Dva roky sú všetko, čo potre­bu­ješ

David Ams/medium.com, preklad: Tatiana Rumanovská / 19. decembra 2015 / Tools a produktivita

Všetko závisí len od uhľa pohľadu. 2 roky nečin­nosti ubehnú rýchlo a ani si to neuve­do­míš. 2 roky kon­ti­nu­ál­neho, kaž­do­den­ného pri­bli­žo­va­nia sa k cieľu sa zase môžu zdať ako neko­neč­nosť.

2 roky = 24 mesia­cov = 730 dní. Môžu sa ti zdať ako ire­le­vantné časové obdo­bie, no záro­veň môžeš za rov­naký čas dosiah­nuť významné výsledky. Ak sa začneš veno­vať športu, ktorý si chcel vždy skú­siť, za 2 roky v ňom môžeš byť naozaj dobrý. Alebo si dáš závä­zok a začneš prak­ti­zo­vať nejaký ranný rituál (skoré vstá­va­nie, ranný beh, cie­lená rela­xá­cia). Len 2 roky a tvoj život, kon­dička, či cel­kový duševný stav alebo adap­tá­cia na stres naberú úplne iné kon­túry. Lep­šie a pozi­tív­nej­šie. Za 2 roky môžeš stret­núť lásku svojho života, zalo­žiť si rodinu, vybu­do­vať základy biz­nisu.

2 roky sú v pod­state ničím a majú ten­den­ciu stať sa rýchlo pre­már­ne­nými. Ale s malými a postup­nými krô­čikmi, pev­ným odhod­la­ním a dôsled­nos­ťou môžeš doká­zať veľa. Sku­točne veľa!

DSC_0448-1024x678

Začni sa veno­vať nie­čomu, čo si vždy chcel robiť

Lep­šie neskoro ako nikdy. A pamä­taj si, že NIKDY nebu­deš prí­liš starý/chorý/vyťažený na to, aby si nebol schopný veno­vať sa nie­čomu, o čom si ako dieťa sní­val (v prí­pade cho­roby sa rea­li­zá­cia nie­kto­rých čin­ností samoz­rejme obme­dzuje, no aj tak nič nie je nemožné). Kde je vôľa, tam je cesta. Začni hrať na hudobný nástroj. Vyskú­šaj bun­gee jum­ping, vodný skú­ter alebo tan­de­mový zoskok padá­kom. Kúp si zrkad­lovku a začni fotiť, len tak pre radosť. O 2 roky bude z teba možno taký „slabší“ pro­fík s výbor­ným poci­tom, že si uro­bil niečo, čo si vždy chcel.

Minu­losť je už za tebou, nene­chaj nech ťa ovplyv­ňuje. Nemu­síš byť predsa tým, kým si po dlhú dobu kedysi bol. Nedo­voľ stra­chu aby ťa ovlá­dal. Strach je len blo­kom v tvo­jej mysli rov­nako ako pred­sudky a názory iných. Si jedi­nečný, preto sa nene­chaj ovplyv­ňo­vať väč­ši­nou.

Girl playing piano

Tým, že budeš každý deň robiť veci, ktoré milu­ješ, aj len na pár minút, sa naučíš vychut­ná­vať si mož­nosti, ktoré ti život ponúka. Dni už nebudú len már­nym ply­nu­tím času. Uvi­díš ako sa sám osob­nostne roz­ví­jaš.“ 

Maj veci pod kon­tro­lou 

Zrejme je zby­točné pýtať sa ťa, čo by si si rad­šej zvolil/a, či cítiť sa super, plný ener­gie a opti­miz­mus alebo naopak, nála­dovo a mdlo. Presne o tom to je. Máš mož­nosť voľby. Celé to stojí na voľbe. Keď sa roz­hod­neš obme­dziť alko­hol alebo nezdravé jedlo, dáš zelenú čis­tej vode z vodo­vodu, budeš viac cho­diť po scho­doch namiesto výťahu, či pešo do práce, nežia­duce výsledky sa nedo­sta­via. Cesta, ktorá k cieľu vedie, je omnoho dôle­ži­tej­šia než cieľ samotný.

Zdra­vie, náladu aj čas máš vo svo­jich rukách. Pre­vezmi nad nimi kon­trolu, sta­raj sa o seba, buď vďačný. Do 2 rokov pocí­tiš úžasné zmeny.“

DSC_0668-1024x678

Utíš svoje ego

Ak chceš niečo zme­niť, pozri sa najprv na seba. Buď k ľuďom lás­kavý. Začni od svo­jich najb­liž­ších. Nehne­vaj sa zby­točne, nepo­su­dzuj, vší­maj si len to dobré a pamä­taj na to, že svoju rodinu nesmierne ľúbiš. Viac ako čokoľ­vek.  Aj v práci bude tvoja vľúd­nosť oce­nená. Tento prí­stup ti od dru­hých pri­ne­sie omnoho viac rešpektu. Veď predsa na to, aby si zís­kal rešpekt, nemu­síš vzbu­dzo­vať strach. Nauč sa tiež pove­dať v správ­nych situ­áciách NIE, aby si ľudia tvoje ÁNO o to viac vážili. 

Miluj a dôve­ruj iným dosta­točne aspoň 2 roky a budeš z toho bene­fi­to­vať mini­málne 10 ďal­ších.“

Nastav si dlho­dobé ciele a každý deň sa k nim malými krokmi pri­bli­žuj

Ciele bez čin­ností sú len žela­nia. Úspech tiež nie je náhod­ným javom. Je to pro­ces, nasta­ve­nie mysle. Bez pra­vi­del­nosti, poriad­nosti a odda­nosti sa k nemu len ťažko dopra­cu­ješ.

Aj malé činy robia veľké roz­diely. Pozri sa na seba o 2 roky do zrkadla a uvi­díš, že si pomys­líš: to bolo rýchle!“ 

Pridať komentár (0)