Domy rotu­júce podľa polohy slnka vypro­du­kujú 5-krát viac ener­gie ako spot­re­bujú

Mária Hvillová / 8. februára 2016 / Tech a inovácie

Určite ste už počuli o solár­nych pane­loch, ktoré sa otá­čajú za sln­kom, ale počuli ste už o dome, ktorý robí to isté? 

Casas em Movi­mento z Por­tu­gal­ska navrholi nie­koľko pro­to­ty­pov sln­kom pohá­ňa­ných domov, ktoré sú schopné absor­bo­vať obrov­ské množ­stvo ener­gie. V tomto prí­pade ide o foto­vol­taické články a celú kon­štruk­ciu domu, ktoré sú schopné pohy­bo­vať sa podľa tra­jek­tó­rie slnka. Guil­herme Silva, ktorý pra­co­val na tomto pro­jekte od prvého pred­sta­ve­nia na Solar Decat­hlon v Mad­ride, pove­dal, že hlav­nou myš­lien­kou bolo pri­viesť k životu budovy, v kto­rých žijeme, pra­cu­jeme a trá­vime väč­šinu svojho času, udr­ža­teľ­ným spô­so­bom. Dizajn bol inšpi­ro­vaný slneč­ni­cami. Krátke video presne uka­zuje, ako tento sys­tém fun­guje.

Slneč­ni­cový efekt je vytvo­rený kom­bi­ná­ciou dvoch pohy­bov: rotá­ciou samot­nej budovy o 180° počas celého dňa a rotá­ciou foto­vol­taic­kých člán­kov na stre­che „prí­klopu“ , aby sa zabez­pe­čil 90° sklon povr­chu vzhľa­dom k polohe slnka — slneč­ných lúčov (opti­málny uhol na výrobu ener­gie).“ Silva tvrdí, že kom­bi­no­vaná rotá­cia budovy a stre­chy vypro­du­kuje 25 000kWh/rok elek­tric­kej ener­gie, čo je až päť­krát viac elek­triny, ktorú by dom takejto veľ­kosti doká­zal zvy­čajne spot­re­bo­vať.

Dom Movimento

Dom je pred­prog­ra­mo­vaný, aby sle­do­val polohu slnka a pou­žíva ekvi­va­lent šies­tich 60 wat­to­vých žia­ro­viek bežia­cich po dobu jed­nej hodiny na roto­va­nie každý deň – čo je zaned­ba­teľný výsle­dok vzhľa­dom k tomu koľko ener­gie vytvára. Silva vraví, že kĺbový chod mobil­ného „prí­klopu“ bol navr­hnutý aj na kon­tro­lo­va­nie účinku svetla a tieňa, posky­tu­júc ochranu proti nad­mer­ným slneč­ným zis­kom v lete, výsled­kom čoho je 80% zní­že­nie výdav­kov na chla­de­nie. V zime sa stre­cha „prí­klopu“ pohy­buje pozdĺž osi v hor­nej časti sta­veb­nej kon­štruk­cie, čo zais­ťuje maxi­málny slnečný zisk. Rotá­cia tak­tiež ovplyv­ňuje dyna­miku inte­ri­éru budovy.

Rotujúci dom Movemento - polohy

Naprí­klad, ráno sa môže kuchyňa zmen­šiť, pre­tože denná rutina rodín 21. sto­ro­čia len zriedka dovo­ľuje kaž­dému nara­ňaj­ko­vať sa spolu; večer sa môže zlú­čiť s obý­va­cou izbou, čo umož­ňuje rodine trá­viť čas spo­ločne na konci dňa pri varení alebo veče­raní.

Polohy domu počas dňa

V Por­tu­gal­sku trvá prie­merná doba den­ného pohybu 9 hodín v zime a 15 hodín v lete. Pou­ží­va­te­lia môžu manu­álne zme­niť rých­losť, pri­čom jedno oto­če­nie vyža­duje aspoň 12 minút, tvrdí Silva. Záro­veň zdô­raz­ňuje, že rotá­cia nebude narú­šať hladké fun­go­va­nie vo vnútri domác­nosti (inými slo­vami, váš riad nebude padať a roz­bí­jať sa o pod­lahu zakaž­dým, keď sa dom otočí).

Keď Casas em Movi­mento pred­sta­vili svoj návrh MIT (Mas­sa­chu­sett­skej tech­nic­kej uni­ver­zite), odpo­rú­čali im, aby najprv oslo­vili high-end trh, výsled­kom čoho bola pomerne vysoká cena; 6 387€ za meter štvor­cový. Momen­tálne dúfajú, že sa im podarí cenu zní­žiť. „Našou stra­té­giou je pokra­čo­vať s opti­ma­li­zo­va­ním tech­no­ló­gie a všet­kých pro­ce­sov, aby sme v budúc­nosti mohli dosiah­nuť aj šir­šie odvet­vie trhu za niž­šie náklady,“ pove­dal Silva. „Našim dlho­do­bým cie­ľom je dosiah­nuť rov­nakú cenu za meter štvor­cový ako v bež­ných budo­vách.“

Vedelisteže.sk

Zdroj: vedelisteze.sk, zdroj foto­gra­fií: inhabitat.com

Pridať komentár (0)