Deň, keď som pre­stal čítať kni­hy

Dárius Polák / 5. januára 2016 / Business

Yann Girard je pod­ni­ka­teľ, zalo­žil, ria­dil a pod­po­ro­val nie­koľ­ko začí­na­jú­cich star­tu­pov po celom sve­te a žil a pra­co­val v Číne, New Yor­ku a Nemec­ku. Pra­co­val spo­lu s nie­koľ­ký­mi urých­ľo­vač­mi a inku­bá­tor­mi, ako naprí­klad hub:Raum (Ber­lín a Kra­kov), Way­ra CEE (Pra­ha a Mní­chov), Trac­ti­on Tri­be (Sili­con Val­ley a Buda­pešť), Start­labs (Sili­con Val­ley a Beleh­rad) a pár ďal­ších. Yann pod­po­ro­val tie­to star­tu­py v oblas­ti pre­da­ja, obchod­né­ho roz­vo­ja, ras­tu ale­bo osob­nej znač­ky. Roz­ho­dol sa však spra­viť ráz­ny (a prek­va­pi­vý krok) a to ten, že pre­stal čítať kni­hy.

Den­ne sa celo­sve­to­vo vydá viac ako tisíc­ky kníh. A my máme pocit, že by sme ich mali za život pre­čí­tať čo naj­viac. So všet­ký­mi tými­to kni­ha­mi, kto­ré nám odpo­rú­ča­jú naši zná­mi nám zoznam žela­ných kníh ras­tie a ras­tie.

To zna­me­ná, že bude­me mať stá­le čo čítať. Stá­le viac blo­gov, kto­ré bude­me zdie­ľať. A stá­le viac vecí, kto­ré sa môže­me učiť. Vždy bude urči­tá oblasť živo­ta, v kto­rej sa môže­me zlep­šiť.

Ten­to osob­ný roz­voj pre­mie­ňa číta­nie na súťaž. Mení zába­vu, vzde­lá­va­nie a naše mys­le­nie v pre­te­ky. Prak­tic­ky sa z číta­nia stá­va prá­ca, hoci kni­hy by nám mali slú­žiť prá­ve ako oddych od práce.

2977273_orig

Je smieš­ne ako ľudia už ani nečí­ta­jú celé kni­hy. Namies­to toho sa nauči­li rých­lo-číta­nie, pop­rí­pa­de si iba kúpia sumár kni­hy. Pokiaľ nemáš dosť času na to aby si pre­čí­tal celú kni­hu, nebu­deš mať ani čas na zhr­nu­tie.

Yann sa roz­ho­dol pre­stať čítať.

Roz­ho­dol sa tak na zákla­de toho, že v urči­tom bode infor­má­cie, kto­ré zís­kaš musíš pre­me­niť na akciu. Bez akcie, bez čin­nos­ti, sú ti všet­ky infor­má­cie na nič, pre­to­že nepou­ži­té infor­má­cie sú len infor­má­cie. A nie vedo­mos­ti.

Vedo­mos­ti sú výsled­kom infor­má­cií pre­me­ne­ných v akcie.

Pokiaľ pre­me­níš infor­má­ciu kto­rú si zís­kal na akciu, budeš môcť potvr­diť jej správ­nosť, adap­to­vať ju, ale­bo ju odmiet­nuť úpl­ne. A to je sku­toč­ná vedo­mosť.

Yann

A to je jeden z dôvo­dov pre­čo sa Yann roz­ho­dol pre­stať čítať. Uve­do­mil si, že všet­ky tie infor­má­cie, všet­ky lek­cie zís­ka­né z pohľa­du do živo­ta sto­viek ľudí mu brá­ni­lo využiť infor­má­cie v sku­toč­nom živo­te.

Je veľ­mi ľah­ké stra­tiť sa v tých úžas­ných prí­be­hoch. A je veľ­mi ľah­ké žiť život nie­ko­ho iné­ho, namies­to žitia svojho.Skutočná sila spo­čí­va v uve­do­me­ní si, že v urči­tom bode pôj­deš tam von, budeš žiť vlast­ný život a pre­me­níš infor­má­ciu v skú­se­nosť.

Sku­toč­ná sila spo­čí­va v napí­sa­ní vlast­né­ho prí­be­hu.

Ako­náh­le to doká­žeš, ako­náh­le pre­me­níš infor­má­ciu na skú­se­nos­ti a zaži­ješ toho dosta­tok, môžeš sa vrá­tiť späť k číta­niu kníh.

_621539_orig

zdroj: medium.com

Pridať komentár (0)