Edward Sno­wden vymys­lel kryt na tele­fón, kto­rý ti uká­že, kedy si sle­do­va­ný

Timotej Vančo / 25. júla 2016 / Tech a inovácie

Edward Sno­wden je nahľa­da­nej­ším gee­kom súčas­nos­ti a ako všet­ci vie­me, tvrdo boju­je pro­ti špi­oná­ži NSA.

Sno­wden sa pre­slá­vil vďa­ka uve­rej­ne­niu infor­má­cií, že sme všet­ci špe­ho­va­ní vlád­ny­mi orga­ni­zá­cia­mi. Nič iné, ako vytvo­re­nie kry­tu pre smartp­ho­ny, kto­rý by špi­onáž odha­ľo­val, sme teda od neho ani nemoh­li čakať.

V člán­ku s náz­vom „Against The Law: Coun­te­ring Lawful Abu­ses of Digi­tal Sur­ve­il­lan­ce“ Sno­wden a Andrew „Bun­nie“ Huang načr­t­li plán pre tvor­bu kry­tu na mobil, kto­rý ťa bude noti­fi­ko­vať sprá­vou na disp­lej a alar­mom vždy, keď zachy­tí odchá­dza­nie a pri­chá­dza­nie úda­jov cez Wi-Fi, Blu­e­to­oth ale­bo mobil­nú sieť bez tvoj­ho dovo­le­nia. Kryt bude tak­tiež obsa­ho­vať ‚Kill switch‘ – tla­čid­lo na totál­ne odpo­je­nie tele­fó­nu od ener­gie ak sa uží­va­te­ľo­vi bude zdať, že mobil odo­sie­la úda­je bez jeho povo­le­nia. Kvô­li špi­oná­ži kryt tak­tiež zakrý­va zadnú kame­ru.

extra_large-1469201273-cover-image

Foto: iflscience.com

Kryt by mal byť pou­ži­teľ­ný na kaž­dom type smartp­ho­nu, aj keď v doku­men­te ho tes­to­va­li na iPho­ne 6. Sno­wden a jeho par­ťák uro­bi­li ich plán open-sour­ce, tak­že kaž­dý ho môže dotvá­rať a vylep­šo­vať.

Sno­wden a Bun­nie pove­da­li, že ak sa ten­to pro­to­typ uchy­tí, požia­da­jú inves­to­rov o jeho pro­duk­ciu vo veľ­kom.

Pohľad na pre­ro­be­ný iPho­ne 6:

content-1469201184-phone

Foto: iflscience.com

Pri­már­ne je kryt urče­ný na ochra­nu novi­ná­rov z voj­no­vých zón ale­bo z reži­mov s prí­snou cen­zú­rou. Veľa ľuďom, kto­rí pra­cu­jú na vyso­ko rizi­ko­vých mies­tach, by toto moh­lo zachrá­niť život. Naprí­klad v roku 2012 boli voj­no­vý spra­vo­daj­ca Marie Col­vin zo Sun­day Times a Fran­cúz Remi Ochli zabi­tí po tom, čo ich mies­to úkry­tu vysto­po­va­li vlád­ne jed­not­ky Sýrie cez ich tele­fó­ny.

V roz­ho­vo­re pre WIRED Sno­wden pove­dal: „Už posled­né 3 roky nemám žia­den tele­fón. Bez­drô­to­vé zaria­de­nia sú pre mňa ako kryp­to­nit“.

V roku 2013 Sno­wden zve­rej­nil roz­sah glo­bál­nych prog­ra­mov NSA na sle­do­va­nie ľudí. Býva­lý zamest­na­nec NSA žije vďa­ka azy­lu stá­le v Mos­kve, aj keď USA poda­lo naň­ho trest­né ozná­me­nie z pre­či­nu špi­oná­že. Napriek hroz­bám od ame­ric­kej vlá­dy Sno­wden vedie nadá­ciu pre slo­bo­du tla­če s náz­vom Fre­e­dom of the Pre­ss Foun­da­ti­on. Orga­ni­zá­cia je nezis­ko­vá a jej cie­ľom je zvý­še­nie pove­do­mia verej­nos­ti o ope­rá­ciách týka­jú­cich sa špi­oná­že a sle­do­va­nia vlá­da­mi a kor­po­rá­cia­mi a tak­tiež ponú­ka pod­po­ru pre novi­ná­rov, kto­rí odha­ľu­jú fun­go­va­nie vlá­dy.

Zdroj člán­ku: iflscience.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: thatnewnews.com

Pridať komentár (0)