Dron, z kto­rého ide strach!

Martin Kráľ / 9. máj 2015 / Tools a produktivita

Po prvých sekun­dách poze­ra­nia si poviete, že sa jedná o zrých­lené fake video. Nie je tomu tak! 

Je až nesku­točné, ako rýchlo sa dokáže tento dron pohy­bo­vať. Celý biz­nis okolo dro­nov je len v úpl­ných začiat­koch, a teraz si pred­stavte ako rýchlo budú lie­tať drony o také dva roky. Nie­kedy mám pocit, že sa viac bojím ako teším. 

”Speed Demon som posta­vil, len za $670″, tvrdí maji­teľ dronu.

Túto quad­ro­kop­téru posta­vil geek, ktorý sa roz­ho­dol zdie­lať všetky tech­nické špe­ci­fi­ká­cie týka­júce sa Speed Demona. Dokonca má vo zvyku vždy po skon­štru­ovaní svojho dronu zdie­lať so sve­tom všetky tech. špecky: https://vimeo.com/warthox/videos

Speed Demon bol celý posta­vený z častí, ktoré si jed­no­du­cho objed­náte na webe http://flyduino.net/. Ak by ste mali záu­jem vedieť, z kto­rých časti je Speed Demon posta­vený, tak tu ich máte: minic­p120 x2208 2000kv 6x4.5 hqp­rop kiss esc 18a nano­wii 4s1800 40c 

zdroj: The­Verge

Pridať komentár (0)