Elep­hone R9 príde s veľmi ten­kými rámikmi okolo disp­leja. Majú mať len 0.6 mm

Peter Puhovich, fonyzciny.sk / 20. septembra 2016 / Tech a inovácie

Dlho oča­ká­vaná odpo­veď na Oppo R9 od výrobcu Elep­hone je na ceste už pár mesia­cov. Naj­skôr sa pred­po­kla­dalo, že pred­sta­vený bude na pre­lome mesiaca august a sep­tem­ber, no zatiaľ sa tak stále nestalo.

Tred­nom čín­skych výrob­cov, a to najmä Elep­honu a Ule­fonu, sú momen­tálne „bez­rá­mi­kové“ disp­leje. Vlaj­kové lode spo­loč­nosti Oppo – R9 a R9 Plus sú na trhu už pár mesia­cov a Elep­hone už dáv­nej­šie ozná­mil príp­ravu nového modelu s kon­tro­verz­ným náz­vom „R9“. Už od začiatku výrobca pou­ka­zuje na veľmi tenké rámiky okolo disp­leja. Nebudú pri­tom na štýl zahnu­tého disp­leja Galaxy S7 Edge či Note 7, ale výrobca sústre­dil naozaj všetky sily na vyro­be­nie čo naj­ten­ších rámi­kov. Podľa infor­má­cií majú mať hrúbku len 0.6 mm a pris­pieť k pou­ží­va­teľ­skému kom­fortu pri pou­ží­vaní smart­fónu.

elephone-r9-768x768

Toto tvr­de­nie by však mohli nie­ktorí vyvrá­tiť, nakoľko sa pri „bez­rá­mi­ko­vých“ disp­le­joch vysky­tuje prob­lém s náhod­nými dotykmi. Dob­rým prí­kla­dom je naprí­klad Ule­fone Future, o kto­rom si bliž­šie detaily môžete pre­čí­tať v našej recen­zii. Uvi­díme, ako si s takýmto disp­le­jom poradí Elep­hone a či sa mu podarí napriek úzkym rámi­kom vyro­biť disp­lej bez prob­lé­mo­vého pou­ží­va­nia. Kedy sa odo­hrá ofi­ciálne pred­sta­ve­nie zatiaľ nevieme, no mohlo by sa tak stať čoskoro.

fony-z-ciny

zdroj článku, foto­gra­fií a titul­nej foto­gra­fie:fonyzciny.sk

Pridať komentár (0)