Elon Musk zalo­žil vlastnú školu!

Tomáš Kahn / 24. mája 2015 / Tools a produktivita

Pre Pekingskú tele­ví­ziu to pre­zra­dil Elon Musk, kto­rému sa spo­čiatku nepoz­dá­vala žiadna škola pre jeho deti, preto im zalo­žil vlastnú. Škola má názov Ad Astra, čo v pre­klade zna­mená Ku hviez­dam.

Tento ďalší z Mus­ko­vých pro­jek­tov bol až dote­raz prí­sne uta­jo­vaný. Neexis­tujú žiadne webové stránky a dokonca ani na sociál­nych sie­ťach nenáj­dete žiadnu zmienku o tejto škole. Ako sa vyjad­rila tamoj­šia odbor­níčka na vzde­lá­va­nie, tak školu Ad Astra nav­šte­vuje iba pár detí a všetko sú to deti pre­važne zamest­nan­cov pro­jektu Space X. Elon Musk v roz­ho­vore pri­znal, že škola exis­tuje už rok a momen­tálne má 14 žia­kov, tento rok by ich počet mal ešte vzrásť.

Elo­nova vízia ohľa­dom vzde­lá­va­nia je naozaj veľ­ko­lepá. Spo­číva v tom, že v trie­dach sa nerobí žiadny roz­diel medzi naprí­klad prvým a tre­tím roč­ní­kom. Všetky deti pre­chá­dzajú rov­na­kým štu­dij­ným plá­nom a to všetko v rov­na­kom čase. Celá myš­lienka sa zro­dila v hlave Muska po tom, ako sa mu zne­pá­čil sys­tém na škole, ktorú nav­šte­vo­vali jeho deti.

Hlav­ným prob­lé­mom bolo to, že deti sa v súčas­nom sys­téme neučia rie­šiť sku­točné prob­lémy.

Je dôle­žité, aby sa deti učili rie­šiť kon­krétne prob­lémy alebo aspoň spô­soby, ako nájsť rie­še­nia nie­kto­rých prob­lé­mov. Krás­nym prí­kla­dom je, že deti sa síce učia ako fun­guje motor, to je pekné, ale neučia sa ako ho zostro­jiť alebo v prí­pade potreby opra­viť. Väč­ším zmys­lom by bolo dať deťom motor a nech sa učia priamo na ňom, ako by ho mali vidieť iba v kniž­kach a počuť o ňom od uči­te­ľov,” pre­zra­dil Elon Musk počas roz­ho­voru pre Pekingskú tele­ví­ziu. “Mali by poznať nástroje, kto­rými je ho možné rozo­brať či zostro­jiť. Naprí­klad taký skrut­ko­vač. Až potom deti pocho­pia sku­točný význam nástro­jov a začnú ich vní­mať tak, že pomo­cou nich môžu zostro­jiť niečo nové.”

Zatiaľ sa zdá, že tento pro­jekt Elo­novi veľmi dobre vychá­dza a deti cho­dia do školy radi. Elon pri­znal, že ako malý chla­pec nená­vi­del školu a už vtedy chcel vytvo­riť niečo vlastné, ako by sa mal len učiť z kni­žiek o nie­čom, čo už exis­tuje. Vyras­tal v Pre­tó­rií v Juž­nej Afrike a pri­znal, že ako malý chla­pec bol svo­jimi spo­lu­žiakmi zlo­my­seľne šika­no­vaný. V jed­nom prí­pade ho dokonca tak zbili, že skon­čil v nemoc­nici.

zdroj: Ven­tu­re­Beat

Pridať komentár (0)