Dĺžka našej DNA by dosiahla 6x po Pluto. Pre­čí­taj si 12 zau­jí­ma­vých fak­tov pre­po­je­ných s ves­mí­rom

vedelisteze.sk / 12. októbra 2016 / Zaujímavosti

Vieš, aký veľký a zau­jí­mavý je ves­mír? Týchto 12 fak­tov ti to pri­blíži o niečo viac.

1. Keby si roz­mo­tal celú DNA svojho tela, dosiahla by roz­pä­tie 54 miliárd kilo­met­rov. Po tejto trase by si sa len k Plutu pre­šiel 6-krát tam a nas­päť.

2. Väč­šinu hmoty tvorí prázdny pries­tor. Ak by si ho vyňal úplne z našich ató­mov, celá ľud­ská rasa by sa zmes­tila do kocky cukru.

almost-all-of-ordinary-matter-999999999-of-it-is-empty-space-if-you-took-out-all-of-the-space-in-our-atoms-the-entire-human-race-all-7-billion-of-us-would-fit-into-the-volume-of-a-sugar-cubefoto: iflscience.com / Uwe Her­mann

3. Od váp­nika v kos­tiach až po železo v krvi – množ­stvo ató­mov malo svoj záro­dok v srdci explo­du­jú­cej hviezdy už pred miliar­dami rokov.

4. Naše telo obsa­huje sku­točné pozos­tatky zo vzniku ves­míru. Tak­mer všetky atómy vodíka sa vyfor­mo­vali počas takz­va­ného Veľ­kého tresku.

in-fact-your-body-contains-cosmic-relics-from-the-creation-of-the-universe-almost-all-of-your-hydrogen-atoms-were-formed-in-the-big-bang-about-137-billion-years-agofoto: pixabay.com

5. Svetlu nie­kto­rých hviezd trvá veľmi dlho, kým sa dostanú až k naším očiam. Pri pohľade na nočnú oblohu tak v pod­state hľa­díš do minu­losti.

6. Ľud­stvo zane­chalo svoje prvé stopy na Mesiaci už pred 47 rokmi. Ich odtlačky tam náj­deš nie­len teraz, ale aj o pár mili­ó­nov rokov neskôr. Spô­so­buje to pro­stre­die Mesiaca, ktoré nemá žiadnu atmo­sféru, takže stopy neza­hladí vie­tor ani voda.

many-of-the-atoms-youre-made-of-from-the-calcium-in-your-bones-to-the-iron-in-your-blood-were-brewed-up-in-the-heart-of-an-exploding-star-billions-of-years-agofoto: cfa.harvard.edu

7. Ves­mír je až desivo tichý. Zvu­kové vlny totiž potre­bujú nejaký pros­trie­dok, kto­rým môžu pre­chá­dzať. Vo ves­míre sa toho nedoč­káš, je to temné a roz­ľahlé vákuum.

8. Venuša je tro­chu zvláštna v tom, že jeden deň tu trvá viac ako rok. Deň sa na tejto pla­néte rovná 243 pozem­ským dňom, rok má pri­tom 224 pozem­ských dní. Záro­veň ide o jedinú pla­nétu slneč­nej sústavy, ktorá rotuje okolo svo­jej osi v opač­nom smere.

9. Do objemu Slnka by si sa zmes­tilo až 1,3 mili­óna našich Zemí. Je tak veľké, že tvorí až 99,86 % hmoty slneč­nej sústavy.

the-sun-makes-up-9986-of-the-mass-of-the-solar-system-its-so-big-that-you-could-squeeze-13-million-earths-inside-of-itfoto: astronomycentral.co.uk

10. V celom ves­míre je prav­de­po­dobne viac hviezd ako zrnie­čok piesku na Zemi.

11. Keď masívna hviezda explo­duje, zostane z nej takz­vaná neut­ró­nová hviezda. Táto jej podoba je tak hustá, že len čajová lyžička jej hmoty by vážila viac ako Mount Eve­rest.

there-might-be-as-many-as-three-sextillion-stars-in-the-universe-thats-3-followed-by-23-zeros-or-300000000000000000000000-thats-more-than-all-of-the-grains-of-sand-on-earthimg: flickr.com / Cap­ture Queen

12. Pozo­ro­va­teľná hmota, čiže hviezdy alebo pla­néty, tvorí len 5 % ves­míru. Tých zvyš­ných 95 % tvorí ener­gia a temná hmota. To zna­mená, že tento pries­tor ani zďa­leka nepo­známe.

vedelisteze

zdroj: vedelisteze.sk

Pridať komentár (0)