Deväť dôvo­dov, pre kto­ré by si mal ísť na Eras­mus

Zuzana Kotuliaková / 17. októbra 2016 / Lifehacking

Tápaš uli­ca­mi veľ­ko­mes­ta. Štú­dium na ško­le ťa už tak nena­pĺňa. Pri pomys­le­ní na budúc­nosť ti behá mráz po chrb­te. Tvo­ji kama­rá­ti sa so sklo­ne­ný­mi hla­va­mi vra­ca­jú z pra­cov­ných poho­vo­rov. Naj­rad­šej by si sa zahra­bal pod zem, aby si sa vyhol otáz­kam, čo s tebou bude po ško­le a kde sa vidíš o 5 rokov…

Nezú­faj! My našťas­tie pozná­me rie­še­nie! Je čas na zme­nu! Budúc­nosť priš­la teraz, choď na Eras­mus! Ako Eras­mák budeš vidieť svet nový­mi oča­mi, ľah­šie sa pre­sa­díš v budúc­nos­ti a baben­ke opro­ti v kupéč­ku zabrn­káš na správ­nu stru­nu. Chceš vedieť, aký budeš?

Pro­fil Eras­má­ka:

Našiel si sa

Eras­mus je okrem iné­ho aj per­fekt­ný samos­poz­ná­va­cí pobyt. Je čas spoz­ná­vať nie­len svo­je oko­lie, ale pre­dov­šet­kým seba samé­ho. Vieš kto si? Vieš, čo chceš? Teraz už áno! Eras­mus ťa hodil do vody zva­nej život, odra­zu sa už môžeš pokoj­ne spo­ľa­hnúť aj na seba v akej­koľ­vek nepred­ví­da­teľ­nej situ­ácii. Doká­žeš vziať na seba zod­po­ved­nosť a poznáš svo­je sla­bé aj sil­né strán­ky. Vieš, čo ťa baví, čo ti vyho­vu­je, čoho sa rad­šej vyva­ro­vať a učíš sa zo svo­jich chýb. Skrát­ka, si úpl­ne nový sebes­tač­ný člo­vek, kto­rý sa vo sve­te už nikdy nestra­tí.

Vyrás­tol si

Koneč­ne si dospel! Pobyt v zahra­ni­čí ťa naučí k samos­tat­nos­ti. Hoci to zo začiat­ku vôbec nevy­ze­rá ako pre­chádz­ka ružo­vou záh­ra­dou, vždy lep­šie ako v 20-tke bývať pod stre­chou rodi­čov a nemať žiad­ne súkro­mie. Veď sa len pozri na svo­jich roves­ní­kov, tí ani neve­dia, ako zapnúť práč­ku. Ten nespú­ta­ný pocit slo­bo­dy a samos­tat­nos­ti ťa navy­še pri­nú­til posta­rať sa sám o seba a sem tam si aj oprať či nava­riť. Spoz­ná­vaš novú kra­ji­nu a s ňou obja­vu­ješ aj nové chu­te. Zra­zu sa z teba stá­va odbor­ník na pael­lu a otvo­riť fľa­šu vína doká­žeš aj bez vývrt­ky. Baby pozor! Sú z vás ženy do voza aj do koča.

stock-footage-hipster-group-is-taking-selfies

foto: educationireland.wordpress.com

Máš veľa kamo­šov

Tvoj okruh kama­rá­tov sa z Anči zo sused­nej dedi­ny a Joža z baru roz­ras­tie o nespo­čet­né množ­stvo nových zná­mos­tí. Ba čo viac, môžeš sa pýšiť svo­ji­mi inter­na­ti­onal kama­rát­mi, kto­rí ťa vytiah­nu z uli­ty a budú s tebou zdie­ľať rov­na­ké názo­ry. Táto kul­túr­na diver­zi­ta ťa záro­veň naučí ako zaob­chá­dzať s ľuď­mi, rie­šiť kon­flikt­né situ­ácie a naj­mä zaho­diť pred­sud­ky. Si tole­ran­tnej­ší voči oko­liu a naj­lep­šie vieš, že kaž­dý prob­lém má svo­je rie­še­nie. Zmeš­ka­ný vlak a rada pri poklad­ni ťa necha­jú chlad­ným, povieš si, asi to tak malo byť. Rad­šej si spo­koj­ne bráz­diš uli­ca­mi mes­ta a tešíš sa z kaž­dé­ho nové­ho dňa, lebo nikdy nevieš, čo ťa čaká za ďal­ším rohom.

