Deň, keď som pre­stal čítať knihy

Dárius Polák / 5. januára 2016 / Business

Yann Girard je pod­ni­ka­teľ, zalo­žil, ria­dil a pod­po­ro­val nie­koľko začí­na­jú­cich star­tu­pov po celom svete a žil a pra­co­val v Číne, New Yorku a Nemecku. Pra­co­val spolu s nie­koľ­kými urých­ľo­vačmi a inku­bá­tormi, ako naprí­klad hub:Raum (Ber­lín a Kra­kov), Wayra CEE (Praha a Mní­chov), Trac­tion Tribe (Sili­con Val­ley a Buda­pešť), Start­labs (Sili­con Val­ley a Beleh­rad) a pár ďal­ších. Yann pod­po­ro­val tieto star­tupy v oblasti pre­daja, obchod­ného roz­voja, rastu alebo osob­nej značky. Roz­ho­dol sa však spra­viť rázny (a prek­va­pivý krok) a to ten, že pre­stal čítať knihy.

Denne sa celo­sve­tovo vydá viac ako tisícky kníh. A my máme pocit, že by sme ich mali za život pre­čí­tať čo naj­viac. So všet­kými týmito kni­hami, ktoré nám odpo­rú­čajú naši známi nám zoznam žela­ných kníh ras­tie a ras­tie.

To zna­mená, že budeme mať stále čo čítať. Stále viac blo­gov, ktoré budeme zdie­ľať. A stále viac vecí, ktoré sa môžeme učiť. Vždy bude určitá oblasť života, v kto­rej sa môžeme zlep­šiť.

Tento osobný roz­voj pre­mieňa číta­nie na súťaž. Mení zábavu, vzde­lá­va­nie a naše mys­le­nie v pre­teky. Prak­ticky sa z číta­nia stáva práca, hoci knihy by nám mali slú­žiť práve ako oddych od práce.

2977273_orig

Je smiešne ako ľudia už ani nečí­tajú celé knihy. Namiesto toho sa naučili rýchlo-číta­nie, pop­rí­pade si iba kúpia sumár knihy. Pokiaľ nemáš dosť času na to aby si pre­čí­tal celú knihu, nebu­deš mať ani čas na zhr­nu­tie.

Yann sa roz­ho­dol pre­stať čítať.

Roz­ho­dol sa tak na základe toho, že v urči­tom bode infor­má­cie, ktoré zís­kaš musíš pre­me­niť na akciu. Bez akcie, bez čin­nosti, sú ti všetky infor­má­cie na nič, pre­tože nepou­žité infor­má­cie sú len infor­má­cie. A nie vedo­mosti.

Vedo­mosti sú výsled­kom infor­má­cií pre­me­ne­ných v akcie.

Pokiaľ pre­me­níš infor­má­ciu ktorú si zís­kal na akciu, budeš môcť potvr­diť jej správ­nosť, adap­to­vať ju, alebo ju odmiet­nuť úplne. A to je sku­točná vedo­mosť.

Yann

A to je jeden z dôvo­dov prečo sa Yann roz­ho­dol pre­stať čítať. Uve­do­mil si, že všetky tie infor­má­cie, všetky lek­cie zís­kané z pohľadu do života sto­viek ľudí mu brá­nilo využiť infor­má­cie v sku­toč­nom živote.

Je veľmi ľahké stra­tiť sa v tých úžas­ných prí­be­hoch. A je veľmi ľahké žiť život nie­koho iného, namiesto žitia svojho.Skutočná sila spo­číva v uve­do­mení si, že v urči­tom bode pôj­deš tam von, budeš žiť vlastný život a pre­me­níš infor­má­ciu v skú­se­nosť.

Sku­točná sila spo­číva v napí­saní vlast­ného prí­behu.

Ako­náhle to doká­žeš, ako­náhle pre­me­níš infor­má­ciu na skú­se­nosti a zaži­ješ toho dosta­tok, môžeš sa vrá­tiť späť k číta­niu kníh.

_621539_orig

zdroj: medium.com

Pridať komentár (0)