Elek­trický smart­bi­cy­kel so sluš­ným dojaz­dom, ale šia­le­nou cenov­kou

Dárius Polák / 18. apríla 2016 / Tech a inovácie

Okolo e-bicyk­lov začína byť čoraz viac buzzu, každý je však svo­jim spô­so­bom iný. Tento, Elect­ric S, sa snaží odlí­šiť a zau­jať zahr­nu­tím blu­e­to­oth pri­po­je­nia, pri­po­je­ním k inter­netu, a dizaj­nom. A ešte poho­do­vou zvuč­kou v reklame.

Prečo by mal mať bicy­kel blu­e­to­oth? Hoci to na prvý­krát môže vyznieť čudne, posky­tuje takto vyš­šiu úro­veň zabez­pe­če­nia. Pri­po­je­nie na inter­net umož­ňuje ľahké uzam­knu­tie a odo­mknu­tie bicykla, vďaka čomu sú kľúče zby­točné. V prí­pade ukrad­nu­tia je takisto zabu­do­vané aj GPS.

Bicy­kel má 250W elek­trický motor, a na jedno plné nabi­tie vydrží 75 míľ (120 km). Spolu s apli­ká­ciou na Android a iOS umož­ňuje ľahké ovlá­da­nie, aj na diaľku. Naj­väčší nedos­ta­tok pred­sta­vuje cena, ktorá sa pohy­buje vo výške $3500 dolá­rov, čo odstraší od kúpy väč­šinu ľudí.

GIFko: thenextweb.com

Oplatí sa bež­nému Slo­vá­kovi kúpiť si elek­trický bicy­kel? Oplatí sa vôbec nie­komu kúpiť elek­trický bicy­kel? Nie a za druhé, samotní tvor­co­via vidia zmy­sel v dodáv­kach pre veľké firmy ako Google, ktoré si to môžu dovo­liť.

V našej kra­jine si i člo­vek, ktorý by si toto mohol dovo­liť kúpiť, nekúpi, keďže za tú cenu môže mať kopu iných vecí (a lep­ších). Po pravde, nekú­pil by som si ho ani ja, rad­šej upred­nost­ním jazdu na svo­jom hor­skom bicykli, na kto­rom jaz­dím skoro každý deň. Elek­trické bicykle sú zau­jí­mavé, nerie­šia však sku­točný prob­lém, a ostanú vždy iba akýmsi dopl­n­kom v živote bež­ného člo­veka.

Zdroj: inte­res­ting engi­ne­e­ring, zdroj titul­nej fotky: inte­res­ting engi­ne­e­ring

Pridať komentár (0)