Egg — plá­va­júca kon­ku­ren­cia slo­ven­ského Eco­cap­sule!

Martin Bohunický / 22. september 2015 / Tools a produktivita

Step­hen Tur­ner je ume­lec, ktorý sa špe­cia­li­zuje na dizajn a obja­vo­va­nie nových mož­ností, šetr­ných k život­nému pro­stre­diu. Spolu s tímom dizaj­né­rov navrhol pro­jekt s vše­ho­vo­ria­cim náz­vom Egg (Vajce), ktorý je vlastne kom­plet­nou oboj­ži­vel­nou rezi­den­ciou. Sám Step­hen sa v rámci tes­to­va­nia odhod­lal na to, že v tomto vajíčku pre­žije celý rok. Vo vajíčku a okolo vajíčka žil aj tvo­ril.

Exbury Egg je v sku­toč­nosti spo­loč­ným die­lom mno­hých ume­lec­kých, archi­tek­to­nic­kých a vzde­lá­va­cích kon­zul­tan­tov, vrá­tane via­ce­rých firiem. Pro­jek­tový mana­žér Phil Smith toto spo­je­nie vysvet­ľuje: “Tento pro­jekt pri­náša obrov­skú hod­notu pre udr­ža­teľ­nosť a životné pro­stre­die: od dizajnu a stavby vajíčka, cez spo­lu­prácu so Step­he­nom Tur­ne­rom, s kto­rým chceme zvý­šiť pove­do­mie o zme­nách v život­nom pro­stredí až po edu­kačný prog­ram pre školy a uni­ver­zity.”

Vajíčko Step­hena Tur­nera v spo­lu­práci so štú­diom PAD bolo inšpi­ro­vané hniez­dami mor­ských vtá­kov. Prí­le­ži­tosť vyhrať sa na dizajne dostali aj lokálni reme­sel­níci, ktorí vdýchli vajíčku miest­neho ducha. Vajíčko naprí­klad posta­vil miestny stav­bár lodí Paul Baker, inte­riér navrhol ďalší miestny Doug­las Fir, pri­čom dbal na všetky tra­dí­cie námor­nej dopravy na rieke Beau­lieu.

Archi­tekt pro­jektu Wendy Per­ring tvrdí, že cie­ľom je posta­viť to naj­me­nej, čo člo­vek potre­buje na kom­fortný život, pri­čom to musí mať čo naj­menší dopad na životné pro­stre­die. Všetky mate­riály musia byť z okruhu 30 kilo­met­rov a musia byť ener­ge­ticky čo naj­me­nej náročné. Tvar vajíčka nebol vôbec vybraný náho­dou. “Je to sym­bo­lické, počas môjho pobytu sa bude vajíčko meniť a roz­pa­dať, ako sa v prie­behu 365 dní pre kli­ma­tické zmeny kúsok po kúsku ničí naša zem. Chcem ľuďom uká­zať, že nič netrvá večne,” pove­dal Step­hen pred začiat­kom jeho pobytu.

Počas svojho pobytu vo vajíčku Step­hen Tur­ner naďa­lej pro­jekt vylep­šo­val. Fanú­ši­ko­via pro­jektu mohli všetko sle­do­vať na stránke pro­jektu, kde Step­hen pra­vi­delne pris­pie­val. Po skon­čení pro­jektu sa vajíčko pus­tilo na cesty a vysta­vuje sa v jed­not­li­vých galé­riách v kra­jine ako inšpi­rá­cia.

Ako bolo spo­me­nuté, pro­jekt Egg má aj vzde­la­nostný aspekt a je neme­nej dôle­žitý, ako tie ostatné. Školy a uni­ver­zity mali prí­le­ži­tosť pro­jekt nav­ští­viť a dopod­robna pre­skú­mať jeho kon­štruk­ciu. Keď vajíčko vyplá­valo, Step­hen dopod­robna všet­kých záso­bo­val infor­má­ciami, skú­se­nos­ťami a novými poznat­kami na sociál­nych sie­ťach. Aj keď bol na zemi, dá sa pove­dať že žil život podobný astro­nau­tom na ves­mír­nej sta­nici. 

Pra­vi­deľní čita­te­lia a fanú­ši­ko­via slo­ven­skej star­tu­po­vej scény si zrejme všimli podob­nosť s naším domá­cim Eco­cap­sule. Kým Step­hen vytvo­ril Egg iba ako dizaj­nový návrh a ukážku, Eco­cap­sule je sku­točný pro­dukt — “Eco­cap­sule je malý mobilný dom­ček, ktorý je nezá­vislý od ener­ge­tic­kej siete a čias­točne aj nezá­vislý na vode. Túto ener­ge­tickú nezá­vis­losť si môžeme dovo­liť vďaka vetru a slnku. Tak­tiež však zbie­rame aj daž­ďovú vodu, ktorú sme schopní následne ďalej využiť. V kaž­dej “kap­sule” je bez prob­lé­mov pries­tor pre dvoch dospe­lých.” pove­dal Tomáš Zacek v našom roz­ho­vore. Cha­lani teda priamu kon­ku­ren­ciu v podobe dre­ve­ného vajíčka nemajú, ale keby sa nie­kto dizajnu chy­til, mohlo to byť ešte zau­jí­mavé :).

zdroj: archdaily.com

Pridať komentár (0)