Drop­pie: Slo­ven­ská apli­ká­cia, ktorá chce otriasť sve­tom

Alexandra Paluchová / 9. máj 2014 / Business

Drop­pie je síce len vo vývo­jo­vom štá­diu, no už teraz stihla táto ori­gi­nálna apli­ká­cia zare­zo­no­vať svo­jou ambi­ci­óz­nos­ťou. Ešte sa totiž nikomu zo Slo­ven­ska nepo­da­rilo vybu­do­vať priamu kon­ku­ren­ciu takým gigan­tom, ako je Ins­ta­gram, Snap­chat alebo Four­squ­are.

Áno, poviete si, že už teraz je jasné, že sa im to nemôže poda­riť. No cha­lani z Drop­pie netr­pia skep­sou z malosti trhu, kde sa táto apli­ká­cia vyvíja. Netr­pia ani nedos­ta­toč­ným množ­stvom seba­ve­do­mia a odhod­la­nia, čo pri dob­rom namie­šaní tímu môže predsa len viesť k úspe­chu. 

Počiatky apli­ká­cie Drop­pie možno hľa­dať ešte v kra­ko­ws­kom akce­le­rá­tore Hub­raum, kde cha­lani využili veľmi dobré záze­mie medzi­ná­rod­ných men­to­rov. Tu sa im poda­rilo úspešne odpi­vo­to­vať pôvodnú myš­lienku, s kto­rou vyhrali Star­tup­We­e­kend v Bra­ti­slave. Dôvo­dom, prečo sa do vývoja apli­ká­cie Drop­pie pus­tili, je pomerne zau­jí­mavá niche diera na trhu sociál­nych apli­ká­cii. Na tomto trhu Face­book rapídne stráca svoju kli­en­telu, na kto­rej pôvodne vyrás­tol, a na strane dru­hej, u kon­ku­renč­ných appiek absen­tuje fun fak­tor a ina­kosť.

Čo Drop­pie vôbec je a kto za tým stojí?

Apli­ká­cia Drop­pie je uni­kátna sociálna sieť, ktorá spája ľudí za úče­lom ori­gi­nál­neho zdie­ľa­nia foto­gra­fií priamo z miesta, na kto­rom boli vytvo­rené. Túto foto­gra­fiu uží­va­teľ dropne /zanechá/ na mieste, kde sa práve nachá­dza — či už v bare, škole, na ulici, mhd alebo inde. Ako­náhle pre­chá­dzate okolo drop­nu­tej foto­gra­fie, ktorú na danom mieste zane­chal jej pôvodný autor, môžete oča­ká­vať push noti­fi­ká­ciu, kto­rou si ju vyz­dvih­nete. Potom sa vám priamo zobrazí pro­fil osoby, ktorá ju tam nechala.

Veľmi dôle­žité je spo­me­núť, že tieto foto­gra­fie nesú v sebe mes­sage /text/, kto­rým danú foto­gra­fiu obo­ha­títe.

Apli­ká­cia Drop­pie pri­ne­sie uží­va­te­ľovi vždy zau­jí­mavý obsah a to ju ani netreba mať otvo­renú. „Ako si tak cho­díš po svete, v pozadí zbie­raš fotky so sprá­vami, ktoré nie­kto zane­chal na tvo­jej trase. Nemu­síš ho ani poznať. Keď raz zdvih­neš nie­koho „Drop“, môžeš naň rea­go­vať – Snap­chat style. A ak sa ti nepáči, kaš­leš na ňu. Uni­kátny algo­rit­mus však vždy zabez­pečí, aby bol obsah rele­vantný a bolo ho dosta­tok. Každý user má na Drop­pie svoj pro­fil, ktorý je možné fol­lo­wo­vať, a tým sa jeho dropy zobra­zia aj iným use­rom,’’ hovorí Mar­tin Her­man.

Cha­lani z Drop­pie si spra­vili pries­kum na vzorke 400 ľudí, z kto­rého vzišlo množ­stvo uži­toč­ných vecí. To im pomohlo apli­ká­ciu ešte lep­šie nasta­viť a pri­dať nie­ktoré vychy­távky, ktoré nám pre­zra­dia časom.

Drop­pie v súčas­nosti tvorí štvor­členný tím. Zakla­da­te­lia apli­ká­cie Marek Šán­dor a Mar­tin Her­man tvr­dia, že Drop­pie je navr­hnutá úče­lovo a jed­no­du­cho, čo bude jed­ným z hlav­ných fak­to­rov jej úspe­chu. Aby jed­no­du­chosti nebolo pri­málo, v appke dokonca chýba aj menu but­ton.

Viac info sa dozviete na www.droppieapp.com

Pridať komentár (0)