Ele­men­tal Path debu­tuje s prvou hrač­kou Cog­ni­toys využí­va­jú­cou sys­tém IBM Wat­son — SMART DINO­SAU­RUS

Ľudovít Nastišin / 18. februára 2015 / Tech a inovácie

Spo­loč­nosť s náz­vom ELE­MEN­TAL PATH vyvíja novú líniu “smart” hra­čiek pre deti. Tieto hračky by mali obsa­ho­vať sys­tém IBM Wat­son, ktorý hrač­kám umož­ňuje zapo­jiť sa do reál­nych osob­ných roz­ho­vo­rov s deťmi a vyví­jať sa v čase ako deti rastú. Len pred pár dňami uviedli na trh prvého zástupcu ich pro­duk­to­vej línie Cog­ni­Toys — “Smart” Dino­sau­rus. Pod­po­ruje plné roz­poz­ná­va­nie hlasu a je schopný s deťmi cha­to­vať, hovo­riť vtipy a odpo­ve­dať na množ­stvo otá­zok typu kto, kedy, kde a prečo.

Tento Star­tUp je v súčast­nosti na Kicks­tar­ter–i s cie­ľom vyzbie­rať 50,000 dolá­rov. Tie už vyzbie­ral počas prvých dní a teraz ata­kuje dvoj­ná­so­bok.

Zalo­žili ho Donald Coolidge, JP Benini a Art­hur Tu po tom ako vyhrali deve­lo­per­skú súťaž, ktorá im umož­nila prí­stup k tech­no­ló­gii IBM Wat­son. Žia­den zo zakla­da­te­ľov nemá deti no sú pre­sved­čení, že táto myš­lienka ma veľký poten­ciál zabá­vať a súčasne vzde­lá­vať.

Cítili sme, že je správny čas na niečo ako práve toto,” dodáva Coolidge. “Deti pou­ží­vajú iPhony a tab­lety oveľa viac ako by väč­šina ich rodi­čov chcela a to najmä preto, že v tom pre nich v tomto veku nevi­dia žiadne bene­fity.” V prí­pade Cog­ni­Toys je tech­no­ló­gia vo vnútri hračky, ktorá po čase dieťa spozná, snaží sa ho zapá­jať a využíva pri tom mnoho rôz­neho špe­ci­fic­kého vzde­lá­va­cieho obsahu vkla­da­ného do inte­rak­cie medzi die­ťa­ťom a hrač­kou.

Prvé pro­to­typy dino­saura boli vytla­čené na 3D tla­čiarni, no keď prídu na trh, budú sa vyrá­bať z mäk­kej gumy s tex­tú­rou — podobne ako tomu je u LeapF­rog tab­letu. Na pred­nej strane hračky je veľké tla­čidlo, po kto­rého stla­čení začne hračka inte­rak­tívne komu­ni­ko­vať.

Tech­no­ló­gia vo vnútri je veľmi jed­no­du­chá. Je tam len repro­duk­tor, mik­ro­fón, baterka a malý kúsok hard­véru, ktorý ju pri­pája na cloud. So sys­té­mom IBM Wat­son je hračka schopná počú­vať a odpo­ve­dať na otázky naozaj rýchlo (spo­loč­nosť tvrdí, že je to do sekundy). Vďaka tejto tech­no­ló­gii sa hračka stáva stále múd­rej­šou ako ju dieťa pou­žíva, rov­nako aj na základe pou­ží­va­nia všet­kých ostat­ných detí kom­bi­no­vane. Ak už nie­ktoré dieťa istú otázku polo­žilo, reak­cia je oveľa rých­lej­šia a všetky nové otázky sú pri­dá­vané a spra­co­vá­vané real-time. Takže najb­liž­šie dieťa, ktoré sa opýta presne túto otázku dostane rýchlu odpo­veď.

Hračka je sme­ro­vaná na deti vo veku od 4 do 7 rokov, no aj v rámci toho inter­valu sa dá pris­pô­so­biť. Mlad­ším deťom ponúka sys­tém napr. vtipy či sto­ry­tel­ling kde star­ším dáva mož­nosť pýtať sa špe­ci­fic­kej­šie otázky, naprí­klad aj o mate­ma­tike. Tvor­co­via ale tvr­dia, že hračka neod­po­vedá na všetky možné otázky, ktoré sa deti môžu opý­tať, pre­tože do nej naprog­ra­mo­vali podľa ich slov “mommy ques­ti­ons”. Ak sa teda dieťa opýta, odkiaľ pri­chá­dzajú deti, hračky im povie aby sa šli spý­tať rodi­čov. Rodi­čia môžu hračku naprog­ra­mo­vať a pris­pô­so­biť priamo na kon­krétne dieťa, hračka bude vedieť jeho meno a vek a rodi­čia si môžu sle­do­vať celý vzde­lá­vací pro­ces a pokroky.

Na Kicks­tar­ter-i majú “early adop­ters” mož­nosť kúpiť hračku za $99 alebo dva kusy za $190. Spo­loč­nosť má však dlho­dobú víziu zame­ranú ani nie tak na hračku samotnú, ako na vyvi­nutú tech­no­ló­giu. Cie­ľom je “mozog” hračky a podľa infor­má­cii už aj pre­behlo nie­koľko roz­ho­vo­rov s inými výrob­cami hra­čiek.

Uve­de­nie hračky na trh sa oča­káva 1. novem­bra. 

Zdroj: techcrunch.com

Pridať komentár (0)