Diagnose.me: Špič­koví odbor­níci na dosah ruky

Michal Tomek / 27. február 2014 / Business

Koľ­ko­krát držíme v rukách výsledky vyšet­re­nia a čakáme na názor lekára? Asi často. Koľ­ko­krát z toho by sme potre­bo­vali počuť aj iný názor, aby sme sa vedeli pohnúť ďalej? Tak­mer vždy. A koľ­ko­krát bol nablízku ešte jeden špič­kový odbor­ník? Tak­mer nikdy.

Každý z nás pozná Ivana Šte­funka. Ak nie, na začia­tok postačí len jedna infor­má­cia – spo­lu­za­kla­da­teľ Neulogy. Pre viac info, klik­nite sem. On a pod­ni­ka­teľ Lukáš Alner pri­chá­dzajú na trh s novou — podľa mňa cel­kom revo­luč­nou — myš­lien­kou. Začali bráz­diť vody medi­cíny.

Podľa roz­prá­va­nia to Ivan sám zažil. Pred nie­koľ­kými rokmi mal v hlave nádor. Lekári si neboli istí, čo s tým. Nie­ktorí boli za ope­rá­ciu (aj keď mohla mať vážne následky), iní boli proti. Chcel nájsť špič­ko­vého odbor­níka – rádi­ológa, ktorý by mu pomo­hol. Ale nebolo ako. No skú­šal to a pre­po­sie­lal CD so svo­jimi výsled­kami všade po svete. Po nie­koľ­kých mesia­coch sa ozval jeden z dokto­rov. Pora­dil ope­rá­ciu. Napriek istým kom­pli­ká­ciám všetko dobre dopadlo.

Táto skú­se­nosť viedla k myš­lienke a neskor­šiemu vzniku služby diagnose.me. Fun­guje na jed­no­du­chom prin­cípe šty­roch kro­kov.

Naj­skôr detailne opí­šete svoj zdra­votný stav – symp­tómy, dote­raj­šiu liečbu, apod. Zo siete sve­tovo uzná­va­ných rádi­oló­gov si potom jed­ného vybe­riete. Na základe jeho dostup­nosti, vašich pre­fe­ren­cií a samoz­rejme aj ceny (cca 50 – 200 eur). Všetci sú špičky vo svo­jom obore či už v Ame­rike, Ázii alebo Európe. Podľa zís­ka­ných infor­má­cii sa v data­báze nachá­dza už okolo 50 kva­lit­ných radi­oló­gov. V tre­ťom kroku uplo­ad­nete svoju lekár­sku doku­men­tá­ciu – rön­tgo­nové snímky, mag­ne­tickú rezo­nan­ciu, CT. Po istom čase (ten má každý lekár uve­dený na svo­jom pro­file) vám príde správa s názo­rom daného odbor­níka. Jed­no­du­ché a účinné. 

Mar­ke­tin­govo komu­ni­ko­vaná je spätná väzba do 48 hodín, no v sku­toč­nosti to môže byt od jed­ného až po štyri dni. Lekári majú vlastný uži­va­teľ­ský prí­stup, v kto­rom si jed­no­du­cho vyzna­čia svoju časovú dostup­nosť. 

Diagnose.me stále ide­ovo dospieva. Už teraz autori plá­nujú imple­men­to­vať video kon­fe­ren­ciu. Vďaka nej sa budú môcť uží­va­te­lia za vopred určený čas (napr. 15 minút) spo­jiť priamo s doktormi. Samoz­rejme nič nie je zadarmo a video­kon­fe­ren­cia má pre Diagnose.me poten­ciál ďal­šieho reve­nue stre­amu. 

Vrátme sa ešte o pár mesia­cov späť. Na začiatku bola oslo­vená agen­túra This is Locco. Mala vytvo­riť virál na vtedy už skoro naprog­ra­mo­vaný Diagnose.me. Časom sa z Locco stal hlavný inži­nier pro­jektu a veľa veci bolo pre­ko­pa­ných.

Nasle­do­vali dlhé mesiace prog­ra­mo­va­nia, tes­to­va­nia, opti­ma­li­zá­cie a hľa­da­nie koneč­nej podoby pro­duktu. Na Diagnose.me sa pra­cuje skoro 17 mesia­cov. Zdá sa, že až teraz je ready vydať sa plnou parou vpred. 

Lukáš Alner je záro­veň CEO Diagnose.me a spo­lu­za­kla­da­teľ Interk­li­nik. 

Napriek skve­lej myš­lienke vám pra­jem, aby ste diagnose.me museli využí­vať čo naj­me­nej. Ak vôbec.

Pridať komentár (0)