Entrep­re­ne­urs­hip Ave­nue — nakopni svoju kari­éru

Juraj Hunák / 19. marec 2015 / Startupy

Nevieš, čo chceš robiť po skon­čení uni­ver­zity a si ochotný pod­stú­piť niečo netra­dičné? Chceš byť svo­jim vlast­ným šéfom? Hľa­dáš ten správny pod­ni­ka­teľ­ský nápad? Alebo ho už máš a zau­jíma ťa ako zlep­šiť vlastný star­tup? Ak si aspoň na jednu z otá­zok odpo­ve­dal kladne, séria even­tov Entrep­re­ne­urs­hip Ave­nue je práve pre teba!

Start your jour­ney now! 

S týmto mot­tom sa sna­žia orga­ni­zá­tori dru­hého roč­níka Entrep­re­ne­urs­hip Ave­nue naz­na­čiť, že práve teraz je ten správny čas začať roz­mýš­ľať nad vlast­ným pod­ni­ka­ním. Je pri tom jedno, kto si, či máš nápad, alebo sa chceš len niečo nové dozve­dieť. Svoju cie­ľovú sku­pinu toto podu­ja­tie defi­nuje v troch zásad­ných kate­gó­riách. „Explo­rers“, zve­daví štu­denti pri­pra­vení nechať sa inšpi­ro­vať nápadmi v tomto svete plnom rôz­no­ro­dých mož­ností, „Wan­trep­re­ne­urs“, mladí ľudia uva­žu­júci o zalo­žení vlast­nej firmy alebo práci v star­tupe a „Foun­ders“, čiže skú­sení pod­ni­ka­te­lia, ktorí už star­tup zalo­žili. 

Entrep­re­ne­urs­hip Ave­nue je séria even­tov, ktoré sa konajú v neďa­le­kej Viedni a pre­bie­hajú v anglič­tine. Skladá sa z dvoch blo­kov. Prvý, takz­vaný „Entrep­re­ne­urs­hip Ave­nue Lab“, pozos­táva zo šty­roch works­ho­pov, začí­na­júc 24. marca a kon­čiac 11. mája. Cie­ľom je vzbu­diť u poslu­chá­čov pove­do­mie o pod­ni­kaní a pomôcť im zažiť ho „za pochodu“, nájsť správny nápad, nabrať medzi­ná­rodné kon­takty a pra­co­vať so štu­den­tami z rôz­nych uni­ver­zít, zís­kať pod­poru skú­se­ných men­to­rov, zdo­ko­na­liť sa v pre­zen­to­vaní a nako­niec, dostať cer­ti­fi­kát. Druhý blok, „Entrep­re­ne­urs­hip Ave­nue Con­fe­rence“, pred­sta­vuje celo­dennú kon­fe­ren­ciu, ktorá sa koná 22. mája. Na nej si opäť môžeš vypo­čuť inšpi­ra­tív­nych reč­ní­kov, nav­ští­viť krátke works­hopy a roz­ší­riť svoje zna­losti, ktoré ti pri pod­ni­kaní pomôžu.

Rov­nako, ak sa zau­jí­maš o prácu v star­tu­poch, toto je to správne miesto, kde sa kon­tak­tu­ješ s ich zástup­cami veľmi prí­jem­nou a nefor­mál­nou ces­tou. Ak sa po sérií náuč­ných works­ho­pov budeš cítiť pri­pra­vený, môžeš sa zúčast­niť súťaže Ave­nue Pitch Award a pre­zen­to­vať svoj nápad alebo star­tup pred poro­tou a inves­tormi. Na záver ťa samoz­rejme čaká kopa zábavy na after party.

Tieto podu­ja­tia sú jedi­nečné v tom, že nejaký bene­fit si z neho odne­sie každý. Ak ťa dote­raz ani nena­padlo, že by pod­ni­ka­nie mohlo byť pre teba a chceš sa niečo dozve­dieť, toto je tá správna prí­le­ži­tosť. Keď už nápad máš a nevieš, kde začať, po týchto even­toch budeš o niečo múd­rejší. Možno už svoj star­tup máš a potre­bu­ješ nájsť tých správ­nych ľudí, ktorí ho posta­via na nohy, alebo si len chceš zlep­šiť isté zruč­nosti, naprí­klad pre­zen­to­va­nie, dozve­dieť sa niečo o finan­co­vaní a podobne.

Celá séria začína Kic­koff podu­ja­tím 24. marca vo Viedni a je potrebné sa regis­tro­vať online. Vie­deň je hneď za rohom a má azda naj­živ­šiu star­tup scénu v našom regi­óne. Príď sa pozrieť na Kic­koff a sám sa roz­hodni, či sa ti Entrep­re­ne­urs­hip Ave­nue páči. Nemáš čo stra­tiť. Tak prečo to neskú­siť?

Regis­trá­cia a ďal­šie infor­má­cie na www.entrepreneurshipavenue.com.

Pridať komentár (0)