Domy rotu­jú­ce pod­ľa polo­hy sln­ka vypro­du­ku­jú 5-krát viac ener­gie ako spot­re­bu­jú

Mária Hvillová / 8. februára 2016 / Tech a inovácie

Urči­te ste už poču­li o solár­nych pane­loch, kto­ré sa otá­ča­jú za sln­kom, ale poču­li ste už o dome, kto­rý robí to isté? 

Casas em Movi­men­to z Por­tu­gal­ska navrho­li nie­koľ­ko pro­to­ty­pov sln­kom pohá­ňa­ných domov, kto­ré sú schop­né absor­bo­vať obrov­ské množ­stvo ener­gie. V tom­to prí­pa­de ide o foto­vol­taic­ké člán­ky a celú kon­štruk­ciu domu, kto­ré sú schop­né pohy­bo­vať sa pod­ľa tra­jek­tó­rie sln­ka. Guil­her­me Sil­va, kto­rý pra­co­val na tom­to pro­jek­te od prvé­ho pred­sta­ve­nia na Solar Decat­hlon v Mad­ri­de, pove­dal, že hlav­nou myš­lien­kou bolo pri­viesť k živo­tu budo­vy, v kto­rých žije­me, pra­cu­je­me a trá­vi­me väč­ši­nu svoj­ho času, udr­ža­teľ­ným spô­so­bom. Dizajn bol inšpi­ro­va­ný slneč­ni­ca­mi. Krát­ke video pres­ne uka­zu­je, ako ten­to sys­tém fun­gu­je.

Slneč­ni­co­vý efekt je vytvo­re­ný kom­bi­ná­ci­ou dvoch pohy­bov: rotá­ci­ou samot­nej budo­vy o 180° počas celé­ho dňa a rotá­ci­ou foto­vol­taic­kých člán­kov na stre­che „prí­klo­pu“ , aby sa zabez­pe­čil 90° sklon povr­chu vzhľa­dom k polo­he sln­ka — slneč­ných lúčov (opti­mál­ny uhol na výro­bu ener­gie).“ Sil­va tvr­dí, že kom­bi­no­va­ná rotá­cia budo­vy a stre­chy vypro­du­ku­je 25 000kWh/rok elek­tric­kej ener­gie, čo je až päť­krát viac elek­tri­ny, kto­rú by dom takej­to veľ­kos­ti doká­zal zvy­čaj­ne spot­re­bo­vať.

Dom Movimento

Dom je pred­prog­ra­mo­va­ný, aby sle­do­val polo­hu sln­ka a pou­ží­va ekvi­va­lent šies­tich 60 wat­to­vých žia­ro­viek bežia­cich po dobu jed­nej hodi­ny na roto­va­nie kaž­dý deň – čo je zaned­ba­teľ­ný výsle­dok vzhľa­dom k tomu koľ­ko ener­gie vytvá­ra. Sil­va vra­ví, že kĺbo­vý chod mobil­né­ho „prí­klo­pu“ bol navr­hnu­tý aj na kon­tro­lo­va­nie účin­ku svet­la a tie­ňa, posky­tu­júc ochra­nu pro­ti nad­mer­ným slneč­ným zis­kom v lete, výsled­kom čoho je 80% zní­že­nie výdav­kov na chla­de­nie. V zime sa stre­cha „prí­klo­pu“ pohy­bu­je pozdĺž osi v hor­nej čas­ti sta­veb­nej kon­štruk­cie, čo zais­ťu­je maxi­mál­ny slneč­ný zisk. Rotá­cia tak­tiež ovplyv­ňu­je dyna­mi­ku inte­ri­é­ru budo­vy.

Rotujúci dom Movemento - polohy

Naprí­klad, ráno sa môže kuchy­ňa zmen­šiť, pre­to­že den­ná ruti­na rodín 21. sto­ro­čia len zried­ka dovo­ľu­je kaž­dé­mu nara­ňaj­ko­vať sa spo­lu; večer sa môže zlú­čiť s obý­va­cou izbou, čo umož­ňu­je rodi­ne trá­viť čas spo­loč­ne na kon­ci dňa pri vare­ní ale­bo veče­ra­ní.

Polohy domu počas dňa

V Por­tu­gal­sku trvá prie­mer­ná doba den­né­ho pohy­bu 9 hodín v zime a 15 hodín v lete. Pou­ží­va­te­lia môžu manu­ál­ne zme­niť rých­losť, pri­čom jed­no oto­če­nie vyža­du­je aspoň 12 minút, tvr­dí Sil­va. Záro­veň zdô­raz­ňu­je, že rotá­cia nebu­de narú­šať hlad­ké fun­go­va­nie vo vnút­ri domác­nos­ti (iný­mi slo­va­mi, váš riad nebu­de padať a roz­bí­jať sa o pod­la­hu zakaž­dým, keď sa dom oto­čí).

Keď Casas em Movi­men­to pred­sta­vi­li svoj návrh MIT (Mas­sa­chu­sett­skej tech­nic­kej uni­ver­zi­te), odpo­rú­ča­li im, aby najprv oslo­vi­li high-end trh, výsled­kom čoho bola pomer­ne vyso­ká cena; 6 387€ za meter štvor­co­vý. Momen­tál­ne dúfa­jú, že sa im poda­rí cenu zní­žiť. „Našou stra­té­gi­ou je pokra­čo­vať s opti­ma­li­zo­va­ním tech­no­ló­gie a všet­kých pro­ce­sov, aby sme v budúc­nos­ti moh­li dosiah­nuť aj šir­šie odvet­vie trhu za niž­šie nákla­dy,“ pove­dal Sil­va. „Našim dlho­do­bým cie­ľom je dosiah­nuť rov­na­kú cenu za meter štvor­co­vý ako v bež­ných budo­vách.“

Vedelisteže.sk

Zdroj: vedelisteze.sk, zdroj foto­gra­fií: inhabitat.com

Pridať komentár (0)