Dizaj­no­vý vývoj naj­po­pu­lár­nej­šie­ho smart­fó­nu na sve­te

Daška Vanková / 13. februára 2016 / Lifehacking

Jabĺč­ko­vá spo­loč­nosť svoj prvý “výtvor” smart­fó­nu uvied­la na trh v roku 2007. Od toh­to roka pre­šiel vývoj, dnes naj­po­pu­lár­nej­šie­ho smart­fó­nu na sve­te, rôz­ny­mi zme­na­mi. My sme sa zame­ra­li na tie dizaj­no­vé.

Prvé iPho­ny

Prvý iPho­ne z roku 2007 mal vza­du hli­ní­ko­vý obal.

O rok neskôr pri­šiel nový, plas­to­vý iPho­ne, kto­rý nie­sol ozna­če­nie 3G, a neskôr vyšiel jeho nástup­ca, tak­mer rov­na­ký, s ozna­če­ním 3GS.

iPhone 3gs

foto: gordonkelly.com

Vylep­še­né jabĺč­ka

Novin­kou po iPho­ne 3GS bol iPho­ne 4, kto­rý bol pred­sta­ve­ný v júni 2010 a pri­šiel aj s novým ope­rač­ným sys­té­mom iOS 4. Bol prvým mode­lom s pod­po­rou Mic­ro­SIM. Vyšiel včier­nejstrie­bor­nej far­be s kapa­ci­tou 8, 16 ale­bo 32 GB. Pri pre­zen­tá­cii iPho­nu 4 bol pou­ži­tý slo­gan: „This chan­ges eve­ryt­hing… again.” (Toto všet­ko zme­ní… zno­vu.)

iPhone 4

foto: gordonkelly.com

Po iPho­ne 4 v októb­ri 2011 vyšiel iPho­ne 4S. Model pri­šiel na trh tak­tiež s novým ope­rač­ným sys­té­mom — iOS 5. Far­by toh­to mode­lu tiež boli iba 2 — čier­nastrie­bor­ná, s kapa­ci­tou 16, 3264 GB. Slo­gan, kto­rý vzni­kol po vytvo­re­ní toh­to mode­lu, znie: „It’s the most ama­zing iPho­ne yet.“ (Toto je dote­raz najú­žas­nej­ší iPho­ne.)

Vraj najk­raj­ší iPho­ne, ako vra­ví mno­ho ľudí, vyšiel v sep­tem­bri 2012 s ozna­če­ním iPho­ne 5. Je vyba­ve­ný novým Light­ning konek­to­rom, pre­doš­lé iPho­ny mali 30-pino­vý konek­tor. Ten­to model vyšiel v 16, 3264 GB ver­zii. Pri tom­to mode­li nasta­la zme­na v Mic­ro­SIM, kto­rú nahra­di­la nano­SIM. K jeho výba­ve pat­ria aj slú­chad­lá Ear­Pods, kto­ré sú dodá­va­né aj k iPod Touch 5. gene­rá­cie a iPod Nano 7. gene­rá­cie.

Apple earpods

foto: engadget.com

Nástup­com iPho­nu 5 je iPho­ne 5C, kto­rý mal byť ako­by náh­ra­dou iPho­nu pre tých, kto­rí nemô­žu zapla­tiť takú vyso­kú cenu za hli­ní­ko­vý iPho­ne. Ten­to model vyšiel v plas­to­vom pre­ve­de­ní a v rôz­nych far­bách — bie­la, ružo­vá, žltá, mod­rá a zele­ná.

Ďal­ším krás­nym mode­lom je iPho­ne 5S, kto­rý vyšiel v strie­bor­nej, sivej (ves­mír­na šedá) azla­tej far­be. Obrov­skou novin­kou toh­to mode­lu je Touch ID, teda odo­my­ka­nie mobi­lu odtlač­kom prs­ta.

iPhone 5s 5c

foto: apple.com

Po veľ­kom úspe­chu mode­lu 5S priš­li vytú­že­né nové smart­fó­ny — iPho­ne 6 a 6 Plus. Sú prvou gene­rá­ciu, kto­rá je pod­stat­ne väč­šia ako pre­doš­lé mode­ly. iPho­ne
6
má uhlop­rieč­ku 4,7″iPho­ne 6 Plus dokon­ca až 5,5″. Far­by z pre­doš­lé­ho typu iPho­nu sa zacho­va­li (strie­bor­ná, šedá a zla­tá).

Naj­nov­ším smart­fó­nom od App­le je iPho­ne 6S a 6S Plus. Od pred­chod­cu bez ozna­če­niaS sa vizu­ál­ne tak­mer nelí­ši, avšak sú tam isté zme­ny. iPho­ne 6S a 6S Plus sú vyro­be­né z novej zlia­ti­ny hli­ní­ka a kry­cie sklo je to najo­dol­nej­šie, aké sa momen­tál­ne pou­ží­va na výro­bu smart­fó­nov. Tiež musí­me spo­me­núť vylep­še­ný foto­apa­rát — 12 Mpx, 4K videá a krás­ne Live Pho­tos. Dôle­ži­té, hlav­ne pre ženy, je obo­ha­te­nie S-kové­ho radu o ružo­vé pre­ve­de­nie toh­to zaria­de­nia — Rose Gold.

Apple iPhone 6s

foto: apple.com

Thinkapple.sk

Zdroj: thinkapple.sk, zdroj titu­lej foto­gra­fie: iphonecanada.ca

Pridať komentár (0)