Elon Musk: Teslu Model 3 si pre­dob­jed­nalo viac než 230 000 ľudí

Rišo Néveri / 2. apríla 2016 / Business

Včera ráno o 5:30 nášho času pred­sta­vila Tesla najo­ča­ká­va­nej­šie auto roka. Je ním Model 3 — elek­trický auto­mo­bil pre širokú verej­nosť.

Novú Teslu pred­sta­vil gene­rálny ria­di­teľ spo­loč­nosti Elon Musk, ktorý nepres­táva infor­mo­vať o aktu­ál­nom počte pre­dob­jed­ná­vok zatiaľ naj­do­stup­nej­šieho modelu firmy.

Optimized-c

foto: theverge.com

Už pred pred­sta­ve­ním kolo­vali inter­ne­tom foto­gra­fie ľudí, čaka­jú­cich v rade pred pre­daj­ňami Tesly a pri­pra­ve­nými vytvo­riť svoju pre­dob­jed­návku na Model 3 — rov­nako, ako to spra­vili tisíce online. Práve vďaka týmto ľuďom sa poda­rilo spo­loč­nosti pri­jať pri­bližne 180 000 pre­dob­jed­ná­vok za prvých 24 hodín od pred­sta­ve­nia — infor­mo­val Musk na Twit­teri.

Podľa Mus­kovho pred­po­kladu, že prie­merná cena pre­da­ných Mode­lov 3 (stredná výbava) bude pri­bližne $42 000, pri­jala Tesla za jediný deň objed­návky na elek­tro­mo­bily v hod­note 7,5 miliárd dolá­rov.. Čo je pri­ro­dzene veľmi hrubý odhad. Prav­de­po­dobne neb­ral do úvahy zlo­mok ľudí, ktorí svoju pre­dob­jed­návku zru­šia. O pár hodín neskôr postol Elon update, podľa kto­rého pre­kro­čili počet pre­dob­jed­ná­vok 230 000.

Na Twit­teri sa medzi­ča­som obja­vila ďal­šia zau­jí­mavá kal­ku­lá­cia od Ven­ture kapi­ta­listu Davida Pak­mana, podľa kto­rého pri cca 200-tisíc pre­dob­jed­náv­kach, z kto­rých ak si 70% ľudí sku­točne auto zakúpi, pri cene $35 000 dolá­rov pre­dala Tesla za posled­ných 24 hodín elek­tro­mo­bily v hod­note 4,9 miliárd dolá­rov.. 

Prí­chod nového elek­tro­mo­bilu spo­loč­nosti sa odzr­kad­lil aj na hod­note akcií Tesly, ktorá od feb­ru­ára nará­stla o 60% a iba za vče­rajší deň stúpla o 5,2% na 242 dolá­rov.

Nie­ktorí ana­ly­tici sa dom­nie­vajú, že hod­nota akcií Tesly vystúpi až na 500 dolá­rov, uvá­dza Blo­om­berg — aby sa to však spl­nilo, spo­loč­nosť bude musieť vyho­vieť dopytu na trhu a doká­zať dodať pre­dob­jed­nané elek­tro­mo­bily, k čomu bude potre­bo­vať plne funkčnú Giga­fac­tory v Nevade a mini­mum chýb.

Či sa im to podarí, či nie, cieľ spo­loč­nosti je jasný — pre­dá­vať 500,000 elek­tro­mo­bi­lov ročne do roku 2020. Pred­po­kla­dám, že mnohé z nich nájdu domov aj pod Tat­rami.

Ešte si o novej Tesle nečí­tal? No prob­lem, klikni tu.

Untitled-2

foto: Tes­la­Mo­tors

Zdroj: businessinsider.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: theverge.com

Pridať komentár (0)