Dvaja Slováci medzi najbohatšími ľuďmi planéty, nový rebríček Forbes je na svete

Mária Ambrozová / 5. marca 2019 / Biznis

  • For­bes dnes už po 33-krát zve­rej­nil svoj zo­znam naj­bo­hat­ších ľudí pla­néty
  • Aj po roku na pr­vej priečke svieti meno hlavy Ama­zonu
  • V reb­ríčku sa ob­ja­vili však aj dvaja Slo­váci
zdroj: AP Photo/Ted S. Warren
  • For­bes dnes už po 33-krát zve­rej­nil svoj zo­znam naj­bo­hat­ších ľudí pla­néty
  • Aj po roku na pr­vej priečke svieti meno hlavy Ama­zonu
  • V reb­ríčku sa ob­ja­vili však aj dvaja Slo­váci

Ma­ga­zín For­bes opäť zo­sta­vil reb­rí­ček naj­bo­hat­ších ľudí sveta za rok 2018. Na pr­vých prieč­kach sa žiadne prek­va­pe­nie ne­koná. S ma­jet­kom v hod­note 131 mi­liárd do­lá­rov na čele stojí Jeff Be­zos, šéf Ama­zonu, za ním s 96,5 mi­liar­dami na­sle­duje za­kla­da­teľ Mic­ro­softu (ktorý bol až 12-krát v tomto zo­zname na pr­vom mieste), tretí je in­ves­tičný mág War­ren Buf­fett a jeho 82,5 mi­liardy do­lá­rov. Reb­rí­ček má tento rok o 55 mien me­nej, než ten mi­nulý.

 

Po­zrite si tento prís­pe­vok na Ins­ta­grame

 

Prís­pe­vok, ktorý zdieľa For­bes (@for­bes),

Na štvr­tom mieste sa umiest­nil ma­ji­teľ sku­piny lu­xus­ných zna­čiek Ber­nard Ar­nault spolu so svo­jou ro­di­nou, ktorý si za rok 2018 na konto podľa For­besu pri­pí­sal re­kordne vy­soké príjmy vďaka expan­zii na čín­skom trhu. Jeho ma­je­tok je od­ha­do­vaný na 76 mi­liárd do­lá­rov a je teda naj­bo­hat­ším Euró­pa­nom v tomto zo­zname.

64 mi­liárd do­lá­rov vy­stre­lilo Car­losa Slim Helú a jeho ro­dinu na piate miesto reb­ríčka For­bes. Tento pán je naj­bo­hat­ším mu­žom Me­xika a vý­znamne in­ves­tuje v ob­lasti te­le­ko­mu­ni­ká­cie, má po­diel v New York Ti­mes, an­ga­žuje sa však aj v sta­veb­níc­tve či ba­níc­tve.

Šieste miesto patrí vďaka ma­jetku v hod­note 62,7 mi­liárd do­lá­rov naj­bo­hat­šiemu mu­žovi Špa­niel­ska, Aman­ci­ovi Or­te­ga­ovi. Vlastní 60 % spo­loč­nosti In­di­tex, ktorá pod se­bou sú­stre­ďuje 8 zná­mych zna­čiek, me­dzi inými aj Pull & Bear alebo Mas­simo Dutti, naj­zná­mejší je však vďake značke Zara. Podľa For­besu len vďaka di­vi­den­dám na jeho účet pri­budne 400 mi­li­ó­nov ročne.

 

Po­zrite si tento prís­pe­vok na Ins­ta­grame

 

Prís­pe­vok, ktorý zdieľa For­bes (@for­bes),

Spo­lu­za­kla­da­teľ soft­vé­ro­vej firmy Oracle, Larry El­li­son sa tento rok v reb­ríčku umiest­nil na sied­mom mieste. Jeho ma­je­tok pred­sta­vuje 62,5 mi­liárd do­lá­rov. Len v ja­nu­ári ozná­mil, že je vlast­ní­kom 3 mi­li­ó­nov ak­cií, kto­rých cel­ková hod­nota pred­sta­vuje mi­liardu do­lá­rov.

Na ôs­mom mieste sa ten­to­krát umiest­nil za­kla­da­teľ Fa­ce­bo­oku, Mark Zuc­ker­berg s ak­tu­ál­nym ma­jet­kom v hod­note 62,3 mi­liardy do­lá­rov. Stále fi­gu­ruje v pr­vej de­siatke tohto reb­ríčka, hoci si za po­sledný rok užil je­den škan­dál svojho „die­ťaťa“ za dru­hým. V sú­čas­nosti vlastní už len 17 % ak­cií ob­ľú­be­nej so­ciál­nej siete.

De­viaty je Mi­chael Blo­om­berg a jeho 55,5 mi­liardy do­lá­rov. Tento veľký od­porca po­li­tiky Do­nalda Trumpa je me­diál­nym má­gom a zá­ro­veň ak­tív­nym fi­lan­tro­pom. V po­sled­nom ob­dobí ve­no­val nie­koľko mi­li­ó­nov do­lá­rov na boj proti kli­ma­tic­kým zme­nám a kon­trolu zbraní.

De­siatku tento rok uzat­vára vďaka ma­jetku v hod­note pri­bližne 50,8 mi­liardy do­lá­rov spo­lu­za­kla­da­teľ Go­oglu Larry Page.

Nie je­den, ale dvaja Slo­váci

V reb­ríčku fi­gu­rujú aj dvaja Slo­váci. Od roku 2017 si tu pevné miesto drží za­kla­da­teľ HB Re­a­vis Ivan Chrenko. S ma­jet­kom v od­ha­do­va­nej hod­note 1,6 mi­liardy do­lá­rov mu patrí priečka číslo 1425, ale zau­jí­ma­vos­ťou je, že na 2057 mieste je ďalší zá­stupca Slo­ven­ska. Je to spo­lu­za­kla­da­teľ fi­nanč­nej sku­piny Penta, Ja­ro­slav Haš­čák.

Pri Chren­kovi For­bes ne­za­bu­dol spo­me­núť jeho prácu s re­a­li­tami, stavbu jed­nej z naj­vyš­ších bu­dov Európy vo Var­šave, ale aj de­sať­mi­li­ó­novú in­ves­tí­ciu do star­tupu Expo­nea. Ja­ro­slava Haš­čáka zase vidí ako pod­ni­ka­teľa vo sfé­rach zdra­vot­níc­tva, fi­nanč­níc­tva, opäť re­a­lít, ale aj v le­tec­kom prie­mysle, ktorý so svo­jou spo­loč­nos­ťou zo­hral vý­znamnú úlohu v 90. ro­koch po­čas slo­ven­skej pri­va­ti­zá­cie, no spo­mína aj na jeho štú­dium v Pe­kingu a do­voz čín­skych tex­tí­lií na náš trh.

 

Po­zrite si tento prís­pe­vok na Ins­ta­grame

 

Prís­pe­vok, ktorý zdieľa hb re­a­vis (@hb­re­a­vis),

Zdroj: For­bes

Pridať komentár (0)