Deväť dôvo­dov, pre ktoré by si mal ísť na Eras­mus

Zuzana Kotuliaková / 17. októbra 2016 / Tools a produktivita

Tápaš uli­cami veľ­ko­mesta. Štú­dium na škole ťa už tak nena­pĺňa. Pri pomys­lení na budúc­nosť ti behá mráz po chrbte. Tvoji kama­ráti sa so sklo­ne­nými hla­vami vra­cajú z pra­cov­ných poho­vo­rov. Naj­rad­šej by si sa zahra­bal pod zem, aby si sa vyhol otáz­kam, čo s tebou bude po škole a kde sa vidíš o 5 rokov…

Nezú­faj! My našťas­tie poznáme rie­še­nie! Je čas na zmenu! Budúc­nosť prišla teraz, choď na Eras­mus! Ako Eras­mák budeš vidieť svet novými očami, ľah­šie sa pre­sa­díš v budúc­nosti a babenke oproti v kupéčku zabrn­káš na správnu strunu. Chceš vedieť, aký budeš?

Pro­fil Eras­máka:

Našiel si sa

Eras­mus je okrem iného aj per­fektný samos­poz­ná­vací pobyt. Je čas spoz­ná­vať nie­len svoje oko­lie, ale pre­dov­šet­kým seba samého. Vieš kto si? Vieš, čo chceš? Teraz už áno! Eras­mus ťa hodil do vody zva­nej život, odrazu sa už môžeš pokojne spo­ľa­hnúť aj na seba v akej­koľ­vek nepred­ví­da­teľ­nej situ­ácii. Doká­žeš vziať na seba zod­po­ved­nosť a poznáš svoje slabé aj silné stránky. Vieš, čo ťa baví, čo ti vyho­vuje, čoho sa rad­šej vyva­ro­vať a učíš sa zo svo­jich chýb. Skrátka, si úplne nový sebes­tačný člo­vek, ktorý sa vo svete už nikdy nestratí.

Vyrás­tol si

Konečne si dospel! Pobyt v zahra­ničí ťa naučí k samos­tat­nosti. Hoci to zo začiatku vôbec nevy­zerá ako pre­chádzka ružo­vou záh­ra­dou, vždy lep­šie ako v 20-tke bývať pod stre­chou rodi­čov a nemať žiadne súkro­mie. Veď sa len pozri na svo­jich roves­ní­kov, tí ani neve­dia, ako zapnúť práčku. Ten nespú­taný pocit slo­body a samos­tat­nosti ťa navyše pri­nú­til posta­rať sa sám o seba a sem tam si aj oprať či nava­riť. Spoz­ná­vaš novú kra­jinu a s ňou obja­vu­ješ aj nové chute. Zrazu sa z teba stáva odbor­ník na paellu a otvo­riť fľašu vína doká­žeš aj bez vývrtky. Baby pozor! Sú z vás ženy do voza aj do koča.

stock-footage-hipster-group-is-taking-selfies

foto: educationireland.wordpress.com

Máš veľa kamo­šov

Tvoj okruh kama­rá­tov sa z Anči zo sused­nej dediny a Joža z baru roz­ras­tie o nespo­četné množ­stvo nových zná­mostí. Ba čo viac, môžeš sa pýšiť svo­jimi inter­na­ti­onal kama­rátmi, ktorí ťa vytiahnu z ulity a budú s tebou zdie­ľať rov­naké názory. Táto kul­túrna diver­zita ťa záro­veň naučí ako zaob­chá­dzať s ľuďmi, rie­šiť kon­fliktné situ­ácie a najmä zaho­diť pred­sudky. Si tole­ran­tnejší voči oko­liu a naj­lep­šie vieš, že každý prob­lém má svoje rie­še­nie. Zmeš­kaný vlak a rada pri pokladni ťa nechajú chlad­ným, povieš si, asi to tak malo byť. Rad­šej si spo­kojne bráz­diš uli­cami mesta a tešíš sa z kaž­dého nového dňa, lebo nikdy nevieš, čo ťa čaká za ďal­ším rohom.

esn1

Ces­tu­ješ

Z nie­kto­rých tvo­jich eras­mu­so­vých zná­mostí sa stanú kama­ráti do dažďa a záslu­hou dneš­ných úžas­ných výdo­byt­kov, ako sú sociálne siete, ostá­vaš s nimi naďa­lej v kon­takte. Tým pádom sa ti naskytne oveľa viac prí­le­ži­tostí ako vyces­to­vať do zahra­ni­čia, spoz­ná­vať nové kra­jiny, zatiaľ, čo tvoje spriaz­nené duše z Erasmu ti srdečne poskytnú prí­stre­šie a spra­via free-guided tour po meste.

Ovlá­daš cudzie jazyky

Konečne máš prí­le­ži­tosť komu­ni­ko­vať jazy­kom kra­jiny, kde štu­du­ješ. So svo­jím spo­lu­bý­va­jú­cim z Nemecka si navyše oprá­šiš aj svoju starú slovnú zásobu z nemčiny a len aby si zapô­so­bil na spo­lu­žiačku, si schopný čo to zabľa­bo­tať aj po špa­niel­sky. Zrazu s ľah­kos­ťou pre­pí­naš z jed­ného jazyka do dru­hého a ani nechá­peš, ako si práve zjed­nal tenisky na trhu a vyba­vil si zadarmo vstup na dis­ko­téku. Staré otre­pané klišé „škola života“ ti pri­padá ako svätá man­tra a už si nespo­mí­naš na poslednú látku z hodiny, pre­tože odkedy si bol nútený začať žiť v cudzine od nuly, obo­ha­tilo ťa to a naučilo viac!

