Elon Musk roz­dáva zlaté kupóny na sláv­nostné otvo­re­nie Giga­fac­tory

Linda Cebrová / 1. júla 2016 / Tools a produktivita

Je čas, aby si si skon­tro­lo­val e-mail. Elon Musk roz­po­siela náhod­ným ľuďom zlaté lís­tky, ktoré ich dostanú za brány naj­väč­šej továrne na baté­rie.

Dlho oča­ká­vané otvo­re­nie gigan­tic­kej továrne, ktorá sa nachá­dza v Nevade, je už veľmi blízko. 29. júla 2016 otvorí Tesla Giga­fac­tory ofi­ciálne svoje brány. Táto uda­losť bude zna­me­nať výraznú a hlavne potrebnú expan­ziu auto­mo­bi­lo­vého prie­myslu plného ino­vá­cií a nových mož­ností. Neča­kaj však deň otvo­re­ných dverí s baló­nikmi a davy ľudí.

Zdarma sa do záku­li­sia dostanú len kli­enti z Tesla VIP sku­piny. Ostatní smr­teľ­níci si budú lís­tok musieť zakú­piť. A to tiež nie veľmi jed­no­du­cho. Pred­po­kladá sa, že práve prvé otvo­re­nie Giga­fac­tory bude naj­výz­nam­nej­šou uda­los­ťou vo svete tech­niky. Pre pár šťast­ných maji­te­ľov Modelu 3, to bude deň, na ktorý sa oplatí čakať.

t22

Elon Musk sa nechal inšpi­ro­vať Willy Won­kom a jeho zla­tými kupónmi, ktoré zaru­čia 12 vyvo­le­ným náv­števu v naj­väč­šej tvárni na elek­tro­mo­bily. Do súťaže boli auto­ma­ticky zapo­jení maji­te­lia Modelu 3, tých je dopo­siaľ viac ako 150 000.Vstupenky boli auto­ma­ticky vyge­ne­ro­vané už v deň, keď sa spus­tili pre­dob­jed­návky. V ten istý deň bol každý, kto si Teslu objed­nal zara­dení do zoznamu ľudí, z kto­rých 12 bude mať posta­rané o životný záži­tok.

Tento zlatý balí­ček obsa­huje bene­fity ako je letenka v eko­no­mic­kej triede, uby­to­va­nie a samoz­rejme doprava do továrne ako aj tran­s­port z nej. Tesla ofi­ciálne potvr­dila, že toto nie je žia­den inter­ne­tový hoax. To zna­mená, že nie­kde na svete je naozaj 12 šťast­liv­cov, ktorí majú pri­vi­lé­gium pozvať si jed­ného hosťa a už o mesiac budú v Nevade sved­kami nie­čoho veľ­kého.

gt

Prog­ram je zatiaľ zaha­lený rúš­kom tajom­stva, takže nám zostáva len hádať, čo sa za múrmi a solár­nymi panelmi udeje. Výher­co­via obdr­žia svoje lís­tky nie veľmi veľ­ko­lepo a to v podobe auto­ma­ticky odo­sla­ného e-mailu od Tesla tímu. Ak teda pat­ríš k tým, ktorí si Model 3 pre­dob­jed­nali, uisti sa, že si skon­tro­lu­ješ v najb­liž­ších dňoch aj zložku spam, keďže by tam takto vyge­ne­ro­vaný e-mail mohol ľahko zablú­diť.

Elon Musk začiat­kom tohto roka ozná­mil, že v Nevade sa budú vyrá­bať líti­ovo-iónové baté­rie pre auto­mo­bily Tesla, ale aj iné pro­dukty. Takéto baté­rie by mali zane­chať významnú stopu na všet­kých budo­vách na svete. Ak všetko pôjde podľa plánu, do roku 2020 bude tová­reň schopná kaž­do­ročne pro­du­ko­vať viac baté­rií, ako sa za rok 2013 vyro­bilo lítium-ióno­vých baté­rií na celom svete

zdroj:inverse.com zdroj fotografií:cleantechnica.com

Pridať komentár (0)