Edward Sno­wden vymys­lel kryt na tele­fón, ktorý ti ukáže, kedy si sle­do­vaný

Timotej Vančo / 25. júla 2016 / Tech a inovácie

Edward Sno­wden je nahľa­da­nej­ším gee­kom súčas­nosti a ako všetci vieme, tvrdo bojuje proti špi­onáži NSA.

Sno­wden sa pre­slá­vil vďaka uve­rej­ne­niu infor­má­cií, že sme všetci špe­ho­vaní vlád­nymi orga­ni­zá­ciami. Nič iné, ako vytvo­re­nie krytu pre smartp­hony, ktorý by špi­onáž odha­ľo­val, sme teda od neho ani nemohli čakať.

V článku s náz­vom „Against The Law: Coun­te­ring Lawful Abu­ses of Digi­tal Sur­ve­il­lance“ Sno­wden a Andrew „Bun­nie“ Huang načr­tli plán pre tvorbu krytu na mobil, ktorý ťa bude noti­fi­ko­vať sprá­vou na disp­lej a alar­mom vždy, keď zachytí odchá­dza­nie a pri­chá­dza­nie úda­jov cez Wi-Fi, Blu­e­to­oth alebo mobilnú sieť bez tvojho dovo­le­nia. Kryt bude tak­tiež obsa­ho­vať ‚Kill switch‘ – tla­čidlo na totálne odpo­je­nie tele­fónu od ener­gie ak sa uží­va­te­ľovi bude zdať, že mobil odo­siela údaje bez jeho povo­le­nia. Kvôli špi­onáži kryt tak­tiež zakrýva zadnú kameru.

extra_large-1469201273-cover-image

Foto: iflscience.com

Kryt by mal byť pou­ži­teľný na kaž­dom type smartp­honu, aj keď v doku­mente ho tes­to­vali na iPhone 6. Sno­wden a jeho par­ťák uro­bili ich plán open-source, takže každý ho môže dotvá­rať a vylep­šo­vať.

Sno­wden a Bun­nie pove­dali, že ak sa tento pro­to­typ uchytí, požia­dajú inves­to­rov o jeho pro­duk­ciu vo veľ­kom.

Pohľad na pre­ro­bený iPhone 6:

content-1469201184-phone

Foto: iflscience.com

Pri­márne je kryt určený na ochranu novi­ná­rov z voj­no­vých zón alebo z reži­mov s prí­snou cen­zú­rou. Veľa ľuďom, ktorí pra­cujú na vysoko rizi­ko­vých mies­tach, by toto mohlo zachrá­niť život. Naprí­klad v roku 2012 boli voj­nový spra­vo­dajca Marie Col­vin zo Sun­day Times a Fran­cúz Remi Ochli zabití po tom, čo ich miesto úkrytu vysto­po­vali vládne jed­notky Sýrie cez ich tele­fóny.

V roz­ho­vore pre WIRED Sno­wden pove­dal: „Už posledné 3 roky nemám žia­den tele­fón. Bez­drô­tové zaria­de­nia sú pre mňa ako kryp­to­nit“.

V roku 2013 Sno­wden zve­rej­nil roz­sah glo­bál­nych prog­ra­mov NSA na sle­do­va­nie ľudí. Bývalý zamest­na­nec NSA žije vďaka azylu stále v Mos­kve, aj keď USA podalo naňho trestné ozná­me­nie z pre­činu špi­onáže. Napriek hroz­bám od ame­ric­kej vlády Sno­wden vedie nadá­ciu pre slo­bodu tlače s náz­vom Fre­e­dom of the Press Foun­da­tion. Orga­ni­zá­cia je nezis­ková a jej cie­ľom je zvý­še­nie pove­do­mia verej­nosti o ope­rá­ciách týka­jú­cich sa špi­onáže a sle­do­va­nia vlá­dami a kor­po­rá­ciami a tak­tiež ponúka pod­poru pre novi­ná­rov, ktorí odha­ľujú fun­go­va­nie vlády.

Zdroj článku: iflscience.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: thatnewnews.com

Pridať komentár (0)