Dve naj­ne­bez­peč­nej­šie ces­ty sve­ta aj naj­daž­di­vej­šie mies­to pla­né­ty. Slo­vá­ci sa na Lade pokú­sia prejsť 20-tisíc kilo­met­rov naprieč Ázi­ou

interez.sk / 20. mája 2017 / Zo Slovenska

zdroj: Lada svetom/worldfortravel.com

Ces­to­va­nie je feno­mén. Pozná­te hádam člo­ve­ka, kto­rý by nerád videl nové, dopo­siaľ pre neho nepoz­na­né záku­tia Zeme, či aspoň svo­jej kra­ji­ny? Je však pár ľudí, kto­rí milu­jú ces­to­va­nie o kúsok viac, ako ostat­ní. O bláz­noch, kto­rí po sve­te ces­tu­jú na sta­rých soviet­skych stro­joch, kto­ré už na našich ces­tách len tak nevi­dí­te, ste už urči­te poču­li. Lada sve­tom sa púš­ťa na ďal­šiu dob­ro­druž­nú ces­tu. Ten­to­krát sa vybe­rú naprieč Ázi­ou.

Ako vzni­kol pro­jekt LADA sve­tom a o čom je?

Nie­ke­dy začiat­kom roka 2013 sme sede­li pri pive a plá­no­va­li let­nú dovo­len­ku. Po troch sezó­nach ces­to­va­nia po západ­nej Euró­pe na poži­ča­nej 9-miest­nej moder­nej dodáv­ke, sme chce­li tro­chu viac dob­ro­druž­stva, exo­ti­ky a menej tra­dič­né­ho turiz­mu. Za prvý cieľ sme zvo­li­li Kyjev. Len­že na Ukra­ji­nu sa nám v moder­nom aute nech­ce­lo a zača­li sme hľa­dať nie­čo viac „východ­né“. Až sme jed­né­ho dňa na inze­rát obja­vi­li Vasi­ľa – Ladu 2105. Na dru­hý deň bol náš, zjed­na­li sme cenu zo 150€ na 200€ (plná nádrž + náh­rad­né die­ly) a šli sme na to.“

LADA Sve­tom

Jas­né, že pro­jekt je naj­mä o ces­to­va­ní, zážit­koch a poriad­nej zába­ve. Ale radosť máme aj z toho, keď sa môže­me s ľuď­mi o naše zážit­ky a prí­ho­dy pode­liť. Pra­vi­del­ne cho­dí­me pre­zen­to­vať na ces­to­va­teľ­ské akcie a fes­ti­va­ly a takis­to z ciest vzni­ká, že vraj cel­kom zábav­ný ces­to­pis. Všet­ko náj­de­te na našom webe.“

LADA Sve­tom

Cha­la­ni toho na sta­rých Ladách VAZ 2105 pre­ces­to­va­li už mno­ho. Kyjev, Bala­dal­kan, Expe­dí­cia Kaz­pik, Mon­go­la­da, La Dakar. To sú ich pro­jek­ty z minu­lých rokov, kto­ré im pri­nies­li množ­stvo zážit­kov. Ten­to­krát svo­ju ces­tu nazva­li Ladá­zia.

LADA Sve­tom

LADÁ­ZIA 2017

Dva mesia­ce na ces­tách, dve výko­nom nabu­še­né rus­ké maši­ny a v nich par­tič­ka spo­te­ných šofé­rov, bez­cieľ­ne blú­dia­cich po naj­hor­ších ces­tách sve­ta. Zacho­vá­me ver­nosť náš­mu žob­rác­ke­mu štýlu a mož­no nav­ští­vi­me neja­ký chrám. Ak nás tam pus­tia. Ak nie, tak sa aspoň cvak­ne­me pod neja­kou osem­ti­sí­cov­kou. V kaž­dom prí­pa­de si opäť berie­me lyže, pre­to­že žiad­na ces­ta nemá bez lyží zmy­sel. A ak sa poda­rí, ces­tou zly­žu­je­me neja­ký kopec ale­bo aspoň pies­ko­vú dunu v Hima­lá­jach.“ 

LADA Sve­tom

20 000 kilo­met­rov v nadu­pa­ných rus­kých maši­nách naprieč Ázi­ou, čaká šes­ti­cu ostrie­ľa­ných vodi­čov už budú­ci mesiac. Ide o naj­šia­le­nej­ší, naj­dl­h­ší a asi aj naj­ne­bez­peč­nej­ší pro­jekt, kto­rý si cha­la­ni z LADA sve­tom zatiaľ vymys­le­li. Zo Slo­ven­ska cez Tadži­kis­tan, Kir­giz­sko, Čínu, Pakis­tan, Indiu, Nepál, Mjan­mar­sko, Thaj­sko, Laos a Kam­bo­džu. Dva sta­ré rus­ké stro­je budú musieť zvlád­nuť naj­vyš­šie autom dosia­hnu­teľ­né mies­to na Zemi, dve naj­ne­bez­peč­nej­šie ces­ty pla­né­ty, ale aj naj­daž­di­vej­šie a najd­rah­šie turis­tic­ké kra­ji­ny sve­ta.

LADA Sve­tom
LADA Sve­tom
LADA Sve­tom

A to všet­ko v pun­ko­vom a under­groun­do­vom štý­le, kto­ré pri­ná­ša spa­nie na zemi a toale­tu medzi dvo­ma stro­ma­mi. Ako sami hovo­ria, veľa pamia­tok na ces­tách nepo­ze­ra­jú. „Aj keby sme neja­kú kul­tú­ru chce­li zažiť, urči­te by nás tam nepus­ti­li, pre­to­že už po pia­tom dni na ces­tách smr­dí­me, ako tcho­ria rodin­ka na dovo­len­ke v Chor­vát­sku.“ 

LADA Sve­tom
LADA Sve­tom

Taká­to šia­le­ná ces­ta však nie je zadar­mo a prá­ve pre­to cha­la­ni z LADA sve­tom oslo­vu­jú svo­jich fanú­ši­kov a všet­kých nad­šen­cov šia­le­ných nápa­dov. LADA sve­tom teda spus­ti­la zbier­ku finanč­ných darov na Star­to­va­či, kde sa pokú­sia vyzbie­rať potreb­né finan­cie na svo­ju ces­tu. Kaž­dý, kto pris­pe­je nebu­de ľuto­vať! Výme­nou za dar môže­te dostať Žob­rác­ky ces­to­pis, hips­ter­ské trič­ko, kalen­dár, pohľad­ni­cu, či stať sa gene­rá­lom jed­né­ho z vozi­diel.

Ak chce­te pro­jekt LADA Sve­tom pod­po­riť na ich najb­liž­šej ces­te s náz­vom LADÁ­ZIA 2017, môže­te tak uro­biť na tom­to odka­ze, kde náj­de­te aj ďal­šie infor­má­cie o celej tra­se. Cha­la­nov môže­te pod­po­riť aj na Face­bo­oku, kde sa s vami už o mesiac urči­te pode­lia so svo­ji­mi prvý­mi zážit­ka­mi. 

zdroj: interez.sk

Pridať komentár (0)