Deli­Barry: “Naj­väč­ším úspe­chom sú spo­kojní zákaz­níci.”

Filip Mikschik / 11. september 2015 / Tools a produktivita

Deli­Barry nám pred­sta­vil Robin Hole­šin­ský

Čo Deli­Barry robí? Aký je čas doru­čo­va­nia zásie­lok?

Deli­Barry je služba, ktorá Vám pre­praví tak­mer čokoľ­vek a kam­koľ­vek do 96 hodín. Vše­obecne sa dá pove­dať, že po ČR doru­ču­jeme do 24 hod, po Európe do 48 hod a do sveta do 96 hod. Sú to však len akési prie­mery štan­dard­ného a expres­ného doru­če­nia. Keď bude zákaz­ník chcieť, a bude ochotný si pri­pla­tiť, tak sme schopní dostať balík kam­koľ­vek po Európe aj do 24 hodín. Rov­nako tak sa rôz­nia časy doru­če­nie po svete. V prie­mere doru­ču­jeme sveta do 48 až 72 hod.

A koľko ma čaká for­mu­lá­rov, ak budem chcieť poslať balík napr. Do USA?

Stačí ak vypl­níte jed­no­du­chý for­mu­lár na webe — ten pre­chá­dza čas­tou opti­ma­li­zá­ciou a A / B testy. Razíme pra­vidlo, že čo nie je nutné poznať, to vedieť nech­ceme.

Čo sa USA týka, tak tam je potreba balí­ček pre­cliť (na roz­diel od EÚ). Toto bohu­žiaľ neovp­lyv­níme, ak sú však k balíčku všetky potrebné doku­menty (pre­dov­šet­kým fak­túra), tak sa o pre­clení posta­rajú naši par­tneri a balí­ček väč­ši­nou na col­nici nečaká.

Prečo si roz­be­hol Deli­Barry?

Hlav­ným impul­zom boli výhodné cenové pod­mienky, ktoré sme mali k dis­po­zí­cii ešte pred zalo­že­ním Deli­Barry z našich pred­chá­dza­jú­cich pro­jek­tov. Avšak je fak­tom, že tu stále nie je služba, ktorá by ponú­kala kom­plexné rie­še­nie, čo sa posie­la­nie balíč­kov do zahra­ni­čia týka. Ako pre kon­co­vých zákaz­ní­kov, tak pre firmy.

Čo je Vaša inšpi­rá­cia?

Našou inšpi­rá­ciou sú glo­bálne služby ako Shyp, ktoré majú pod kon­tro­lou kom­pletný zákaz­nícky záži­tok od objed­na­nia až po styk so zákaz­ní­kom. Na druhú stranu ich biz­nis model je posta­vený tak, že sa služba pod­statne hor­šie šká­luje a navyše sú potrebné vysoké inves­tí­cie. My mie­rime nie­kam medzi porov­ná­vače typu Par­cel­Mon­key a práve spo­mí­naný Shyp.

Čo pova­žu­jete za naj­väčší úspech Deli­Barry?

Služba beží ešte len pár mesia­cov, ale naj­väč­ším úspe­chom sú bez­po­chyby spo­kojní zákaz­níci, ktorí u nás objed­ná­vajú opa­ko­vane. Kaž­dým dňom takých pri­búda. :-)

Aké sú vaše plány do budúc­nosti?

V tejto chvíli nech­cem prí­liš pre­zrá­dzať, ale môžem naz­na­čiť, že do konca roka by sme radi pred­sta­vili sek­ciu pre firmy.

Aké typy ľudí hľa­dáte do svojho tímu?

Aktu­álne inten­zívne hľa­dáme nových čle­nov tímu zákaz­níc­kej pod­pory, ktorá je pre nás pri­ori­tou, avšak nepo­hr­d­neme aj talen­to­va­ným kodé­rom.

V čom ste iní ako kon­ku­ren­cia?

Našu službu sa sna­žíme budo­vať tak, aby zákaz­ník mal čo naj­me­nej sta­rostí balí­ček pre­pra­viť. Algo­rit­mus sa teda vždy snaží o výber takého pre­pravcu, ktorý zákaz­ní­kovi ponúkne naj­lepší pomer cena / výkon bez zby­toč­ných kro­kov navyše. Chceme, aby ľudia posie­lali jed­no­du­cho.

Čo je pre vás pri budo­vaní star­tup naj­dô­le­ži­tej­šie?

Okrem tvr­dej práce je to, podľa môjho názoru, kom­bi­ná­cia zna­lostí z mar­ke­tingu a vývoja pro­duktu (obzvlášť tech­nické zna­losti okolo vývoja). Je potreba zís­ka­vať zákaz­ní­kov hneď pri štarte pro­jektu, prí­padne ešte pred­tým. Dôle­žité je taky prí­liš dlho neotá­ľať so samot­ným Launch. Nevadí, že pro­dukt nie je doko­nalý. Zís­ka­nie neja­kej prvot­nej trak­cie je extrémne dôle­žité.

Ako vyzerá pra­covný deň v Deli­Barry?

Vstá­vam v cca 6:30, do kan­ce­lá­rie dora­zím v 7:30. Môj pra­covný deň je veľmi varia­bilný, sme malý tím, takže jeden deň rie­šim mar­ke­ting, ďalší vývoj pro­duktu s gra­fiky a prog­ra­má­to­rov. Domov odchá­dzam okolo 18:30.

Nejaké ďal­šie tipy / odpo­rú­ča­nie / odkaz na záver?

Ak nás chcete pod­po­riť, tak sa môžete stať našimi fanú­šikmi. :-)

zdroj: startupjobs.cz

Pridať komentár (0)