esn1

Ces­tu­ješ

Z nie­kto­rých tvo­jich eras­mu­so­vých zná­mos­tí sa sta­nú kama­rá­ti do daž­ďa a záslu­hou dneš­ných úžas­ných výdo­byt­kov, ako sú sociál­ne sie­te, ostá­vaš s nimi naďa­lej v kon­tak­te. Tým pádom sa ti naskyt­ne ove­ľa viac prí­le­ži­tos­tí ako vyces­to­vať do zahra­ni­čia, spoz­ná­vať nové kra­ji­ny, zatiaľ, čo tvo­je spriaz­ne­né duše z Eras­mu ti srdeč­ne poskyt­nú prí­stre­šie a spra­via free-guided tour po mes­te.

Ovlá­daš cudzie jazy­ky

Koneč­ne máš prí­le­ži­tosť komu­ni­ko­vať jazy­kom kra­ji­ny, kde štu­du­ješ. So svo­jím spo­lu­bý­va­jú­cim z Nemec­ka si navy­še oprá­šiš aj svo­ju sta­rú slov­nú záso­bu z nemči­ny a len aby si zapô­so­bil na spo­lu­žiač­ku, si schop­ný čo to zabľa­bo­tať aj po špa­niel­sky. Zra­zu s ľah­kos­ťou pre­pí­naš z jed­né­ho jazy­ka do dru­hé­ho a ani nechá­peš, ako si prá­ve zjed­nal tenis­ky na trhu a vyba­vil si zadar­mo vstup na dis­ko­té­ku. Sta­ré otre­pa­né kli­šé „ško­la živo­ta“ ti pri­pa­dá ako svä­tá man­tra a už si nespo­mí­naš na posled­nú lát­ku z hodi­ny, pre­to­že odke­dy si bol núte­ný začať žiť v cudzi­ne od nuly, obo­ha­ti­lo ťa to a nauči­lo viac!

<> at the second annual Hipster Olympics on July 21, 2012 in Berlin, Germany. With events such as the "Horn-Rimmed Glasses Throw," "Skinny Jeans Tug-O-War," "Vinyl Record Spinning Contest" and "Cloth Tote Sack Race," the Hipster Olympics both mocks and celebrates the Hipster subculture, which some critics claim could never be accurately defined and others that it never existed in the first place. The imprecise nature of determining what makes one a member means that the symptomatic elements of adherants to the group vary in each country, but the archetype of the version in Berlin, one of the more popular locations for those following its lifestyle, along with London and Brooklyn, includes a penchant for canvas tote bags, the carbonated yerba mate drink Club Mate, analogue film cameras, asymmetrical haircuts, 80s neon fashion, and, allegedly, a heavy dose of irony. To some in Berlin, members of the hipster "movement" have replaced a former unwanted identity in gentrifying neighborhoods, the Yuppie, for targets of criticism, as landlords raise rents in the areas to which they relocate, particularly the up-and-coming neighborhood of Neukoelln.

foto: radio.com

Si žia­da­ný

Na What­sap­pe ti bli­ká 6 správ, Mes­san­ger už rad­šej ani neot­vá­raš a pozván­ky na even­ty sa ti iba kopia. Si pros­te žia­da­ný spo­loč­ník! Nikde nesmieš chý­bať! Počas Eras­mu ťa na kaž­dom rohu spre­vá­dza­lo dob­ro­druž­stvo. So svo­jou spon­tán­nos­ťou naďa­lej kaž­dé­ho ohu­ru­ješ, si nevy­čer­pa­teľ­ná stud­ni­ca na prí­be­hy a s ľah­kos­ťou nad­vä­zu­ješ nové zná­mos­ti. Aj keď sa už nie­kto­rí tvo­ji pria­te­lia (závi­dia :)) tvá­ria otrá­ve­ne a pred­stie­ra­jú, že ťa počú­va­jú, fak­tom je, že Eras­mus ťa pozna­čil na celý život. Si zau­jí­ma­vý, sces­to­va­ný a nuda roz­hod­ne nepat­rí do tvoj­ho slov­ní­ka!

