Dizaj­nový vývoj naj­po­pu­lár­nej­šieho smart­fónu na svete

Daška Vanková / 13. februára 2016 / Tools a produktivita

Jabĺč­ková spo­loč­nosť svoj prvý “výtvor” smart­fónu uviedla na trh v roku 2007. Od tohto roka pre­šiel vývoj, dnes naj­po­pu­lár­nej­šieho smart­fónu na svete, rôz­nymi zme­nami. My sme sa zame­rali na tie dizaj­nové.

Prvé iPhony

Prvý iPhone z roku 2007 mal vzadu hli­ní­kový obal.

O rok neskôr pri­šiel nový, plas­tový iPhone, ktorý nie­sol ozna­če­nie 3G, a neskôr vyšiel jeho nástupca, tak­mer rov­naký, s ozna­če­ním 3GS.

iPhone 3gs

foto: gordonkelly.com

Vylep­šené jabĺčka

Novin­kou po iPhone 3GS bol iPhone 4, ktorý bol pred­sta­vený v júni 2010 a pri­šiel aj s novým ope­rač­ným sys­té­mom iOS 4. Bol prvým mode­lom s pod­po­rou Mic­ro­SIM. Vyšiel včier­nejstrie­bor­nej farbe s kapa­ci­tou 8, 16 alebo 32 GB. Pri pre­zen­tá­cii iPhonu 4 bol pou­žitý slo­gan: „This chan­ges eve­ryt­hing… again.” (Toto všetko zmení… znovu.)

iPhone 4

foto: gordonkelly.com

Po iPhone 4 v októbri 2011 vyšiel iPhone 4S. Model pri­šiel na trh tak­tiež s novým ope­rač­ným sys­té­mom — iOS 5. Farby tohto modelu tiež boli iba 2 — čiernastrie­borná, s kapa­ci­tou 16, 3264 GB. Slo­gan, ktorý vzni­kol po vytvo­rení tohto modelu, znie: „It’s the most ama­zing iPhone yet.“ (Toto je dote­raz najú­žas­nejší iPhone.)

Vraj najk­rajší iPhone, ako vraví mnoho ľudí, vyšiel v sep­tem­bri 2012 s ozna­če­ním iPhone 5. Je vyba­vený novým Light­ning konek­to­rom, pre­došlé iPhony mali 30-pinový konek­tor. Tento model vyšiel v 16, 3264 GB ver­zii. Pri tomto modeli nastala zmena v Mic­ro­SIM, ktorú nahra­dila nano­SIM. K jeho výbave pat­ria aj slú­chadlá Ear­Pods, ktoré sú dodá­vané aj k iPod Touch 5. gene­rá­cie a iPod Nano 7. gene­rá­cie.

Apple earpods

foto: engadget.com

Nástup­com iPhonu 5 je iPhone 5C, ktorý mal byť akoby náh­ra­dou iPhonu pre tých, ktorí nemôžu zapla­tiť takú vysokú cenu za hli­ní­kový iPhone. Tento model vyšiel v plas­to­vom pre­ve­dení a v rôz­nych far­bách — biela, ružová, žltá, modrá a zelená.

Ďal­ším krás­nym mode­lom je iPhone 5S, ktorý vyšiel v strie­bor­nej, sivej (ves­mírna šedá) azla­tej farbe. Obrov­skou novin­kou tohto modelu je Touch ID, teda odo­my­ka­nie mobilu odtlač­kom prsta.

iPhone 5s 5c

foto: apple.com

Po veľ­kom úspe­chu modelu 5S prišli vytú­žené nové smart­fóny — iPhone 6 a 6 Plus. Sú prvou gene­rá­ciu, ktorá je pod­statne väč­šia ako pre­došlé modely. iPhone
6
má uhlop­riečku 4,7”iPhone 6 Plus dokonca až 5,5”. Farby z pre­doš­lého typu iPhonu sa zacho­vali (strie­borná, šedá a zlatá).

Naj­nov­ším smart­fó­nom od Apple je iPhone 6S a 6S Plus. Od pred­chodcu bez ozna­če­niaS sa vizu­álne tak­mer nelíši, avšak sú tam isté zmeny. iPhone 6S a 6S Plus sú vyro­bené z novej zlia­tiny hli­níka a kry­cie sklo je to najo­dol­nej­šie, aké sa momen­tálne pou­žíva na výrobu smart­fó­nov. Tiež musíme spo­me­núť vylep­šený foto­apa­rát — 12 Mpx, 4K videá a krásne Live Pho­tos. Dôle­žité, hlavne pre ženy, je obo­ha­te­nie S-kového radu o ružové pre­ve­de­nie tohto zaria­de­nia — Rose Gold.

Apple iPhone 6s

foto: apple.com

Thinkapple.sk

Zdroj: thinkapple.sk, zdroj titu­lej foto­gra­fie: iphonecanada.ca

Pridať komentár (0)