Dup­li­cit­né sprá­vy už nebu­dú exis­to­vať

Kika Besedičová / 16. júla 2014 / Tech a inovácie

Posled­ná ver­zia Face­bo­oku Beta sa koneč­ne vyrov­na­la s dvo­j­itým zobra­ze­ním správ. Aj pre Win­do­ws Pho­ne totiž pred pár mesiac­mi vyšiel samos­tat­ný komu­ni­ká­tor Face­bo­ok Mes­sen­ger, kto­rý je pek­ný, pre­hľad­ný a spo­ľah­li­vý. Ak ho máte, nemá zmy­sel, aby boli sprá­vy tiež v základ­nom Face­bo­oku. Dup­li­cit­né fun­kcie pre obslu­hu správ sa tak z apli­ká­cie vytra­ti­li.

Mic­ro­soft nám pred­vie­dol ukáž­ko­vý prí­klad pre­po­je­nia dvoch apli­ká­cií. Ved­ľa lupy po novom náj­de­te tla­čid­lo s pove­do­mým sym­bo­lom. To vás pre­pne do Mes­sen­ge­ra. Neuvi­dí­te tak ani dvo­ja­ké ozná­me­nia o pri­chá­dza­jú­cich cha­toch. Pýta­te sa, čo sa sta­ne, keď v tele­fó­ne ten­to komu­ni­ká­tor od Mar­ka Zuc­ker­ber­ga chý­ba?

Potom sa v základ­nom ”kli­en­to­vi” na rov­na­kom mies­te obja­ví kla­sic­ký sym­bol pre otvo­re­nie správ. V pre­hľa­de sa potom obja­ví odpo­rú­ča­nie, aby ste si Mes­sen­ger nain­šta­lo­va­li. Revo­lú­cia sa neko­ná, ale pre pou­ží­va­te­ľov Win­do­ws Pho­ne sa bez­po­chy­by jed­ná o faj­no­vé roz­lo­že­nie síl medzi dvo­ma samos­tat­ný­mi apli­ká­cia­mi. 

Zdroj: microsoft.com

Pridať komentár (0)