Vážiš si malič­kos­ti

Samoz­rej­me, nie je všet­ko iba o ces­to­va­ní a par­ty. Teraz, keď si ďale­ko od domo­va, tvo­je hod­no­ty sa úpl­ne obrá­ti­li a začneš si viac vážiť malič­kos­ti. Už chá­peš, že ku šťas­tiu sta­čí sku­toč­ne málo a ces­to­vať po Por­tu­gal­sku sa dá aj s dvo­mi trič­ka­mi. Rov­na­ko si uve­do­mu­ješ, že hoci je z teba iný člo­vek, rodi­na a pria­te­lia budú vždy na prvom mies­te. Už si zabu­dol na všet­ky tie nez­ho­dy a hád­ky, budú sa ti zdať ako úpl­ná stra­ta času. A keď sa vrá­tiš domov, začneš si viac vší­mať ich pozi­tív­ne strán­ky a vaše vzťa­hy sa ešte viac utu­žia. To, že si troš­ku okú­sil svet, ťa síce robí živo­ta­schop­nej­ším, ale nikdy neza­bú­daš na to, odkiaľ si svo­ju púť začal.

esn

Sve­to­vý postoj 

Stre­tol si ľudí z rôz­nych kútov sve­ta, počul nesku­toč­né prí­be­hy, zažil neopí­sa­teľ­né oka­mi­hy. To všet­ko ťa for­mu­je a mení. Gra­tu­lu­je­me, vystú­pil si zo svo­jej kom­fort­nej zóny! Teraz vní­maš svet, ale aj vlast­nú kra­ji­nu úpl­ne iný­mi oča­mi. Hoci kaž­dý jeden sme iný, v koneč­nom dôsled­ku pocho­píš, že pred­sa len sme rov­na­kí, sme ľudia! Život je zme­na! Mož­no si to počul od otca, keď mies­to sla­ných čip­sov kúpil pre zme­nu sla­ni­no­vé, ale prav­dou je, že nové skú­se­nos­ti a zážit­ky, kto­ré ti Eras­mus ponú­ka ako na dla­ni, sú pres­ne to, pre­čo sa opla­tí žiť.

Máš super CVč­ko

Teraz si to zre­ka­pi­tu­luj. Všet­ky tie­to skve­lé vlast­nos­ti, kto­ré máš teraz vo vač­ku ťa menia na ide­ál­ne­ho kan­di­dá­ta na tvo­ju žela­nú pra­cov­nú pozí­ciu. Žiad­ny zamest­ná­va­teľ nepre­hliad­ne v tvo­jom živo­to­pi­se fakt, že si štu­do­val na zahra­nič­nej uni­ver­zi­te. Auto­ma­tic­ky to zvy­šu­je tvo­je šan­ce nájsť si luk­ra­tív­nej­šiu prá­cu. Doho­vo­ríš sa cudzí­mi jazyk­mi, kaž­dá pre­káž­ka pred­sta­vu­je pre teba novú výzvu, vieš, ako vycú­vať z argu­men­tu, si ľud­skej­ší, pria­teľ­skej­ší a otvo­re­nej­ší voči novým prí­le­ži­tos­tiam.

book-coffee-hipster-history-favim-com-626055

zdroj: favim.com

Vlast­níš nie­čo, čo väč­ši­na Slo­vá­kov nie. A vieš pre­čo? Pre­to­že si bol na Eras­me!!!

Pre­staň sa utá­pať v žia­li a sklá­ňať hláv­ku pred počí­ta­čom. Tvo­ja budúc­nosť nikdy nebo­la jas­nej­šia. Zme­na a rôz­no­ro­dosť sú kore­ním živo­ta. Tak zamie­šaj aj ty tie správ­ne ingre­dien­cie a choď na Eras­mus!

zdroj: siss eras­mus stu­dent network, zdroj titul­nej foto: amanzonaws.com

Pridať komentár (0)