Dup­li­citné správy už nebudú exis­to­vať

Kika Besedičová / 16. júla 2014 / Tech a inovácie

Posledná ver­zia Face­bo­oku Beta sa konečne vyrov­nala s dvo­j­itým zobra­ze­ním správ. Aj pre Win­dows Phone totiž pred pár mesiacmi vyšiel samos­tatný komu­ni­ká­tor Face­book Mes­sen­ger, ktorý je pekný, pre­hľadný a spo­ľah­livý. Ak ho máte, nemá zmy­sel, aby boli správy tiež v základ­nom Face­bo­oku. Dup­li­citné fun­kcie pre obsluhu správ sa tak z apli­ká­cie vytra­tili.

Mic­ro­soft nám pred­vie­dol ukáž­kový prí­klad pre­po­je­nia dvoch apli­ká­cií. Vedľa lupy po novom náj­dete tla­čidlo s pove­do­mým sym­bo­lom. To vás pre­pne do Mes­sen­gera. Neuvi­díte tak ani dvo­jaké ozná­me­nia o pri­chá­dza­jú­cich cha­toch. Pýtate sa, čo sa stane, keď v tele­fóne tento komu­ni­ká­tor od Marka Zuc­ker­berga chýba?

Potom sa v základ­nom ”kli­en­tovi” na rov­na­kom mieste objaví kla­sický sym­bol pre otvo­re­nie správ. V pre­hľade sa potom objaví odpo­rú­ča­nie, aby ste si Mes­sen­ger nain­šta­lo­vali. Revo­lú­cia sa nekoná, ale pre pou­ží­va­te­ľov Win­dows Phone sa bez­po­chyby jedná o faj­nové roz­lo­že­nie síl medzi dvoma samos­tat­nými apli­ká­ciami. 

Zdroj: microsoft.com

Pridať komentár (0)