Elon Musk má už aj naj­lep­šie solárne panely sveta

Rudolf Nečas / 4. októbra 2015 / Tools a produktivita

Spo­loč­nosť Solar­City ozná­mila výrobu foto­vol­taic­kého panelu s rekord­nou účin­nos­ťou spo­me­dzi masovo vyrá­ba­ných pane­lov.

Jeho efek­tív­nosť podľa meraní nezá­vis­lej tes­to­va­cej spo­loč­nosti Rene­wable Energy Test Cen­ter dosa­huje 22,04 per­centa. Dote­raz prven­stvo s účin­nos­ťou 21,5 per­centa držali panely série X od výrobcu Sun­Po­wer. Nový panel Solar­City vyrába pomo­cou vlast­ného pro­cesu, ktorý v porov­naní s inými vysoko účin­nými tech­no­ló­giami, výrazne zni­žuje výrobné náklady. Pri rov­na­kej veľ­kosti ako solárne panely so štan­dard­nou účin­nos­ťou vypro­du­kuje o 30 až 40 per­cent viac ener­gie. Tento panel si záro­veň lep­šie počína pri vyso­kých tep­lo­tách čo mu umož­ňuje vyro­biť ešte viac ener­gie než ostatné panely podob­nej veľ­kosti. CEO Solar­City — Lon­don Rive sa vyjad­ril, že cie­ľom spo­loč­nosti je cena 55 cen­tov za 1 Watt výkonu.

Solar­City je ame­rická spo­loč­nosť, ktorá panely vyrába v USA. Jej spo­lu­za­kla­da­te­ľom a akci­oná­rom je Elon Musk vlast­niaci Tesla Motors. Spo­loč­nosť sa pôvodne veno­vala len inšta­lo­va­niu, pre­vádzke, pre­na­jí­ma­niu a finan­co­va­niu solár­nych pane­lov. Vlastné panely si začala vyrá­bať až v minu­lom roku po odkú­pení Silevo za 200 mili­ó­nov dolá­rov.

Spo­loč­nosť začne prvé panely v malých množ­stvách vyrá­bať tento mesiac v ich prvej továrni, ale väč­šina nových solár­nych pane­lov bude pro­du­ko­vaná v továrni v meste Buf­falo, ktorá je v súčas­nosti vo výstavbe. Tam plá­nuje Solar­City za jeden rok vyro­biť panely s inšta­lo­va­ným výko­nom 1GW. Výkon jed­ného panelu má byť 360 Wat­tov. V pláne je výroba 9 až 10 tisíc takýchto pane­lov denne.

22 per­cent nemusí znieť ako veľa, možno si už počul o (mimo­cho­dom nesku­točne dra­hých) pane­loch, ktoré pou­žíva NASA. Tie dosa­hujú oproti panelu od Solar­City tak­mer dvoj­ná­sobnú účin­nosť. Avšak mierne zlep­še­nia, ktoré v Solar­City dosiahli pri svo­jich pane­loch, budú mať veľký dopad a vďaka tomu oproti kon­ku­ren­cii pri­nesú viac ener­gie a lep­šiu cenu aj pre nor­mál­nych zákaz­ní­kov. Ako­náhle začne výroba aj v hlav­nej továrni, Solar­City bude schopné zabez­pe­čiť solárne panely pre 200 000 domác­ností ročne.

Podľa mňa je to správny krok sme­rom k obno­vi­teľ­ným zdro­jom ener­gie. V Solar­City doká­zali, že vyrá­bať panely s vyso­kou účin­nos­ťou sa dá aj pri zacho­vaní priaz­ni­vej ceny a vďaka tomu si ich bude môcť dovo­liť viac ľudí, ale aj firiem. Možno sa raz stanú naj­roz­ší­re­nej­šími foto­vol­taic­kými panelmi na trhu.

Pridať komentár (0)