<> at the second annual Hipster Olympics on July 21, 2012 in Berlin, Germany. With events such as the "Horn-Rimmed Glasses Throw," "Skinny Jeans Tug-O-War," "Vinyl Record Spinning Contest" and "Cloth Tote Sack Race," the Hipster Olympics both mocks and celebrates the Hipster subculture, which some critics claim could never be accurately defined and others that it never existed in the first place. The imprecise nature of determining what makes one a member means that the symptomatic elements of adherants to the group vary in each country, but the archetype of the version in Berlin, one of the more popular locations for those following its lifestyle, along with London and Brooklyn, includes a penchant for canvas tote bags, the carbonated yerba mate drink Club Mate, analogue film cameras, asymmetrical haircuts, 80s neon fashion, and, allegedly, a heavy dose of irony. To some in Berlin, members of the hipster "movement" have replaced a former unwanted identity in gentrifying neighborhoods, the Yuppie, for targets of criticism, as landlords raise rents in the areas to which they relocate, particularly the up-and-coming neighborhood of Neukoelln.

foto: radio.com

Si žia­daný

Na What­sappe ti bliká 6 správ, Mes­san­ger už rad­šej ani neot­vá­raš a pozvánky na eventy sa ti iba kopia. Si proste žia­daný spo­loč­ník! Nikde nesmieš chý­bať! Počas Erasmu ťa na kaž­dom rohu spre­vá­dzalo dob­ro­druž­stvo. So svo­jou spon­tán­nos­ťou naďa­lej kaž­dého ohu­ru­ješ, si nevy­čer­pa­teľná stud­nica na prí­behy a s ľah­kos­ťou nad­vä­zu­ješ nové zná­mosti. Aj keď sa už nie­ktorí tvoji pria­te­lia (závi­dia :)) tvá­ria otrá­vene a pred­stie­rajú, že ťa počú­vajú, fak­tom je, že Eras­mus ťa pozna­čil na celý život. Si zau­jí­mavý, sces­to­vaný a nuda roz­hodne nepatrí do tvojho slov­níka!

Vážiš si malič­kosti

Samoz­rejme, nie je všetko iba o ces­to­vaní a party. Teraz, keď si ďaleko od domova, tvoje hod­noty sa úplne obrá­tili a začneš si viac vážiť malič­kosti. Už chá­peš, že ku šťas­tiu stačí sku­točne málo a ces­to­vať po Por­tu­gal­sku sa dá aj s dvomi trič­kami. Rov­nako si uve­do­mu­ješ, že hoci je z teba iný člo­vek, rodina a pria­te­lia budú vždy na prvom mieste. Už si zabu­dol na všetky tie nez­hody a hádky, budú sa ti zdať ako úplná strata času. A keď sa vrá­tiš domov, začneš si viac vší­mať ich pozi­tívne stránky a vaše vzťahy sa ešte viac utu­žia. To, že si trošku okú­sil svet, ťa síce robí živo­ta­schop­nej­ším, ale nikdy neza­bú­daš na to, odkiaľ si svoju púť začal.

esn

Sve­tový postoj 

Stre­tol si ľudí z rôz­nych kútov sveta, počul nesku­točné prí­behy, zažil neopí­sa­teľné oka­mihy. To všetko ťa for­muje a mení. Gra­tu­lu­jeme, vystú­pil si zo svo­jej kom­fort­nej zóny! Teraz vní­maš svet, ale aj vlastnú kra­jinu úplne inými očami. Hoci každý jeden sme iný, v koneč­nom dôsledku pocho­píš, že predsa len sme rov­nakí, sme ľudia! Život je zmena! Možno si to počul od otca, keď miesto sla­ných čip­sov kúpil pre zmenu sla­ni­nové, ale prav­dou je, že nové skú­se­nosti a zážitky, ktoré ti Eras­mus ponúka ako na dlani, sú presne to, prečo sa oplatí žiť.

Máš super CVčko

Teraz si to zre­ka­pi­tu­luj. Všetky tieto skvelé vlast­nosti, ktoré máš teraz vo vačku ťa menia na ide­ál­neho kan­di­dáta na tvoju želanú pra­covnú pozí­ciu. Žiadny zamest­ná­va­teľ nepre­hliadne v tvo­jom živo­to­pise fakt, že si štu­do­val na zahra­nič­nej uni­ver­zite. Auto­ma­ticky to zvy­šuje tvoje šance nájsť si luk­ra­tív­nej­šiu prácu. Doho­vo­ríš sa cudzími jazykmi, každá pre­kážka pred­sta­vuje pre teba novú výzvu, vieš, ako vycú­vať z argu­mentu, si ľud­skejší, pria­teľ­skejší a otvo­re­nejší voči novým prí­le­ži­tos­tiam.

book-coffee-hipster-history-favim-com-626055

zdroj: favim.com

Vlast­níš niečo, čo väč­šina Slo­vá­kov nie. A vieš prečo? Pre­tože si bol na Erasme!!!

Pre­staň sa utá­pať v žiali a sklá­ňať hlávku pred počí­ta­čom. Tvoja budúc­nosť nikdy nebola jas­nej­šia. Zmena a rôz­no­ro­dosť sú kore­ním života. Tak zamie­šaj aj ty tie správne ingre­dien­cie a choď na Eras­mus!

zdroj: siss eras­mus stu­dent network, zdroj titul­nej foto: amanzonaws.com

Pridať komentár (0)