Dohoda uzav­retá: Apple kupuje Beats za 3 mld. USD

Michal Tomek / 28. mája 2014 / Tools a produktivita

Apple dnes vo svo­jom vyhlá­sení ozná­mil, že došlo k dohode na akvi­zí­cie spo­loč­nosti Beats. Konečná cena bola po ukon­čení due dili­gence sta­no­vená na 3 mld. USD.

Už nie­koľko týž­dňov sa špe­ku­luje o tom, či sku­točne dôjde ku kúpe Beats zo strany Applu, a ak áno, za akú sumu. Dnes je všetko jasné. V stredu vydalo PR odde­le­nie spo­loč­nosti Apple tla­čovú správu, v kto­rej uvá­dza nasle­dovné:

Spo­loč­nosť Apple dnes ozná­mila, že sa dohodla na akvi­zí­cii uzná­va­nej pred­plat­nej stre­a­mo­va­cej hudob­nej služby Beats Music, a tiež Beats Elect­ro­nics, ktorá vyrába popu­lárne slú­chadlá, repro­duk­tory a audio soft­vér.“

Konečná suma, za ktorú sa akvi­zí­cia bude rea­li­zo­vať, je niž­šia než sa pred­po­kla­dalo. Z pôvod­nej 3,2 miliardy USD sa ustá­lila na koneč­ných 3 miliar­dách, z čoho 2,6 miliardy bude hoto­vosť a 400-tisíc bude zapla­te­ných prav­de­po­dobne vo forme akcií. 

Ďal­šou záha­dou, ktorú táto trans­ak­cia spre­vá­dzala, bol osud zakla­da­te­ľov Beats-u, Dr Dre a Jim­myho Iovina. Obaja sa stanú súčas­ťou Applu. „V srdci som vždy vedel, že Apple a Beats pat­ria k sebe,“ pove­dal Iovine.

Beats bola už od svojho začiatku hitom a štý­lo­vou znač­kou, tak špor­tov­cov ako aj hudob­ní­kov. Mnohé hviezdy si nechali vyro­biť vlastné slú­chadlá. Prav­dou ale je, že nikde na svete nie je tak obľú­bená ako práve v USA. Avšak, aj vďaka tejto akvi­zá­í­cii a Apple Online Store sa bude môcť jed­no­duch­šie šíriť do iných kra­jín.

Čo hovorí na akvi­zí­ciu šéf Applu, Tim Cook? „Hudba je nesmierne dôle­ži­tou súčas­ťou našich živo­tov a v srd­ciach nás v Apple má špe­ciálne miesto. Práve preto do nej neus­tále inves­tu­jeme a teraz spá­jame tieto výni­močné tímy, aby sme mohli pokra­čo­vať vo vytvá­raní naji­no­va­tív­nej­ších hudob­ných pro­duk­tov a slu­žieb na svete.“

Apple oča­káva, že trans­ak­cia sa uzav­rie vo štvr­tom kvar­táli fiš­kál­neho roka. 

Zdroj: apple.com, nbcnews.com, reddotmac.com

Pridať komentár (0)