Doku­ment Pavla Bara­báša zažia­ril na pre­stíž­nom fil­mo­vom fes­ti­vale v Kanade

Marianna Mikešová / 8. november 2016 / Zo Slovenska

Naj­novší film z dielne slo­ven­ského doku­men­ta­ristu s náz­vom Slo­boda pod nákla­dom si z fil­mo­vých fes­ti­va­lov odnáša jednu cenu za dru­hou, a to na medzi­ná­rod­nej úrovni. Naj­nov­šie si ho obľú­bili kri­tici na jed­nom z naj­väč­ších fes­ti­va­lov hor­ských fil­mov na svete v kanad­skom meste Banff. 

Slo­ven­ský doku­ment Slo­boda pod nákla­dom zís­kal významné oce­ne­nie Best Film on Moun­tain Cul­ture, teda naj­lepší film o hor­skej kul­túre. Banff Moun­tain Film Fes­ti­val so 40-roč­nou his­tó­riou hos­til fil­mo­vých nad­šen­cov a kri­ti­kov z celého sveta, a to v auten­tic­kom pro­stredí ska­lis­tých hôr. Jeden z naj­väč­ších a najp­res­tíž­nej­ších fes­ti­va­lov nie­len na ame­ric­kom kon­ti­nente, ale i vo svete, sa tu koná kaž­do­ročne.

Ak by sme viedli debatu, ktoré sú naj­ťaž­šie ľud­ské povo­la­nia, toto by zrejme bolo medzi prvými prieč­kami. Hor­skí nosiči, kto­rým Pavol Bara­báš doku­ment veno­val, sa s ťaž­kým nákla­dom na chrbte bro­dia vyso­ko­hor­ským teré­nom v kaž­dom počasí, či je dážď či vích­rica. Posledná gene­rá­cia tatrans­kých nosi­čov je jedi­neč­ným uni­ká­tom, ktorý na Slo­ven­sku máme. Ak si o nich ešte nepo­čul, tento film ti ich prí­beh vyroz­práva.

Kul­túry na celom svete sú ohro­zené, ak nie sú chrá­nené a dodr­žia­vané ľud­ské práva, keď je obme­dzená slo­boda. Tento este­tický a skromný doku­ment nám umož­ňuje vní­mať ducha ľudí, ktorí našli svoju slo­bodu pri nosení ťaž­kých bre­mien. Vyko­ná­vajú náročné remeslo, ktoré v iných horách už zaniklo. Cez pôso­bivé obrazy zdô­raz­nené cit­li­vou hud­bou a zvukmi prí­rody nám tento intímny por­trét nosi­čov pra­cu­jú­cich v slo­ven­ských Tat­rách uka­zuje, ako si člo­vek vyná­ša­júci náklad môže očis­tiť svoju dušu. Dá sa to chá­pať aj ako meta­fora obety, čo je dnes dosť nemo­derný kon­cept. Ale práve obe­ta­vosť a schop­nosť dávať iným môže pomôcť zachrá­niť miz­núce kul­túry,” pove­dala členka fil­mo­vej poroty Gab­riella Kuhn.

Filmu o slo­bode, sile, ľud­skej odhod­la­nosti a tiež nád­her­nej slo­ven­skej prí­rode z pro­duk­cie K2 Stu­dio, sa darí aj v našich kino­sá­lach. Do slo­ven­ských kín ho pri­niesla Aso­ciá­cia slo­ven­ských fil­mo­vých klu­bov a pozrieť si ho tam môžeš aj teraz, naprí­klad v Bra­ti­slave v Mla­dosti a Lumi­ére.

Zdroj článku: banffcentre.ca/k2studio.sk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: facebook.com/K2studio films

Pridať komentár (0)