš­nom počte roz­vo­dov je však ove­ľa zau­jí­ma­vej­šie skôr to, či tie­to man­žels­tvá vydr­žia, ale­bo sa, naopak skon­čia.

27TINDER1-master675

foto: nytimes.com

Záro­veň ostá­va fak­tom, že apli­ká­cie ako Tin­der, Badoo, Bum­ble, Hin­ge, Ok-Cupid, ale­bo Match, nie sú štan­dard­ne mies­tom na nad­vä­zo­va­nie celo­ži­vot­né­ho zväz­ku. Vrám­ci u nás naj­po­pu­lár­nej­šie­ho Tin­de­ru pre­ži­je len 13% nad­via­za­ných vzťa­hov dlh­šie ako mesiac. Čo je nie­ke­dy pres­ne tak isto dlhá doba, ako iným trvá uznať, že v neja­kom vzťa­hu vôbec sú. A čo mňa osob­ne neprek­va­pu­je ani tro­chu, je, že ani tie­to apli­ká­cie nie sú imún­ne voči úchy­lom, kto­rí majú pocit, že nie­ko­ho zau­jí­ma­jú naprí­klad ich dick pics.

Z opý­ta­ných sa až 57% žien a opro­ti tomu len 21% mužov pri­zna­lo, že ich na Tin­de­ri nie­kto obťa­žo­val, naprí­klad seuxál­ny­mi návrh­mi, nevy­žia­da­ný­mi fot­ka­mi geni­tá­lií, ale­bo tým, že podob­né fot­ky žia­dal od nich. Aj keď ide o zozna­mo­va­ciu app­ku, neja­ká úro­veň by sa udr­žia­vať moh­la. A vôbec, ak si v roku 2016 ešte mys­líš, že nie­ko­ho cudzie­ho zau­jí­ma nevy­žia­da­ná fot­ka tvoj­ho peni­su, nemal by si byť nie­len na Tin­de­ri, ale ani voľ­ne na verej­nos­ti.

Two Men Sitting at Cafe, Asian Mix Race Friends Guys Happy Smile Natural Light ** Note: Visible grain at 100%, best at smaller sizes

foto: astro gli­de

Aj z oko­li­tých skú­se­nos­tí môžem potvr­diť, že nech boli úmys­ly ako­koľ­vek úprim­né, žia­den trvác­ny vzťah — ale­bo aký­koľ­vek vzťah — sa s takým­to začiat­kom neko­nal. Buď je Tin­der využí­va­ný ako pros­trie­dok na krát­ko­do­bé zábav­ky, ale­bo ako spô­sob zába­vy. Pri takej veľ­kej ponu­ke sa niet čomu čudo­vať. Pokiaľ je člo­vek pod­ľa kri­té­rií Tin­de­ru zau­jí­ma­vý, „mat­ches“ sa môžu len tak hrnúť. Aj pre­to mi ďal­šia kama­rát­ka nedáv­no spo­mí­na­la, že sa vďa­ka Tin­de­ru pozná a stre­tá­va s asi piat­mi cha­lan­mi.

Jeden štu­du­je medi­cí­nu a je veľ­mi inte­li­gent­ný, dru­hý je z toho isté­ho mes­ta čo ona a má kape­lu, ďal­ší je veľ­mi vtip­ný… Keby si mala vybrať, s kto­rým si nie­čo začať, neve­de­la by sa roz­hod­núť. Cel­ko­vo má pri podob­ných výmys­loch člo­vek pocit, že mož­nos­ti zná­mos­tí sú tak­mer neob­me­dze­né, a z toh­to dôvo­du žiad­nu nebe­rie cel­kom váž­ne. Lebo ak to nevyj­de, môže vždy ísť von s nie­kym iným.

a-z-of-millennial-dating-body-image-1452474792

foto: id.vice

Tak­že v skrat­ke: zatiaľ čo vzťa­hy na celý život si cez zozna­mo­va­cie app­ky zrej­me nenáj­deš (teda pokiaľ moty­ka nevy­stre­lí), ak je tvo­jim cie­ľom skôr zába­va, krát­ko­do­bé vzťa­hy a zná­mos­ti, go for it. Ran­de môže dopad­núť skve­lo, ale aj hroz­ne, ale čo medzi ľuď­mi nasle­du­je potom, sa už na Tin­der, ani žiad­nu inú apli­ká­ciu zva­liť nedá, pre­to­že to môže dopad­núť rov­na­ko dob­re aj zle pro­stred­níc­tvom kaž­dé­ho dru­hu zozná­me­nia.

Vše­obec­ný trend vrám­ci vzťa­hov je taký, že sa libe­ra­li­zu­jú, uvoľ­ňu­jú a že ľudia žijú viac nevia­za­ne a menej mono­gam­ne. V tom­to sme­re sa obrov­skej popu­la­ri­te ran­de apli­ká­cií netre­ba čudo­vať.

A ak sa ešte dnes nie­kto roz­hor­ču­je nad tým, aké je hroz­né, ak sa neja­ké to prí­pad­né die­ťa neskôr dozvie, že sa jeho rodi­čia zozná­mi­li na inter­ne­te (pre­bo­ha!), mys­lím, že také­to die­ťa môže naopak byť rado, ak sú jeho rodi­čia v bode, keď vie samo klásť otáz­ky, ešte stá­le spo­lu v har­mo­nic­kom vzťa­hu. Pre­to­že pri­bliž­ne polo­vi­ca man­žels­tiev sa na Slo­ven­sku stá­le roz­pa­dá. Tak­že, či už to bolo na zastáv­ke, v bare, na uli­ci ale­bo na inter­ne­te, v tom­to sme­re účel svä­tí pros­tried­ky. A aké pros­tried­ky má kon­krét­ne svä­tiť, je už na kaž­dé­ho vlast­nom úsud­ku.

Dating-

foto: mad pat­ri­ots

zdroj: Metro.co.uk, digi­tal trends, zdroj titul­nej foto­gra­fie: mashable.com

Pridať komentár (0)