Ele­men­tal Path debu­tu­je s prvou hrač­kou Cog­ni­to­ys využí­va­jú­cou sys­tém IBM Wat­son — SMART DINO­SAU­RUS

Ľudovít Nastišin / 18. februára 2015 / Tech a inovácie

Spo­loč­nosť s náz­vom ELE­MEN­TAL PATH vyví­ja novú líniu “smart” hra­čiek pre deti. Tie­to hrač­ky by mali obsa­ho­vať sys­tém IBM Wat­son, kto­rý hrač­kám umož­ňu­je zapo­jiť sa do reál­nych osob­ných roz­ho­vo­rov s deť­mi a vyví­jať sa v čase ako deti ras­tú. Len pred pár dňa­mi uvied­li na trh prvé­ho zástup­cu ich pro­duk­to­vej línie Cog­ni­To­ys — “Smart” Dino­sau­rus. Pod­po­ru­je plné roz­poz­ná­va­nie hla­su a je schop­ný s deť­mi cha­to­vať, hovo­riť vti­py a odpo­ve­dať na množ­stvo otá­zok typu kto, kedy, kde a pre­čo.

Ten­to Star­tUp je v súčast­nos­ti na Kicks­tar­ter-i s cie­ľom vyzbie­rať 50,000 dolá­rov. Tie už vyzbie­ral počas prvých dní a teraz ata­ku­je dvoj­ná­so­bok.

Zalo­ži­li ho Donald Coolid­ge, JP Beni­ni a Art­hur Tu po tom ako vyhra­li deve­lo­per­skú súťaž, kto­rá im umož­ni­la prí­stup k tech­no­ló­gii IBM Wat­son. Žia­den zo zakla­da­te­ľov nemá deti no sú pre­sved­če­ní, že táto myš­lien­ka ma veľ­ký poten­ciál zabá­vať a súčas­ne vzde­lá­vať.

Cíti­li sme, že je správ­ny čas na nie­čo ako prá­ve toto,” dodá­va Coolid­ge. “Deti pou­ží­va­jú iPho­ny a tab­le­ty ove­ľa viac ako by väč­ši­na ich rodi­čov chce­la a to naj­mä pre­to, že v tom pre nich v tom­to veku nevi­dia žiad­ne bene­fi­ty.” V prí­pa­de Cog­ni­To­ys je tech­no­ló­gia vo vnút­ri hrač­ky, kto­rá po čase die­ťa spoz­ná, sna­ží sa ho zapá­jať a využí­va pri tom mno­ho rôz­ne­ho špe­ci­fic­ké­ho vzde­lá­va­cie­ho obsa­hu vkla­da­né­ho do inte­rak­cie medzi die­ťa­ťom a hrač­kou.

Prvé pro­to­ty­py dino­sau­ra boli vytla­če­né na 3D tla­čiar­ni, no keď prí­du na trh, budú sa vyrá­bať z mäk­kej gumy s tex­tú­rou — podob­ne ako tomu je u LeapF­rog tab­le­tu. Na pred­nej stra­ne hrač­ky je veľ­ké tla­čid­lo, po kto­ré­ho stla­če­ní začne hrač­ka inte­rak­tív­ne komu­ni­ko­vať.

Tech­no­ló­gia vo vnút­ri je veľ­mi jed­no­du­chá. Je tam len repro­duk­tor, mik­ro­fón, bater­ka a malý kúsok hard­vé­ru, kto­rý ju pri­pá­ja na cloud. So sys­té­mom IBM Wat­son je hrač­ka schop­ná počú­vať a odpo­ve­dať na otáz­ky naozaj rých­lo (spo­loč­nosť tvr­dí, že je to do sekun­dy). Vďa­ka tej­to tech­no­ló­gii sa hrač­ka stá­va stá­le múd­rej­šou ako ju die­ťa pou­ží­va, rov­na­ko aj na zákla­de pou­ží­va­nia všet­kých ostat­ných detí kom­bi­no­va­ne. Ak už nie­kto­ré die­ťa istú otáz­ku polo­ži­lo, reak­cia je ove­ľa rých­lej­šia a všet­ky nové otáz­ky sú pri­dá­va­né a spra­co­vá­va­né real-time. Tak­že najb­liž­šie die­ťa, kto­ré sa opý­ta pres­ne túto otáz­ku dosta­ne rých­lu odpo­veď.

Hrač­ka je sme­ro­va­ná na deti vo veku od 4 do 7 rokov, no aj v rám­ci toho inter­va­lu sa dá pris­pô­so­biť. Mlad­ším deťom ponú­ka sys­tém napr. vti­py či sto­ry­tel­ling kde star­ším dáva mož­nosť pýtať sa špe­ci­fic­kej­šie otáz­ky, naprí­klad aj o mate­ma­ti­ke. Tvor­co­via ale tvr­dia, že hrač­ka neod­po­ve­dá na všet­ky mož­né otáz­ky, kto­ré sa deti môžu opý­tať, pre­to­že do nej naprog­ra­mo­va­li pod­ľa ich slov “mom­my ques­ti­ons”. Ak sa teda die­ťa opý­ta, odkiaľ pri­chá­dza­jú deti, hrač­ky im povie aby sa šli spý­tať rodi­čov. Rodi­čia môžu hrač­ku naprog­ra­mo­vať a pris­pô­so­biť pria­mo na kon­krét­ne die­ťa, hrač­ka bude vedieť jeho meno a vek a rodi­čia si môžu sle­do­vať celý vzde­lá­va­cí pro­ces a pokro­ky.

Na Kicks­tar­ter-i majú “ear­ly adop­ters” mož­nosť kúpiť hrač­ku za $99 ale­bo dva kusy za $190. Spo­loč­nosť má však dlho­do­bú víziu zame­ra­nú ani nie tak na hrač­ku samot­nú, ako na vyvi­nu­tú tech­no­ló­giu. Cie­ľom je “mozog” hrač­ky a pod­ľa infor­má­cii už aj pre­beh­lo nie­koľ­ko roz­ho­vo­rov s iný­mi výrob­ca­mi hra­čiek.

Uve­de­nie hrač­ky na trh sa oča­ká­va 1. novem­bra. 

Zdroj: techcrunch.com

Pridať komentár (0)