Dočká sa Slo­ven­sko konečne poriad­nej digi­ta­li­zá­cie? Osob­nosti IT sek­tora ponú­kajú štátu pomoc!

Martin Bohunický / 2. november 2015 / Tools a produktivita

Osob­nosti IT sek­tora pove­dali DOSŤ! a vyhla­sujú ini­cia­tívu, ktorá by konečne mohla pohnúť veci dopredu.

Akti­visti a pop­redné osob­nosti IT sek­tora sa po škan­da­lóz­nej kon­fe­ren­cii Tec­hMatch vzbú­rili a roz­bie­hajú ini­cia­tívu, ktorá má zabrá­niť ďal­šiemu neefek­tív­nemu čer­pa­niu finanč­ných pros­tried­kov. 

Ini­ciá­to­rov hnevá pre­dov­šet­kým fakt, že v moder­nej dobe Slo­ven­sko stále nie je schopné výraz­nej­šie digi­ta­li­zo­vať verejnú správu, v čom sa za vzor ponúka pre­dov­šet­kým fun­gu­júci sys­tém v Estón­sku.

Ako komu­nita IT pro­fe­si­oná­lov, akti­vis­tov a ľudí z IT pro­stre­dia verej­nej správy, sme skla­maní z aktu­ál­neho stavu infor­ma­ti­zá­cie spo­loč­nosti a vývoja posky­to­va­nia elek­tro­nic­kých slu­žieb obča­nom. Infor­mačné tech­no­ló­gie všade naokolo sú jed­nou z kľú­čo­vých síl, ktoré pre­tvá­rajú svet na lep­šie miesto na život. Rov­naké pozi­tíva môže IT pri­niesť aj do fun­go­va­nia verej­nej správy — a v mno­hých kra­ji­nách sa to aj deje. Nie však na Slo­ven­sku,” píše dopo­siaľ neznámy ini­ciá­tor.

Stránka sa opiera o 5 základ­ných bodov a ponúka kon­krétne rie­še­nia. Už inves­to­vané pros­triedky a pros­triedky na údržbu v cel­ko­vej čias­tke 1,4 miliardy eur nie sú pred­me­tom tejto ini­cia­tívy, záu­jem je skôr o efek­tívne využi­tie ďal­ších 800 mili­ó­nov eur.

Cie­ľom slovensko.digital však nemá byť otvo­rená kri­tika, či nezmy­selná petí­cia. Práve naopak. Títo IT odbor­níci štátu ponú­kajú dlho­dobú pomoc a vyzý­vajú k tomu aj ďal­ších. “S jedi­nou pod­mien­kou — trans­pa­rentná spo­lu­práca.”

Autor ini­cia­tívy záro­veň na adrese http://platforma.slovensko.digital spus­til aj dis­kusné fórum, kde sa všetky zále­ži­tosti týka­júce sa prob­le­ma­tiky budú pre­be­rať.

Pod ini­cia­tívu sa pod­pí­sali naprí­klad Michal Tru­ban (Web­sup­port), Šimon Šicko (Pixel Fede­ra­tion), Dali­bor Jakuš (Pro­fe­sia), Peter Gažík (O2), Michal Meško (Mar­ti­nus) a mnohí ďalší, pri­čom via­cerí si želali zostať v ano­ny­mite.

Pridať komentár (0)